Bakalářské studium

Statní závěrečné zkoušky

Bc studia – otázky

Průběh státní závěrečné zkoušky se řídí studijním a zkušebním řádem (blíže viz www.pedf.cuni.cz rubrika Karolínka). SZZ se skládá z obhajoby bakalářské práce, z části sestávající z předmětů psychologických (obecná psychologie, vývojová psychologie, sociální psychologie – otázky viz dále) a z části sestávající z předmětů speciálně pedagogických (speciální pedagogika + jeden z předmětů z následující nabídky: 1. speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením; 2. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením; 3. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením; 4. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením; 5. speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením; 6. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování; 7. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením – otázky viz webové stránky katedry speciální pedagogiky). Podle své orientace si studenti mohou bakalářskou práci zpracovat na katedře psychologie nebo na katedře speciální pedagogiky.

Otázky z obecné psychologie

Otázky z vývojové psychologie

Otázky ze sociální psychologie

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby bakalářské práce, z části sestávající z předmětů psychologických (obecná psychologie, vývojová psychologie, sociální psychologie) a z části sestávající z předmětů speciálně pedagogických (speciální pedagogika + jeden z předmět z následující nabídky: 1. speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením; 2. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením; 3. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením; 4. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením; 5. speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením; 6. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování; 7. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením). Podle své orientace si studenti mohou bakalářskou práci zpracovat na katedře psychologie nebo na katedře speciální pedagogiky.

Studijní program je koncipován tak, aby byl v souladu s mezinárodními požadavky European Diploma in Psychology.

Bakalářské práce – požadavky na zpracování

Pokyny pro zadání, vypracování a obhajobu bakalářských prací na katedře psychologie Pedf UK

1. Zadání bakalářské práce

Témata bakalářských prací (dále jen BP) jsou zveřejněna na začátku zimního semestru 2. ročníku. Studující si z této nabídky vybírají téma, resp. oblast, která je zaujala. V mimořádných případech zdůvodněného zájmu mohou studující navrhnout vlastní témata, která však musí odpovídat expertíze potenciálního školitele/školitelky. Pro vlastní téma je nutné vyjednat spolupráci s konkrétním školitelem/školitelkou, kterou však nelze nárokovat. Vypisovaná témata BP ze strany vyučujících jsou koncipována tak, aby umožňovala obsahovou i metodologickou konkretizaci s ohledem na specifické zájmy studujících. Při formulování zadání BP tedy existuje dostatečný prostor pro uplatnění pohledu konkrétních studujících.

Po zveřejnění témat BP v říjnu příslušného akademického roku studující konzultují s jednotlivými vyučujícími, jejichž téma je zaujalo. Samotné úvodní konzultace se nechápou jako „obsazení“ tématu. Pro přihlášení k tématu není jediným, ani hlavním kritériem rychlost. Studující by měli provést zápis BP až na základě dobré znalosti tématu či naplnění jiných požadavků stanovených školiteli/školitelkami. Doporučujeme proto v počátečním stádiu věnovat dostatečnou pozornost konzultacím k tématu a studiu literatury, případně vést konzultace o více tématech u různých vyučujících. Jednotliví vedoucí si mohou formulovat vlastní podmínky týkající se výběru tématu a přípravy BP. Pokud o určité téma projeví zájem více studujících, mohou vedoucí podle kritérií, které v dostatečném předstihu sdělí, provést mezi nimi výběr. V mimořádných případech může být školitelem/školitelkou bakalářské práce osoba, která nepatří mezi vyučující katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (a tedy jejíž téma není uvedeno ve zveřejněném seznamu). Školitel/školitelka musí akceptovat pravidla a kritéria pro bakalářské práce platné na katedře psychologie PedF UK a musí být schválen vedoucím pracoviště a garantem studijního programu. Bakalářská práce musí být obhajována na katedře psychologie PedF UK. Studující musí téma BP s vedoucími vyjednat nejpozději na začátku letního semestru 2. ročníku. Těm, kteří do této doby nebudou mít s vedoucími navázánu spolupráci a zvoleno téma, pomůže vedení katedry téma a vedoucího BP najít.

