Kurzy metody Instrumentálního obohacování (FIE)

ATC vzniklo v červenci 2012 jako projev snahy skupiny odborníků nabízet a šířit metodu profesora Feuersteina v českém a slovenském prostředí. Program Instrumentálního obohacování Profesora Reuvena Feuersteina je intervenčním programem s širokým uplatněním při individuální i skupinové práci. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Uživatelé metody se tedy učí lépe soustředit na práci, plánovat vlastní strategie pro řešení úkolu, zvládat vlastní emoce při překonávání obtížného úkolu, naslouchat druhým, vnímat škálu možností… Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se. Kurzy Instrumentálního obohacování jsou určeny pro učitele, psychology, vychovatele, poradenské pracovníky, rodiče a další odborníky. Otevírají nové možnosti a přístupy v práci s dětmi i dospělými. Účastníci kurzů se naučí používat a zprostředkovat strategie efektivního učení, které mohou pomoci jedincům v rámci vzdělávání, ale i v dalších oblastech každodenního života.

Cíle metody FIE

Kvalifikační podmínky ICELP

 Nabízíme:

– vzdělávání v metodě FIE (kurzy FIE I, II, III a FIE Basic) a související kurzy. Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (MSMT-13356/2017-1-752). – seminář představující metodu a umožňující „ochutnat“ instrumentální obohacení – inspirační setkání nad instrumenty a semináře pro splnění podmínek CPD – zážitkovou FIE skupinu pro dospělé

Vyhrazujeme si právo zrušit plánovaný kurz, pokud nebude naplněna jeho minimální kapacita. Informace o přihláškách, platebních a storno podmínkách na adrese: hana.sotakova@pedf.cuni.cz

Nabízené kurzy podrobně

FIE I

Zážitkový sebezkušenostní kurz, na kterém se účastníci seznámí s teoretickými základy metody Feuersteinova instrumentálního obohacování (strukturální kognitivní modifikovatelnost, zkušenost zprostředkovaného učení, deficitní kognitivní funkce, kognitivní mapa, cíle FIE) a s praktickým využitím těchto instrumentů: Uspořádání bodů, Porovnávání, Analytické vnímání, Orientace v prostoru I. Celkem 80 výcvikových hodin.

Cena kurzu FIE I: 10  000 Kč.

Lektorka: PhDr. Barbora Lucká, Ph.D.

Kurz připravujeme v těchto termínech:

FIE I Standard (19.-26. srpna 2024)

 

Přihlášky zde:

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=9634

 

 

FIE II

 V průběhu kurzu účastníci hlouběji porozumí teoretickým základům metody Feuersteinova instrumentálního obohacování a naučí se pracovat s dalšími  instrumenty využitelnými při práci se svými klienty. Konkrétně půjde o: Kategorizace, Ilustrace, Instrukce, Vztahy v čase, Rodinné vztahy.

Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu FIE I. Celkem 80 výcvikových hodin.

Cena kurzu FIE II: 10 000 Kč.

Lektorka: PhDr. Barbora Lucká, Ph.D.

FIE II Standard (15.-18. února a 7.-10. března 2024)

Přihlašování zde: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=9633

FIE III

V průběhu kurzu účastníci hlouběji porozumí teoretickým základům metody Feuersteinova instrumentálního obohacování a naučí se pracovat s instrumenty Číselné řady, Sylogismy, Orientace v prostoru II, Tranzitivní relace, Vzory ze šablon. Na kurz se mohou hlásit absolventi FIE I a FIE II.

Termíny: FIE III  – školní rok 2023-24.

Přihlašování bude možné až po upřesnění termínu.

FIE Basic I, II

  • FIE Basic I

V průběhu kurzu se účastníci seznámí s instrumenty řady základní (basic), která je zaměřena na práci s dětmi předškolního věku (od 3 let) a s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Instrumenty lze využít i při práci se seniory nebo osobami po traumatickém poškození mozku. Účastníci se seznámí jak s teorií instrumentálního obohacování, tak s pěti instrumenty: Uspořádání bodů – základní, Orientace v prostoru – základní, Urči emoci, Od jednotky ke skupině, Porovnej a odhal absurdity A a B.

Kurz je otevřen všem zájemcům o práci s metodou FIE.

Celkem 80 výcvikových hodin.

Cena kurzu FIE Basic I: 10 000 Kč

Lektorka: PhDr. Barbora Lucká, Ph.D.

