Ukončené projekty katedry

Níže uvádíme významné ukončené projekty členů katedry psychologie.

 • Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti a efektivita
  pedagogických intervencí (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016390)
  Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
  Doba řešení: 2020 – 2022
  Poskytovatel: MŠMT, OPVV

Interdisciplinární výzkum podpořený v rámci programu Inovace v pedagogice využívá dlouhodobé případové studie s participativními prvky. Jeho cílem je ověřit využívané pedagogické postupy pro snižování rizika školní neúspěšnosti dětí ve 2. ročníku ZŠ. Ve 30 třídách základních škol je prováděn na začátku 2. ročníku komplexní sběr dat od dětí, rodičů a vyučujících. Na něj navazovalo dlouhodobé pozorování výuky doprovázené dílčími rozhovory. Po 1,5 roce byl komplexní sběr dat opakován. Porovnání údajů z prvního a druhého testování a doplnění o výsledky průběžného pozorování ukázal, které z pedagogických postupů pomáhají snížit riziko školní neúspěšnosti. Podrobnější informace o projektu viz https://pedf.cuni.cz/PEDF-2075.html

Webové stránky projektu: http://skolniuspech.pedf.cuni.cz/

 • Supervize – prevence učitelského vyhoření (TAČR TL01000399)
  Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
  Doba řešení: 2018 – 2021
  Poskytovatel: TAČR

Výzkum navazuje na rozsáhlý výzkum učitelského vyhoření, který ukázal silnou souvislost mezi kolegiální podporou na syndromem vyhoření. Techniky kolegiální podpory (supervize, intervize, mentoring, Balint a Wanda) proto byly v tomto výzkumu podrobněji prozkoumány na školách, které je dlouhodobě využívají nebo je právě zavádějí. Využito bylo také rozsáhlé dotazníkové šetření pro vyučující a další pro školní psycholožky a psychology. Výstupem z projektu je příručka pro vedení škol k volbě a zavádění technik kolegiální podpory, která je zveřejněná na webu ucitelskevyhoreni.cz. Hlavní zjištění shrnuje kniha publikovaná v únoru 2021.

Webové stránky projektu: ucitelskevyhoreni.cz

 • Outstanding actions for LGBTI — OUT (881931 — OUT — REC-AG-2019)

Hlavní řešitelka: Prague Pride, o.s.; za partnera doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Doba řešení: 2020 – 2022
Poskytovatel: European Commision

Projekt podpořený Evropskou komisí je řešen Prague Pride, o.s. Naše katedra je partnerem projektu se zodpovědností za výzkum učitelských postojů vůči LGBT+ studujícím a tématům na základních a středních školách. Výzkum bude zahrnovat dotazníkové šetření pro vyučující a specificky pro osoby ve školním poradenském pracovišti, a dále fokusové skupiny. Cílem je zjistit, 1) jaké aktivity na podporu LGBT+ studujících ve školách existují, případně jako jsou jejich silné a slabé stránky, a 2) jaké jsou postoje a zkušenosti vyučujících k těmto aktivitám. Na základě výsledků výzkumu budou v projektu dále připravovány prakticky orientované výstupy pro školy.

Infografika k projektu

Výzkumná zpráva projektu

 

 • Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie

(2018TL01000365-S)

Hlavní řešitelka: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Doba řešení: 2018-2021

Poskytovatel: TAČR – ÉTA

Cílem projektu je realizovat standardizační studii, v rámci které by byly vytvořeny normy diagnostických nástrojů pro užití v praxi.  Uživateli výsledků budou školní a poradenští pracovníci, pracující se žáky s gramotnostními problémy, což je v době inkluzivního vzdělávání jedno z nejdůležitějších témat. Nová testová baterie se může dále uplatnit i ve výzkumu a při výuce na VŠ.

Prostřednictvím projektu bude proveden výzkum k dokončení diagnostické baterie gramotnostních dovedností u žáků ZŠ, včetně žáků s riziky. Jednotlivé nástroje vznikly a byly pilotovány v projektu GAČR Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika, nyní budou standardizovány. Jsou potřebné v praxi, ve školách i školských poradenských zařízeních, pro práci psychologů a speciálních pedagogů.