Nejpozději na začátku letního semestru 2. ročníku provedou studující společně s vedoucími oficiální zadání práce. To zahrnuje tři kroky: · nejprve dojde k vyplnění formuláře „Zadání BP“ (viz příloha), · následně vedoucí zapíší BP do SISu · vytištěné zadání BP ze SISu je podepsáno studentem/kou a předáno k podpisu vedoucí katedry.
Formulář „Zadání BP“ musí být vyplněn na základě proběhnutých konzultací tak, aby studující i vyučující souhlasili s údaji o BP. Elektronickou verzi obdrží školitel/ka a na jejím základě zavede práci do SISu. Poté školitel/ka vytiskne zadání BP ze SISu. Formulář s podpisem studenta/studentky je odevzdán na sekretariát katedry, odkud je po podpisu vedoucí/m katedry předán studijnímu oddělení.

2. Zaměření na celkový charakter práce

Bakalářská práce má prokázat, že studující mají badatelské dovednosti, jsou schopni kriticky pracovat s literaturou a dokážou přehledně prezentovat svá zjištění. Bakalářské práce mohou mít charakter: a) teoretických prací,

 1. b) empirických prací.

V obou případech se předpokládá, že student/ka provede analýzu údajů, kterými jsou buď teoretické prameny, nebo v terénu shromážděná data. Teoretická práce nesmí mít charakter kompilátu. Jejím těžištěm je analýza odborné literatury, tj. srovnání různých přístupů či autorů, mezi nimiž jsou identifikovány shody a rozdíly. Autor/ka musí formulovat vlastní přínos. Empirická práce spočívá ve vlastním výzkumu, který může mít tři různé podoby:

 1. a) kvantitativní výzkum (práce musí obsahovat hypotézy a/nebo výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; zpracování dat nesmí být pouze tříděním prvního stupně),
 2. b) kvalitativní výzkum (práce musí obsahovat výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; zpracování dat nesmí být pouhou prezentací dat),
 3. c) evaluační neboli akční výzkum (práce musí obsahovat systematickou reflexi průběhu evaluovaného programu/aktivity; podoba programu/aktivity musí být zdůvodněna).

Práce musí splňovat parametry odborného textu, a to jak z hlediska rozsahu a hloubky myšlenkových operací, tak formální a stylistické úpravy (viz kapitola Bibliografická norma). Autor/ka musí řádně odkazovat na zdrojovou literaturu. Po odevzdání práce je softwarově kontrolována míra shody mezi BP a existujícími publikacemi. Plagiátorství je důvodem k tomu, aby BP nebyla úspěšně obhájena, a navíc může být autor/ka obviněn/a z podvodu. Analytická kvalita BP může být posouzena s pomocí následujících orientačních otázek, které jsou vázány na jednotlivé žánry: ·

Teoretická práce: Je uvedena vlastní otázka, na kterou autor/ka hledá odpověď?; Nemá práce charakter kompilátu?; Je těžištěm práce analýza odborné literatury, tj. nejčastěji srovnání různých přístupů či autorů, mezi nimiž jsou identifikovány shody a rozdíly?; Formuluje autor/ka vlastní přínos? ·

Empirická práce, kvantitativní výzkum: Obsahuje práce hypotézy a/nebo výzkumné otázky a jejich zdůvodnění?; Není zpracování dat pouhým tříděním prvního stupně?; Je uvedena diskuse vlastních zjištění s odbornou literaturou? ·

Empirická práce, kvalitativní výzkum: Obsahuje práce výzkumné otázky a jejich zdůvodnění?; Nespočívá zpracování dat v pouhé jejich prezentaci?; Je uvedena diskuse vlastních zjištění s odbornou literaturou? ·

Empirická práce, evaluační výzkum (akční výzkum): Je tvorba a obsah programu/aktivity dostatečně zdůvodněn?; Je diskutován s odbornou literaturou?; Obsahuje práce systematickou reflexi průběhu evaluovaného programu/aktivity?; Dospívá reflexe k nějakým obecnějším zjištěním či závěrům?

