Charakteristika Mgr studia a přijímacího řízení

Studijní program: Psychologie

Studijní obor: Psychologie (N0313A230007)

Typ studia – navazující magisterské, forma – prezenční, standardní délka studia – 2 roky

Na naší fakultě lze magisterský diplom ze studijního programu Psychologie získat jen v prezenčním studiu. Program studia poskytuje prohloubené a specializované poznatky a dovednosti v základních psychologických disciplínách v následujících hlavních oblastech: poradenská a školní psychologie, klinická psychologie a psychopatologie, psychologie osobnosti a vývojová psychologie. Velký důraz je kladen též na výzkumnou průpravu a na stáže v zařízeních praxe. Součástí studia je široká nabídka povinně volitelných kurzů. (Bližší informace o skladbě kurzů lze nalézt na www.pedf.cuni.cz – rubrika Karolinka nebo SIS.)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z (A) obhajoby diplomové práce a z (B) části sestávající ze zkoušky z povinných předmětů (psychologie pedagogická a poradenská, psychologie klinická a psychopatologie) a z předmětu volitelného (psychologie osobnosti či vývojová psychologie).

Studijní program je koncipován tak, aby byl v souladu s mezinárodními požadavky European Diploma in Psychology.

Absolvent

Absolvent rozumí základním paradigmatům psychologie v jejich historickém vývoji i v současnosti. Má hlubší znalosti ve všech tzv. základních disciplínách (psychologie osobnosti, obecná, vývojová, sociální, pedagogická psychologie). Dále má akademické znalosti a dovednosti umožňující vstup do specializačního vzdělávání v oblastech poradenské psychologie, klinické psychologie a dalších profesních specializacích (kursy poradenské a školní psychologie, psychopatologie obecné i speciální, psychopatologie dětí a adolescentů, psychologické diagnostiky dětí i dospělých, psychoterapie). Velký důraz je kladen na dovednosti psychologického výzkumu, zvláště fenoménů edukace, a na stáže jak ve školských poradenských zařízeních, tak v zařízeních zdravotnických (klinických).
Absolvent především ovládá na pokročilé úrovni základní metodologii výzkumné práce jako nástroj pro orientaci v pojmových a teoretických schématech psychologické práce. Ovládá metody psychologické práce (identifikace, diagnostika, intervence, terapie) s dětmi a adolescenty (individuální úroveň), se skupinami i s institucemi (např. práce s klimatem a etosem školy). Umí přiměřeně vstupovat do procesů výchovy, vyučování a učení, umí pracovat s učiteli a vychovateli. Ovládá hlavní metody nápravy dysfunkcí a poruch klientů (zejména dětí a mladistvých).

Cíl studia

Cílem studia je příprava absolventů na výkon profese psychologa s důrazem na oblast školství a výchovy a vzdělávání (školní psycholog, poradenský psycholog). Absolvent bude připraven i pro práci ve zdravotnických a speciálních zařízeních, především pro práci s dětmi a mládeží v celé šíři spektra (se vzdělávacími potížemi, vývojovými poruchami i osobnostními). V ostatních profesních specializacích získá základy, které mu umožní vstoupit do forem celoživotního (specializačního) vzdělávání v příslušné oblasti psychologické profese. Uplatnění tedy nalezne v širokém spektru institucí jako školní psycholog (zejména v souvislosti s očekávaným nárůstem školních poradenských pracovišť), poradenský psycholog, psycholog ve speciálních zařízeních (SPC, SVP, ústavy sociální péče, zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, dětské domovy, zařízení pro léčbu závislostí, azylová zařízení, zařízení sociálních služeb, úřady práce ad.). Akademicky orientovaní absolventi jsou připraveni pro vstup do doktorského studijního programu nejen pedagogické psychologie, ale i dalších programů na jiných VŠ.

Přijímací řízení

Informace k organizaci a formě přijímacího řízení pro rok 2024 jsou k dispozici na: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30568

S dotazy ohledně přijímacích testů a obsahu studia se lze obracet na Mgr. Ondřeje Hrabce, Ph.D. (ondrej.hrabec@pedf.cuni.cz). Ohledně obecněji organizačních otázek kontaktuje studijní oddělení PedF UK.