Nová testová baterie se vyrovnává se s limity současné psychodiagnostiky: vzniknou aktuální normy, záběr nových testů je širší, než bývá u nás pojímáno. V jedné baterii budou nástroje pro hodnocení gramotnosti ve všech jeho rovinách: testy fonologie a jazykových předpokladů pro čtení, testy dekódování, testy porozumění (naslouchání, čtení hlasité i tiché), sebehodnocení čtení, dotazníky (pro rodiče i školu). Výzkumný vzorek pro standardizaci testové baterie je min. 200 respondentů v každé věkové kohortě (1. – 5. ročník ZŠ).

Webová stránka: www.e-portex.cz

 

 • Veřejnost(i), vzdělávání. vzdělávací politika: hodnoty, postoje, argumentace a zkušenosti. (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016402)

Řešitel : prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (v pozici experta)
Doba řešení: 2020 – 2022
Poskytovatel: Výzkumný projekt OP VVV Výzva č. 02_19_076 pro Inovace v pedagogice v prioritní ose 3 OP (řešitelská instituce Sociologický ústav AV ČR):)

Projekt je zaměřený na komplexní šetření názorů obecné populace, populace rodičů dětí ve věku 5 až 20 let a profesní veřejnosti, učitelů a ředitelů, ohledně vzdělávání a vzdělávacích politik. Základními tématy jsou nerovnosti ve vzdělávání, obsah vzdělávání, profil absolventa, participace a reakce rodičů a učitelská profese. Z důvodu zjištění vztahů mezi hodnotami, zkušenostmi a názory na vzdělávací politiku jsou v projektu použity kvantitativní i kvalitativní metody a speciální designy výzkumu.

 • Důvody nenastoupení absolventů pedagogických fakult do profese učitele/pedagogického pracovníka

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016404)

Řešitel : prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (v pozici garanta věcných výstupů projektu)
Doba řešení: 2020 – 2022
Poskytovatel: Výzkumný projekt OP VVV Výzva č. 02_19_076 pro Inovace v pedagogice v prioritní ose 3 OP (řešitelská instituce PedF UK)

Akutním problémem školství (nejen u nás) je stále výraznější nedostatek učitelů. Jednou z příčin je, že do povolání učitele nenastupuje velká část absolventů učitelských programů (údaje z posledních výzkumů hovoří o jedné čtvrtině). Cílem projektu je definovat a kalibrovat rozsah tohoto problému a důvody, které k němu vedou, identifikovat bariéry bránící zlepšení, vyhodnotit užívané politiky u nás i v zahraničí, ukázat jejich možné důsledky a navrhnout vhodné kroky a opatření, které problém mohou výrazně omezit.

 • Les inégalités socio-culturelles face à l’école à la maison dans le contexte de confinement lié à la pandémie de Covid-19 (Sociokulturní nerovnosti a domácí škola v době uzavření škol v důsledku pandemie COVID-19,  Výzkumný projekt IDEM (Inégalités dans l’école à la maison)

 

Řešitel : prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (v pozici spoluřešitele za Českou republiku)

Doba řešení: 2020 – 2021
Koordinátor projektu : Centre Emile Durkheim, UMR CNRS 5116, Université de Bordeaux, 3ter Place de la Victoire 33076 Bordeaux Cedex

Zatím bez expertního financování.

Dotazníkové šetření na bázi francouzského dotazníku bylo adaptováno v dalších 8 zemích EU, včetně ČR. Online ho v ČR vyplnilo cca 5 300 rodičů. Analýza směřuje k odpovědím na otázky, které se týkají vlivu strukturálních proměnných (SES rodiny, vybavení domácnosti), proměnných procesuálních (styl výchovy, vzdělávací aspirace pro dítě, proškolní intervence rodičů), způsobu komunikace školy a se školou na spokojenost se situací a na psychologické proměnné jako jsou pocit pedagogické kompetence rodiče, obavy rodičů spojené s přerušením prezenčního vzdělávání ad. Cíle bude komparativní srovnání situace v jednotlivých zemích.