3. Struktura bakalářské práce

Bakalářská práce musí obsahovat všechny náležitosti stanovené Opatřením děkana č. 37/2017 v článku 7.

Závěrečná práce má náležitosti, které jsou řazeny v tomto pořadí:

 1. a) titulní list,
 2. b) prohlášení o originalitě vlastního textu,
 3. c) případné poděkování,
 4. d) případný abstrakt v jazyce práce a klíčová slova v jazyce práce,
 5. e) abstrakt v českém jazyce a klíčová slova v českém jazyce,
 6. f) abstrakt v anglickém jazyce a klíčová slova v anglickém jazyce,
 7. g) obsah,
 8. h) vlastní text (úvod, jednotlivé části a závěr),
 9. i) případný seznam používaných zkratek,
 10. j) seznam použitých zdrojů,
 11. k) případný seznam příloh a přílohy.

Titulní list obsahuje následující údaje: a) název univerzity (Univerzita Karlova) bez použití znaku, b) název fakulty (Pedagogická fakulta), c) název pracoviště, kde byla práce zadána, d) označení druhu práce (Bakalářská práce), e) název práce v jazyce práce, v anglickém jazyce, a v případě, že jazyk práce není čeština, také název v českém jazyce, f) jméno a příjmení studenta či uchazeče, g) případně název studijního programu a oboru, v němž je student zapsán, jméno vedoucího práce/školitele se všemi tituly, h) rok odevzdání.

Pro bakalářské práce z psychologie je doporučeno, aby hlavní text empirický orientovaných prací (pokud to vyhovuje tématu práce) byl strukturován do následujících kapitol: · Úvod · Teoretická východiska, dále vnitřně členěná na kapitoly a podkapitoly (analyticky představená klíčová témata, která odůvodňují výzkumný problém i postup a tvoří přímá východiska realizovaného výzkumu) · Empirická část, dále vnitřně členěná na kapitoly (cíl a výzkumné otázky, metody sběru a zpracování dat, výzkumný soubor, prezentace výsledků, závěry) a podkapitoly · Diskuse (vztažení výsledků vlastního výzkumu k údajům uvedeným v teoretických východiscích) · Závěr · Přílohy

4. Rozsah bakalářské práce

Bakalářská práce musí mít rozsah minimálně 40 normostran (72 000 znaků včetně mezer). Katedra psychologie doporučuje, aby rozsah bakalářské práce nepřesáhl 60 normostran. Větší rozsah BP by měl být opodstatněný a zdůvodněný. Do rozsahu se započítává vlastní text bakalářské práce, nikoliv úvodní povinné součásti, seznam literatury či přílohy.

5. Úprava bakalářské práce

Bakalářská práce se musí řídit pokyny z Opatření děkana č. 37/2017 v článku 8.

Bakalářská práce se tiskne po jedné straně papíru. Při psaní se vychází z ČSN 016910 Dokumentace – Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Sazebním obrazcem stránky textu, do kterého se umisťují i obrázky a tabulky, je obdélník, jehož rozměry a pozice na papíru formátu A4 jsou definovány rozměry okrajů stránky.

Při psaní standardního textového dokumentu se vychází z minimálního požadavku 60 znaků na řádce a 30 řádků na stránce, tj. 1800 znaků na stránce (tzv. normostrana). Tomu je třeba uzpůsobit velikost písma, vzhled stránky, okraje a řádkování. Text by měl být ve fontu o velikosti 12 bodů, levý a horní okraj na 30 mm nebo 35 mm a pravý a dolní okraj 25 nebo 20 mm při současném nastavení řádkování na 1,5 řádku, resp. přesně 20 bodů.

Stránky jsou číslovány arabskými čísly. Číslují se všechny platné stránky počínaje první fyzickou stránkou práce. Na některých stránkách se číslo stránky nezobrazuje (např. prázdné stránky, titulní stránka, prohlášení, stránky se zvláštní grafickou úpravou aj.). Stránky se číslují v záhlaví či zápatí stránky, zpravidla uprostřed stránky. Způsob označování částí textů stanoví norma ČSN ISO 2145 Dokumentace – Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů.

