Ukončené projekty katedry

Níže uvádíme významné ukončené projekty členů katedry psychologie.  Další informace o zapojení pracovníků katedry do výzkumných aktivit a podpořených grantů můžete najít v jejich osobních medailoncích v sekci Lidé.

Projekt: Učitelské vyhoření – institucionální, vztahové a intrapsychické faktory (GAČR 16-21302S)
Hlavní řešitel: Doc. Irena Smetáčková, Ph.D.; Prof. Stanislav Štech, CSc.
Doba řešení: 2016 – 2018

Výzkum se zabýval syndromem vyhoření u učitelek a učitelů na základních školách. Pomocí dotazníkového šetření (n=2394) a případových studií na 10 základních školách jsme zjišťovali nejen míru učitelského vyhoření, ale také jeho souvislost s profesní spokojeností, sociální oporou a strategiemi zvládání stresu. Výzkum ukázal, že 19 % vyučujících vykazovalo projevy rozvinutého a rozvíjejícího se vyhoření a 65 % vyučujících bylo pod dlouhodobým stresem. Vše podstatné o vyhoření prezentujeme na webu ucitelskevyhoreni.cz a v knize „Učitelské vyhoření – proč vzniká a jak se proti němu bránit“ od autorského týmu ve složení I. Smetáčková, S. Štech, I. Viktorová, V. Pavlas Martanová, V. Francová a A. Páchová (Portál, 2020).

Projekt: Legitimizace stereotypů v české společnosti – ověření a integrace teoretických konceptů (GAČR 14-22000S)

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.
Doba řešení: 2014 – 2016

Výzkum je veden otázkou: Jak jsou užívány stereotypy vůči vybraným sociálním kategoriím k legitimizaci jejich postavení ve společnosti? Teoretické koncepty tvoří Stereotype Content Model, protestantská etika a zobecněná předsudečnost. Výzkumný soubor činil 800 osob. Blíže o pprojektu a publikačních výstupech: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA14-22000S

Projekt: Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika (GAČR 13-20678S, P407)
Hlavní řešitel: PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Doba řešení: 2013 – 2015

Předložená studie se zabývá jednou z klíčových dovedností čtenářské gramotnosti, a to porozuměním čtenému. V současné době je toto téma výzkumně sledováno z hlediska různých paradigmat. Zaměřujeme se na tzv. prekurzory porozumění čtenému, které ve shodě se zahraničními přístupy hledáme v kognitivních i jazykových schopnostech a dovednostech dětí. Záměrem projektu bylo popsat dynamiku i variabilitu rozvoje porozumění čtenému u dětí běžného vývoje, v závislosti na vnitřních i vnějších vlivech, to vše v češtině jakožto transparentním jazyce. Nalezená měřítka porozumění čtenému se aplikovala na rizikové skupiny z hlediska čtenářské gramotnosti – děti se specifickou poruchou učení, se specifickou poruchou jazyka, s Aspergerovým syndromem a u slabých čtenářů, s cílem poznání specifických charakteristik  dílčích problémů porozumění čteného. Pro naplnění výzkumných cílů byly konstruovány výzkumné baterie testů vycházející z nejnovějších zahraničních přístupů. V rámci projektu vzniklo několik monografií, blíže se oprojektu dozvíte zde: http://www.eldel.cz/?p=porozumeni-ctenemu

Projekt: Konstrukty a praktiky ve vzdělávání nadaných: Rozvoj nadaných dětí v českém vzdělávacím kontextu (GAČR P407/11/P512)
Hlavní řešitel: Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.
Doba řešení: 2011 – 2013

Cílem projektu bylo prozkoumat, jakým způsobem je v českém vzdělávacím kontextu konstruováno nadání a jeho příčiny, jak se tyto významy projevují ve vzdělávacích praktikách uplatňovaných v českých vzdělávacích institucích, a jaký dopad mohou mít tyto konstrukty a praktiky na vývoj konkrétních dětí projevujících mimořádný potenciál. Svou orientací se projekt řadí do kvalitativní psychologie. V jeho dílčích projektech byly akcentovány různé metody kvalitativního výzkumu, především kritická analýza textu, etnografické pozorování ve školní třídě a rozhovory zpracované interpretativní fenomenologickou analýzou.Záměrem bylo porozumět tomu, jak se mohou různé sociální reprezentace dětského nadání a jeho příčin uplatňovat ve vzdělávacích a výchovných praktikách užívaných u konkrétních dětí, reflektovat jejich pozitivní i negativní vývojové konsekvence a diskutovat implikace pro pedagogickou praxi. Blíže o projektu a jeho výstupech: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GPP407%2F11%2FP512

Projekt: Morální vývoj předškoláků a školáků – jeho paradigmatické výzvy dle J. Piageta a jeho pokračovatelů (GAČR P407/10/0807)
Hlavní řešitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Doba řešení: 2010 – 2012