FIE I Basic (20.-22. října, 3.-5. listopadu a 24.-26. listopadu
2023)

Přihlášky zde: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=9632

 

 

  • FIE Basic II

V průběhu kurzu se účastníci seznámí s dalšími instrumenty řady základní (basic), která je zaměřena na práci s dětmi předškolního věku (od 3 let) a s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Instrumenty lze využít i při práci se seniory nebo osobami po traumatickém poškození mozku. Účastníci prohloubí vlastní porozumění teorii FIE a prakticky si osvojí práci s dalšími instrumenty: Poznejte a určete; Od empatie k činnosti; Přemýšlejte, abyste dokázali zabránit násilí; Zaměření pozornosti na tři zdroje učení; Naučte se klást otázky, porozumíte tomu, co čtete; Porovnej a odhal absurdity (úroveň 2).

Kurz je určen absolventům kurzu FIE Basic I.

Celkem 80 výcvikových hodin.

Cena kurzu: 11 000 Kč

Lektorka: PhDr. Barbora Lucká, Ph.D.

FIE II Basic (18.-25.8. 2023)

Odkaz pro přihlašování bude upřesněn.

Inspirační dílny

 

Inspirační dílny jsou určeny absolventům alespoň jednoho kurzu FIE, kteří mají zájem prohubovat své porozumění metodě, sdílet vlastní otázky a těžkosti prožívané při práci s metodou, inspirovat se dále pro práci s metodou a instrumenty. Jsou realizovány formou dvou půldenních setkání, přičemž každé setkání je zaměřeno na práci s jedním konkrétním instrumentem (v předstihu dle potřeb a dohody s přihlášenými účastníky).

Inspirační dílny mají akreditaci MŠMT. Je možné se jich účastnit osobně nebo on-line (v reálném čase).

Termíny inspiračních dílen:

  • pro řadu Standard: 26. 9. a 14. 11.  2022 (14 – 17:30)
  • pro řadu Basic: 24.10. a 12.12. 2022 (14 – 17:30)

Cena dílny: 1 000 Kč

Přihlašování prozatím formou e-mailu na adresu barbora@barboralucka.cz

 

 

CPD semináře

CPD semináře

CPD semináře jsou možností, jak splnit podmínky CPD a získat tak izraelské certifikáty s trvalou platností. Semináře mají zároveň akreditaci MŠMT v systému DVPP. Účastníci mohou v jejich průběhu prohloubit vlastní praxi při práci s metodou FIE. Zaměřují se jak na konkrétní oblasti Feuersteinovy teorie (zejména zprostředkování a analýza procesu učení), tak na práci s jednotlivými instrumenty. Semináře jsou určeny absolventům alespoň jednoho kurzu FIE (z řady Standard či Basic).

Připravované semináře:
Kognitivní mapa: v rámci CPD semináře se společně budeme věnovat praktickým otázkám, které vás „pálí“ při práci s instrumenty. A prohloubíme své porozumění kognitivní mapě – v teorii i v praxi.
CPD seminář proběhne 28. 11. 2022

Cena: 1 800,- Kč/1 seminář
Rozsah semináře: 8 hodin

Přihláška zde: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=7853

 

Kognitivní funkce: pojďme společně hledat způsoby, jak s našimi klienty mluvit o kognitivních funkcích. Jejich rozvoj je jedním ze zásadních výstupů FIE lekcí. Ví o tom klienti? A mají o tom vědět? Jak jim je přibližovat?

CPD seminář proběhne 19.5.2023

Cena: 1 800,- Kč/1 seminář
Rozsah semináře: 8 hodin

Odkaz pro přihlašování bude doplněn.

Ukončení kurzu a certifikace

Absolventi kurzu FIE (FIE I, II, III; FIE Basic I) obdrží Osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování kurzu akreditovaného MŠMT v rámci DVPP (neomezená platnost) a Certifikát zprostředkovatele Feuersteinova instrumentálního obohacování (vystavený Feuersteinovým institutem v Izraeli). Tento certifikát je platný po dobu čtyř let od data vystavení, jeho platnost je možné prodloužit (na neomezenou dobu) dle podmínek Dalšího profesního rozvoje (CPD – viz kvalifikační podmínky).

ATC Univerzity Karlovy poskytuje svým absolventům podporu při získávání kreditů CPD formou dalších seminářů.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů či těžkostí s přihlašováním neváhejte kontaktovat trenérku metody a lektorku kurzů PhDr. Barboru Luckou, Ph.D. (barbora@barboralucka.cz) nebo odbornou garantku kurzů PhDr. Hanu Sotákovou, Ph.D. (hana.sotakova@pedf.cuni.cz).