Přílohou Opatření děkana č. 37/2017 je i ukázka formátování závěrečných prací. Doporučujeme ji využít.

6. Bibliografická norma

V BP musí být využíván správný způsob citování a odkazování, které se řídí platnou normou APA (www.apastyle.org/about-apa-style.aspx), případně ISO 690 (www.evskp.cz/SD/4c.pdf). K vytvoření citací lze použít webové stránky www.citace.cz.

7. Odevzdání bakalářské práce

Aby byla bakalářská práce připuštěna k obhajobě, musí být student/ka přihlášen/a ke státním závěrečným zkouškám, a to k části „obhajoba BP“. Přihlášení musí být provedeno elektronicky v SISu v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku. Závazným stvrzením přihlášky k obhajobě je odevzdání BP v termínu, který stanovuje harmonogram příslušného akademického roku.

Katedra psychologie nemá oprávnění povolovat prodloužení termínu odevzdání BP. Studující povinně odevzdávají BP v elektronické formě a pro účely obhajoby  se dopooručuje také také v tištěné formě. Výtisk BP jim bude po skončení obhajoby vrácen.  V elektronické formě se práce odevzdává do SISu, a to do formuláře, který byl založen při zadání BP, a v termínu stanoveným harmonogramem akademického roku.

Pokyny k ukládání BP do SISu obsahuje fakultní metodika (http://is.cuni.cz/IS-145.html). Pokud došlo ke změně původních údajů při zadání práce, musí být před obhajobou aktualizovány tak, aby plně odpovídaly odevzdané BP. Zvláště nezbytné je zkontrolovat plný souhlas českého a anglického názvu BP.

Do SISu se vkládají jednotlivé části BP v samostatných souborech formátu pdf. Přílohy by měly být vloženy v samostatném souboru, případně ve více souborech komprimovaných ve formátu ZIP či TGZ. Velikost souborů ukládaných do SIS je omezena na 850 MB. Univerzita Karlova disponuje elektronickou databází obhájených závěrečných prací (http://is.cuni.cz/IS-139.html).

Databáze obhájených prací obsahuje text každé závěrečné práce, texty příloh této práce, abstrakt práce, posudky na práci, záznam o průběhu obhajoby a výsledek obhajoby. Všechny materiály jsou veřejně přístupné. V případě, že BP obsahuje údaje, které nemají být veřejně přístupné (např. přílohy se zdrojovými daty, podle nichž lze identifikovat konkrétní zkoumané osoby), lze požádat o omezené zveřejnění. Na základě domluvy s autorem/kou žádost podává vedoucí práce prostřednictvím SISu. V rámci přípravy BP doporučujeme prohlédnout si některé z úspěšně obhájených prací na naší katedře.

8. Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba BP je součástí státních závěrečných zkoušek. Může být ale realizována v termínu odděleném od státních zkoušek z psychologie (tj. například obhajoba může proběhnout v letním termínu a státní závěrečné zkoušky v podzimním termínu).

K obhajobě bakalářské práce jsou připuštěni studující, kteří mají splněny všechny studijní povinnosti a úspěšně prošli kontrolou v SISu. Kontrolu student/ka musí zadat v dostatečném časovém předstihu. V případě problémů je nutné, aby kontaktoval/a studijní referentku. Není v pravomoci katedry psychologie zasahovat do kontrol v SISu, ani realizovat obhajobu bez připuštění studenta/ky ke státním závěrečným zkouškám.

Rámcový termín obhajob BP (jako součást státních závěrečných zkoušek) stanovuje harmonogram příslušného akademického roku. O přesném termínu obhajob BP jsou studující informováni nejpozději měsíc před konáním obhajob, a to prostřednictvím webu katedry, nástěnky a SISu. Nejpozději 7 dnů před konáním obhajoby student/ka dostane k dispozici posudek školitele/ky a posudek oponenta/ky, a to prostřednictvím SISu.