Hlavním cílem a výstupem projektu je kniha „Morální vývoj předškoláků a školáků“ paradigmatické výzvy dle J. Piageta a jeho pokračovatelů,  prezentující paradigmatické experimenty a jejich variace. Slouží zájemcům o piagetovskou teorii v ČR – psychologům, pedagogům, učitelům.Teoretická práce na klasifikaci a organizaci sbírky paradigmatických experimentálních úkolů a jejich variací, nashromážděných ve výzkumu dle Piagetova pojetí či vůči němu, je sama o sobě příspěvkem k práci na ekvilibriu v provázanosti mezi pojmy – univerzální stádia – operace – horizontální skluz (decalage); potažmo k piagetovské teorii. Zároveň byly získané poznatky připraveny pro budoucí terénní výzkum dětské morálky v jejich hrách,  jiných kategorií než Piagetovy paradigmatické Kuličky. Po tomto výzkumu volaly závěry z našeho předchozího výzkumu her dětí školního věku. Blíže: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GAP407%2F10%2F0807

Projekt: Komunikace rodiny a školy: nové rysy setkávání (GAČR 406/09/0910)
Hlavní řešitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Doba řešení: 2009 – 2011

Výzkum mapuje aktuální podoby kontaktů rodiny a školy. Případová studie jedné školy popsala rysy individuálních konzultací v kontextu celého systému práce s rodiči: posuny v obsahu komunikace, záměry a očekávání, úspěchy i rizika. Zachytila konsekvence s významy vzdělání ve společnosti. Blíže o projektu a publikačních výstupech zde: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA406%2F09%2F0910

 

Projekt: Funkce kulturních modelů ve vzdělávání (GAČR 406/08/0805)
Hlavní řešitel: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Doba řešení: 2008 – 2010

Výsledkem je monografie autorů-antropologů, hlásících se k Pražské skupině školní etnografie propagující holistický přístup v oblasti vzdělávání, je zaměřena na oblast vzdělávání Romů. Z pozic kognitivní antropologie řeší problém segregace romských žáků v rámci vzdělávacího systému majority. Příčinu vidí v krizi důvěry, v procesu distanciace Romů. Tento postoj jednak ovlivňuje priority, na něž Romové při socializaci svých dětí kladou důraz, jednak staví bariéry v komunikaci mezi romskou rodinou a školou. Publikace dostupná zde: https://fhs.cuni.cz/FHS-637-version1-funkce_kulturnich_modelu_ve_vz.pdf

Projekt: Hry školních dětí (GA ČR 406/06/1311)
Hlavní řešitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Doba řešení: 2006 – 2008

Cílem bylo vypracování monografie Hry školních dětí: psychologický pohled, ale na etnografické bázi sbírky her. Ta vznikla na základě námi vedených seminárních prací v letech 1995-2001; studenti každý rok vstupovali do 1. až 9. ročníku základní školy a sbírali hry sociální (vs. individuální) a tradiční a tradované (vs. umělé), tj. herní folklór (celkem 78 tříd, průměr 21 her). Hry byly popsány ve strukturálních elementech: jméno; hráči a další účastníci; hřiště a čas; pomůcky; průběh logický a empirický; pravidla a sporná místa; strategie; varianty; podobné hry; idea, vtip, appeal hry. Blíže o projektu a publikačních výstupech: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA406%2F06%2F1311

Projekt: Motivační struktura – její vnitřní vztahy, možnosti jejího ovlivňování v kontextu učení a vyučování (Analýza žákovské motivace) (GA ČR 406/06/0438)
Hlavní řešitel: Doc. Iva Stuchlíková, CSc. (JCU PedF); Doc. Isabella Pavelková, CSc. (UK PedF)
Doba řešení: 2006 – 2008

Projekt: Vývoj koncepcí textu u dětí mladšího školního věku (GA ČR 406/06/1425)
Hlavní řešitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Doba řešení: 2006 – 2007

Projekt: Vzdělání a jeho hodnota z hlediska Romů (Pohled na vzdělání očima romských matek) (GAČR 406/05/P560)
Hlavní řešitel: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Doba řešení: 2005 – 2007

Projekt: Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.48/02.0013)
Hlavní řešitel: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Doba řešení: 2013 – 2014

Projekt: ESF – www.cteme.eu, koordinátor KA 3 k diagnostice čtenářských dovedností u žáků
Hlavní řešitel: Doc. Anna Kucharská, Ph.D.
Doba řešení: 2012

Projekt: Development of Norwegian-Czech Project (Concerning Prevention of Sexual Harassment in University Environment) B/CZ0046/3/0042
Hlavní řešitel: PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Doba řešení: 2010

Projekt: Enhancing literacy development in European languages (Seventh Framework Programme; PEOPLE-2007-1-1-ITN Marie Curie Action: Networks for Initial Training)
Hlavní řešitel: PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.; Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Doba řešení: 2008 – 2012

Blíže o projektu: www.eldel.cz

Projekt: Antropologie dětství a mládí z hlediska výchovy (Výzkumný záměr – MSM 114100002)
Hlavní řešitel: Doc. Stanislav Štech, CSc.
Doba řešení: 1999 – 2004