Magisterské studium

Státní závěrečné zkoušky Mgr studia – otázky

Průběh státní závěrečné zkoušky se řídí studijním a zkušebním řádem (blíže viz www.pedf.cuni.cz rubrika Karolinka). Studenti jednak absolvují obhajobu diplomové práce. Jednak ústní zkoušku z následujících předmětů: povinně pedagogickou psychologii a poradenství i klinickou psychologii a psychopatologii; zvolit si mohou mezi psychologií osobnosti a vývojovou psychologií.

 

Otázky z pedagogické psychologie a poradentsví

Otázky z klinické psychologie a psychopatologie

Otázky z psychologie osobnosti

Otázky z vývojové psychologie

 

 

Kombinované studium

– pro kombinované studium platí modifikovaná  verze otázek pro klinickou psychologii a pro psycholopatologii – pro ostatní předměty platí stejná verze jako pro prezenční studium – viz odkazy výše

Otázky z klinické psychologie pro kombinované studium

Otázky z psychopatologie pro kombinované studium

Magisterské diplomové práce – požadavky na zpracování

Magisterskou diplomovou práci studenti zpracovávají na katedře psychologie. Studenti a školitelé se řídí Opatřením děkana č. 37/2017 O podrobnostech pro závěrečné práce; a jeho přílohou

Formulář zadání DP (odevzdává se na sekretariát katedry) – ke stažení zde

Kritéria hodnocení diplomových prací na katedře psychologie

1. K obhajobě studenti předkládají materiálovou práci (text) – zprávu o svém bádání ve vybraném tématu. Diplomové práce se mohou lišit podle toho, jaký druh materiálu student analyzuje (ve kterém druhu analyzovaného materiálu spočívá těžiště badatelského zájmu): a) odborná literatura; b) empirická data; c) vlastní pedagogická/ preventivní/ diagnostická/ intervenční/ terapeutická akce.
2. Za nepřípustné se považuje:
2.1 Aby práce, jejíž těžiště je v analýze odborné literatury, měla povahu kompilátu; aby postrádala vlastní badatelskou otázku a analytický příběh (např. ve výkladu sporu mezi dvěma autory, školami; nebo ve výkladu podmíněnosti pojmů (používaných zkoumaným autorem/školou) širším kulturním či užším oborovým kontextem).
2.2 Aby práce –
2.2.1 jejíž těžiště je v analýze statistických souborů dat – spočívala jen na prvním třídění (bez hledání, analýzy a interpretace kontingence/korelace sledovaných proměnných); a v případě myšlenkového experimentu s formulací hypotéz, aby tyto hypotézy nebyly heuristicky a teoreticky zdůvodněné;
2.2.2 jejíž těžiště je v analýze dat z terénu – pouze data prezentovala, bez jejich kvalitativní analýzy a interpretace (souhrnné přepisy záznamů z pozorování/rozhovorů patří do příloh).
2.3 Aby práce, jejíž těžiště je v analýze vlastní pedagogické/ preventivní/ diagnostické/ intervenční/ terapeutické akce, pouze prezentovala metodiku/písemnou přípravu a/nebo záznam o průběhu akce (lze publikovat v přílohách) – bez jejich analýzy a interpretace.
3. Pro práce, jejichž těžištěm je empirický či akční výzkum (ad 1. b/c), je požadována diskuse vlastních zjištění a závěrů s odbornou literaturou. Pro práci s literaturou u všech typů práce jsou nepřípustné neodůvodněné citace „z druhé ruky“; z citací používaných jako názor „autorit“ mají nižší hodnotu citace slovníků, encyklopedií, přehledových prací či učebnic pro SŠ či popularizační texty – než citace vědeckých monografií a článků v recenzovaných periodikách.
4. Práce nejsou hodnoceny (pozitivně/negativně) za volbu vědeckých metodologických či teoretických přístupů („škol“).

Nezapomeňte

– Studenti musí mít Zadání diplomové práce v SISu do konce kalendářního roku 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Tištěná verze Zadání s podpisem studenta a vedoucí katedry se odevzdává na sekretariát katedry.
– Diplomové práce odevzdávaji studenti v termínu stanoveném Harmonogramem akademického roku, a to: a) v elektronické formě – práci ve formátu pdf vkládají studenti do SISu; b) v tištěné formě odevzdávají jeden exemplář DP na sekretariát katedry pro účely přípravy posudků a obhajoby, a to maximálně týden po odevzdání elektronické verze.
– K obhajobě diplomové práce se studenti musí přihlásit v SISu v termínu dle Harmonogramu akademického roku, jinak nejsou připuštěni k obhajobě.