Posudky obsahují slovní hodnocení práce a otázky či připomínky, k nimž by se studující měli vyjádřit v průběhu obhajoby, ale nenavrhují konkrétní známku. Obhajoby BP se konají před tříčlennou komisí. Složení komise je zveřejněno spolu s harmonogramem obhajob pro konkrétní termín. Vedle komise jsou obhajobám zpravidla přítomni také školitelé/ky a oponenti/ky. Obhajoba každé BP trvá přibližně 40 minut a je tvořena čtyřmi následujícími částmi:

 1. Student/ka představí svoji BP. Důležité je pojednat o cílech, průběhu a výsledcích (není vhodné hovořit o struktuře práce z hlediska kapitol). Úvodní představení by mělo mít rozsah cca 5 minut. Doporučujeme pouze ústní prezentaci, bez power-pointové prezentace či jiných pomůcek. Při představení je možné využívat připravené poznámky a samotnou BP. Úvodní představení neslouží pro vypořádávání posudků.
 2. Školitel/ka a oponent/ka představí své posudky.
 3. Studující reagují na otázky a připomínky uvedené v posudcích. V případě většího množství výhrad bude v ústním představení posudků upřesněno, ke kterým se má student/ka přednostně vyjádřit.
 4. Všichni přítomní vedou diskusi o BP.

Po proběhnutí uvedených částí obhajoby se komise poradí o výsledném hodnocení, které je bezprostředně oznámeno studentovi/ce. Výsledné hodnocení zohledňuje kvalitu textu BP a kvalitu obhajoby BP. Při posuzování kvality textu BP se pozornost soustřeďuje zejména na následující kritéria:

 • ucelenost (Má práce jasně zformulovaný cíl/problém/hypotézu a je vedena jednou hlavní otázkou? Je cíl/problém/hypotéza/výzkumná otázka zřetelně představen v úvodu práce a je míra jeho splnění popsána v závěru práce? Jsou k cíli/problému/ hypotéze/výzkumné otázce práce vztaženy všechny dílčí kapitoly?)
 • adekvátnost a hloubka analytických postupů (Jsou data/informace zpracována vhodnými postupy? Jsou postupy náležitě podrobně představeny? Umožňují postupy dospět k závěrům, které odpovídají zpracovávaným datům/informacím, ale zároveň představují jejich teoretizaci? Není zpracování dat jen jejich převyprávěním?)
 • úroveň interpretace (Svědčí práce o schopnosti interpretovat zpracovávaná data/informace v náležité komplexnosti a na přiměřeně teoretické úrovni?)
 • ukotvenost a reflexe ve vztahu k dosavadnímu poznání (Je v práci představen stav současného poznání v daném tématu? Jsou výsledky vlastní práce k tomuto poznání vztaženy, tj. došlo k diskusi vlastních zjištění s odbornou literaturou? Vychází práce z adekvátní literatury, a to jak české, tak zahraniční?)
 • originalita (Je práce výhradně výsledkem činnosti autora/ky? Nedopouští se autor/ka plagiátorství, ať již vůči původním odborným pramenům, s nimiž pracovala, nebo vůči osobám spolupracujícím na výzkumném tématu? Věnuje se práce novému tématu či novému aspektu určitého tématu? Je práce více než replikou existujících postupů?)
 • rozsah materiálu (Odpovídá množství a hloubka analyzovaných dat/informací cíli práce?)
 • autorství a samostatnost (Je autorský podíl jasně vymezen? Je autorský podíl dostatečně velký? Byl autor/ka při zpracování BP přiměřeně samostatný? Odpovídala komunikace mezi autorem/kou a školitelem/kou vzájemné dohodě?)

Při posuzování kvality obhajoby BP se pozornost soustřeďuje zejména na následující tři oblasti:

 • prezentace práce (Byl student/ka schopen výstižně představit svoji práci (tj. problém, použité metody, výsledky a jejich interpretaci)?
 • reakce na připomínky (Byl student/ka schopen adekvátně reagovat na připomínky uvedené v posudcích práce?)
 • kvalita diskuse (Byl student/ka schopen v průběhu diskuse reflektovat podněty členů komise a s vhledem na ně reagovat?)

V Praze, 1. 10. 2018 Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. – vedoucí katedry Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. – garantka bakalářského studijního programu psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku