Charakteristika Bc studia a přijímacího řízení

 

 

Studijní program: Psychologie

Studijní obor: Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku (B0313A230008)

Studijní obor: Psychologie s rozšířením speciální pedagogiku. Jedná se o jednooborové studium psychologie.

Typ studia – bakalářské, forma – prezenční, standardní délka studia – 3 roky

 

Na naší fakultě lze bakalářský diplom ze studijního programu Psychologie získat jen v prezenčním studiu.

Program studia poskytuje základy v hlavních teoretických disciplínách oboru psychologie a oboru speciální pedagogika.

V případě psychologie se jedná o jedno či dvousemestrální kurzy z psychologie obecné, vývojové, sociální, pedagogické, patopsychologie, dějin psychologie atd. Značná pozornost je věnována osvojení kvalitativní a kvantitativní metodologie psychologického výzkumu, a to jak na úrovni teoretických poznatků, tak praktických dovedností. Součástí studia je široká nabídka povinně volitelných kurzů.

(Bližší informace o skladbě kurzů lze nalézt na www.pedf.cuni.cz – rubrika Karolinka nebo SIS.)

BLIŽŠÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM TAKÉ PŘIPRAVILA STUDENTSKÁ OBOROVÁ RADA : https://psychorada-pedfuk.cz/pro-uchazece/

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby bakalářské práce, z části sestávající z předmětů psychologických (obecná psychologie, vývojová psychologie, sociální psychologie) a z části sestávající z předmětů speciálně pedagogických (speciální pedagogika + jeden z předmět z následující nabídky: 1. speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením; 2. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením; 3. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením; 4. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením; 5. speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením; 6. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování; 7. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením). Podle své orientace si studenti mohou bakalářskou práci zpracovat na katedře psychologie nebo na katedře speciální pedagogiky.

Studijní program je koncipován tak, aby byl v souladu s mezinárodními požadavky European Diploma in Psychology.

Absolvent

Absolvent se orientuje v základních paradigmatech psychologie a speciální pedagogiky, tj. nejen v poznatcích základních disciplín (obecná, vývojová, sociální, pedagogická, klinická psychologie, psychologie práce; teorie speciální pedagogiky, psychopedie, etopedie, tyflopedie, surdopedie, logopedie, somatopedie), ale i v základních výzkumných postupech a metodologii, které vedou k těmto poznatkům. Má základní přehled o osobnosti dítěte (žáka, studenta) a její vývojové variabilitě, včetně vývojových zvláštností, poruch a specifických potřeb. Ovládá základní poznatky o učitelské (vychovatelské) profesi a o procesech vyučování a učení. Zná psychologické základy řízení dětských skupin a tvorby vhodného edukačního prostředí, včetně uplatnění poradenské psychologie ve výchově a vzdělávání. Orientuje se v základních principech a metodách výzkumných šetření (depistáže, organizace šetření, zpracování dat a jejich interpretace) pro účely výchovných a vzdělávacích zařízení. Má přehled o psychologických a speciálně pedagogických souvislostech, o povaze a fungování institucí výchovy a vzdělávání. Orientuje se v systému integrativní a inkluzivní podpory osob se speciálními potřebami.

Cíl studia

Cílem studia je především připravit studující na další studium v navazujících magisterských programech psychologie, speciální pedagogiky a příbuzných oborů. Bakalářské studium je orientované akademicky, profesionalizačně je orientované až navazující studium magisterské. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu najdou pracovní uplatnění v institucích školských, poradenských a speciálně pedagogických na asistentských pozicích. Například jako asistent psychologa/speciálního pedagoga/učitele, jako vychovatel, jako osobní asistent postižených osob či odborný referent. A to v institucích jako například: základní a střední školy, včetně škol speciálních, poradenská pracoviště pedagogicko-psychologického poradenství, ústavy sociální péče, zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, dětské domovy, azylová zařízení, zařízení pro léčbu závislostí, orgány územních, resp. obecních samospráv, nadace a neziskové organizace, resp. jejich vzdělávací zařízení či zařízení sociálních služeb, úřady práce.

Co na našem studiu oceňují naše
studentky a studenti?

„Bakalářské studium má praktické zaměření. Je po nás vyžadována praxe a už ve druhém ročníku provádíme vlastní výzkum. Musíme dokázat víc než jen memorovat teorii.“
„Učitelé nás berou vážně. Například při výběru témat většiny prací je vysoce ceněn vlastní zájem. Profilace studujících je plně respektována. Vyučující jsou vstřícní a otevření požadavkům studentů a studentek.“
„Na vyučujících oceňuji nejen odbornost, ale především ochotu vyjít studujícím vstříc. Na katedře panuje celkově vlídná atmosféra.“
„Kvalitní a zajímavá výuka zajišťovaná odborníky s dlouholetou praxí. Bohatá nabídka přednášek týkající se mnoha oblastí psychologie.“
„Přednášky jsou zajímavé a velmi interaktivní, i díky nízkému počtu studentů ve třídě.“
„Za dobré považuji propojení psychologie a speciální pedagogiky v bakalářském studiu. Speciální pedagogiky jsem se před zahájením studia spíše obávala a považovala ji za nutnou povinnost, kterou budu muset „překonat“. Dnes jsem za získané informace a rozhled v tomto oboru ráda. Myslím si, že psycholog by měl být v problematice zdravotně postižených osob dostatečně vzdělaný.“
„Na katedře máme vlastní studentskou radu, skrze kterou navrhujeme, co na studiu ještě vylepšit.“
„Katedra je na příjemném místě, poblíž nábřeží a malebného Žofína. Je to sice malá, ale neopomenutelná výhoda.“

Přijímací řízení

Aktuální informace k organizaci přijímacího řízení jsou k dispozici na https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=28364

Přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku jsou jednokolové a tvoří je písemný test, který vychází výhradně z následujících dvou publikací:

1) Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Loftus, G.R., Wagenaar, W.A: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012.

2) Fischer, S. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton, 2008.
Odpovědi na některé otázky je možné nalézt jen v aktuálnější edici učebnice: FISCHER, Slavomil; ŠKODA, Jiří; SVOBODA, Zdeněk a ZILCHER, Ladislav. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální. Praha: Triton, 2014.

Část testových otázek je formulována v anglickém jazyce (na úrovni B2).

 

Seznam otázek k přijímacímu řízení pro bakalářský obor Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku (verze 2023b)

Verze 2023b: Vneseny dodatečné formální korektury, které ale nemění obsah otázek baterie.

Ukázka otázek formulovaných v anglickém jazyce

 

Často kladené otázky

Jsou položky v angličtině překladem otázek ze seznamu výše? Mohou zde být i nějaké otázky jiné, nezveřejněné?

Od uchazečů očekáváme nastudování doporučených učebnic. Anglické otázky se mohou týkat jakékoliv části obsahu uváděných publikací a nemusí jít o obsahově ekvivalentní překladové varianty zveřejněného českého souboru. 

Mám nejasnosti ohledně položených otázek a správných odpovědí. Je možné konzultovat jejich obsah?

Katedra psychologie PedF UK neposkytuje individuální konzultace obsahu položek, protože by tak mohlo dojít k narušení rovných podmínek uchazečů v rámci přijímacího řízení. 

 

S dotazy na přijímací testy a obsah studia se lze obracet na Mgr. Ondřeje Hrabce, Ph.D. (ondrej.hrabec@pedf.cuni.cz)