Specializační studium školního poradenství

Studium pro výchovné poradce

Vzdělávací program profesionální přípravy učitelů-výchovných poradců garantujeme a realizujeme od školního roku 1992/93. Vzdělávací program průběžně aktualizujeme. Nová legislativa i přijatá vyhláška a poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních se promítá do koncepce pojetí odborných kompetencí učitelů-výchovných poradců.

V současné době se snažíme odborně přispět k vytvoření rámcových modelů profesionální přípravy učitelů-výchovných poradců a učitelů-školních metodiků prevence.

Reagujeme tak na zdůrazňované potřeby odborného růstu školských poradenských pracovníků i na posílení poradenských služeb ve škole ve smyslu primární prevence výukových i výchovných problémů.

Charakteristika vzdělávacího programu

Studium je určeno učitelům, kteří vykonávají (či předpokládají, že budou vykonávat) funkci výchovného poradce na ZŠ, SŠ. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborných znalostí a dovedností v pedagogicko-poradenském směru.

Obecnější cíle:
 – Prohloubit vhled do poradenských problémů a jejich příčin studiem poradenské a školní psychologie.
–  Rozvíjet poradenské dovednosti a metody v oblasti diagnostiky a intervence jak při poradenských a preventivních, tak i konzultačních aktivitách učitelů – výchovných poradců.
–  Poskytnout orientaci v legislativě související s výkonem činností VP.
– Orientovat učitele-výchovné poradce na odbornou kooperaci se školskými a zdravotními institucemi, úřady práce, OSPOD.                                                       – Seznámit frekventanty se sítí poradenských a preventivních služeb v regionu, zejména s PPP, SPC a SVP s nimiž tvoří školský poradenský systém.
– Vyhledat ve spolupráci s třídními učiteli žáky s výukovými a výchovnými problémy.
– Spolupracovat s rodiči těchto žáků, navrhnout zákonným zástupcům vyšetření v PPP.

Časový plán

Studium je realizováno formou kombinovaného studia ve čtyřech semestrech.

Časová dotace: celkem 250 hodin: 200 hodin přímé odborné konzultační činnosti, 50 hod. nepřímá výuka – samostatné studijní a poradenské aktivity frekventantů.

Formy výuky: přednášky, cvičení, skupinové formy práce, výcvik v sociálních dovednostech, individuální konzultace. Výuka probíhá 1x za měsíc a ve dvou studijních blocích.

Do časového plánu je potřebné zahrnout též individuální stáže frekventantů v PPP, SPC, ÚP a specializovaných třídách ZŠ, dále pak samostatné poradenské aktivity s následnou analýzou v seminářích – nepřímá výuka.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce s akcentem na poradenskou intervenci. Absolvent získává osvědčení o absolvování kvalifikačního specializačního studia pro učitele výchovné poradce jako přílohu k vysokoškolskému diplomu.