 • Projekt: Učitelské vyhoření – institucionální, vztahové a intrapsychické faktory (GAČR 16-21302S)
  Hlavní řešitel: Doc. Irena Smetáčková, Ph.D.; Prof. Stanislav Štech, CSc.
  Doba řešení: 2016 – 2018

Výzkum se zabýval syndromem vyhoření u učitelek a učitelů na základních školách. Pomocí dotazníkového šetření (n=2394) a případových studií na 10 základních školách jsme zjišťovali nejen míru učitelského vyhoření, ale také jeho souvislost s profesní spokojeností, sociální oporou a strategiemi zvládání stresu. Výzkum ukázal, že 19 % vyučujících vykazovalo projevy rozvinutého a rozvíjejícího se vyhoření a 65 % vyučujících bylo pod dlouhodobým stresem. Vše podstatné o vyhoření prezentujeme na webu ucitelskevyhoreni.cz a v knize „Učitelské vyhoření – proč vzniká a jak se proti němu bránit“ od autorského týmu ve složení I. Smetáčková, S. Štech, I. Viktorová, V. Pavlas Martanová, V. Francová a A. Páchová (Portál, 2020).

 • Projekt: Legitimizace stereotypů v české společnosti – ověření a integrace teoretických konceptů (GAČR 14-22000S)

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.
Doba řešení: 2014 – 2016

Výzkum je veden otázkou: Jak jsou užívány stereotypy vůči vybraným sociálním kategoriím k legitimizaci jejich postavení ve společnosti? Teoretické koncepty tvoří Stereotype Content Model, protestantská etika a zobecněná předsudečnost. Výzkumný soubor činil 800 osob. Blíže o pprojektu a publikačních výstupech: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA14-22000S

 • Projekt: Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika (GAČR 13-20678S, P407)
  Hlavní řešitel: PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
  Doba řešení: 2013 – 2015

Předložená studie se zabývá jednou z klíčových dovedností čtenářské gramotnosti, a to porozuměním čtenému. V současné době je toto téma výzkumně sledováno z hlediska různých paradigmat. Zaměřujeme se na tzv. prekurzory porozumění čtenému, které ve shodě se zahraničními přístupy hledáme v kognitivních i jazykových schopnostech a dovednostech dětí. Záměrem projektu bylo popsat dynamiku i variabilitu rozvoje porozumění čtenému u dětí běžného vývoje, v závislosti na vnitřních i vnějších vlivech, to vše v češtině jakožto transparentním jazyce. Nalezená měřítka porozumění čtenému se aplikovala na rizikové skupiny z hlediska čtenářské gramotnosti – děti se specifickou poruchou učení, se specifickou poruchou jazyka, s Aspergerovým syndromem a u slabých čtenářů, s cílem poznání specifických charakteristik  dílčích problémů porozumění čteného. Pro naplnění výzkumných cílů byly konstruovány výzkumné baterie testů vycházející z nejnovějších zahraničních přístupů. V rámci projektu vzniklo několik monografií, blíže se oprojektu dozvíte zde: http://www.eldel.cz/?p=porozumeni-ctenemu

 • Projekt: Konstrukty a praktiky ve vzdělávání nadaných: Rozvoj nadaných dětí v českém vzdělávacím kontextu (GAČR P407/11/P512)
  Hlavní řešitel: Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.
  Doba řešení: 2011 – 2013

Cílem projektu bylo prozkoumat, jakým způsobem je v českém vzdělávacím kontextu konstruováno nadání a jeho příčiny, jak se tyto významy projevují ve vzdělávacích praktikách uplatňovaných v českých vzdělávacích institucích, a jaký dopad mohou mít tyto konstrukty a praktiky na vývoj konkrétních dětí projevujících mimořádný potenciál. Svou orientací se projekt řadí do kvalitativní psychologie. V jeho dílčích projektech byly akcentovány různé metody kvalitativního výzkumu, především kritická analýza textu, etnografické pozorování ve školní třídě a rozhovory zpracované interpretativní fenomenologickou analýzou.Záměrem bylo porozumět tomu, jak se mohou různé sociální reprezentace dětského nadání a jeho příčin uplatňovat ve vzdělávacích a výchovných praktikách užívaných u konkrétních dětí, reflektovat jejich pozitivní i negativní vývojové konsekvence a diskutovat implikace pro pedagogickou praxi. Blíže o projektu a jeho výstupech: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GPP407%2F11%2FP512

 • Projekt: Morální vývoj předškoláků a školáků – jeho paradigmatické výzvy dle J. Piageta a jeho pokračovatelů (GAČR P407/10/0807)
  Hlavní řešitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
  Doba řešení: 2010 – 2012

Hlavním cílem a výstupem projektu je kniha „Morální vývoj předškoláků a školáků“ paradigmatické výzvy dle J. Piageta a jeho pokračovatelů,  prezentující paradigmatické experimenty a jejich variace. Slouží zájemcům o piagetovskou teorii v ČR – psychologům, pedagogům, učitelům.Teoretická práce na klasifikaci a organizaci sbírky paradigmatických experimentálních úkolů a jejich variací, nashromážděných ve výzkumu dle Piagetova pojetí či vůči němu, je sama o sobě příspěvkem k práci na ekvilibriu v provázanosti mezi pojmy – univerzální stádia – operace – horizontální skluz (decalage); potažmo k piagetovské teorii. Zároveň byly získané poznatky připraveny pro budoucí terénní výzkum dětské morálky v jejich hrách,  jiných kategorií než Piagetovy paradigmatické Kuličky. Po tomto výzkumu volaly závěry z našeho předchozího výzkumu her dětí školního věku. Blíže: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GAP407%2F10%2F0807

 • Projekt: Komunikace rodiny a školy: nové rysy setkávání (GAČR 406/09/0910)
  Hlavní řešitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
  Doba řešení: 2009 – 2011

Výzkum mapuje aktuální podoby kontaktů rodiny a školy. Případová studie jedné školy popsala rysy individuálních konzultací v kontextu celého systému práce s rodiči: posuny v obsahu komunikace, záměry a očekávání, úspěchy i rizika. Zachytila konsekvence s významy vzdělání ve společnosti. Blíže o projektu a publikačních výstupech zde: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA406%2F09%2F0910

 

 • Projekt: Funkce kulturních modelů ve vzdělávání (GAČR 406/08/0805)
  Hlavní řešitel: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
  Doba řešení: 2008 – 2010

Výsledkem je monografie autorů-antropologů, hlásících se k Pražské skupině školní etnografie propagující holistický přístup v oblasti vzdělávání, je zaměřena na oblast vzdělávání Romů. Z pozic kognitivní antropologie řeší problém segregace romských žáků v rámci vzdělávacího systému majority. Příčinu vidí v krizi důvěry, v procesu distanciace Romů. Tento postoj jednak ovlivňuje priority, na něž Romové při socializaci svých dětí kladou důraz, jednak staví bariéry v komunikaci mezi romskou rodinou a školou. Publikace dostupná zde: https://fhs.cuni.cz/FHS-637-version1-funkce_kulturnich_modelu_ve_vz.pdf

 • Projekt: Hry školních dětí (GA ČR 406/06/1311)
  Hlavní řešitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
  Doba řešení: 2006 – 2008

Cílem bylo vypracování monografie Hry školních dětí: psychologický pohled, ale na etnografické bázi sbírky her. Ta vznikla na základě námi vedených seminárních prací v letech 1995-2001; studenti každý rok vstupovali do 1. až 9. ročníku základní školy a sbírali hry sociální (vs. individuální) a tradiční a tradované (vs. umělé), tj. herní folklór (celkem 78 tříd, průměr 21 her). Hry byly popsány ve strukturálních elementech: jméno; hráči a další účastníci; hřiště a čas; pomůcky; průběh logický a empirický; pravidla a sporná místa; strategie; varianty; podobné hry; idea, vtip, appeal hry. Blíže o projektu a publikačních výstupech: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA406%2F06%2F1311

 • Projekt: Motivační struktura – její vnitřní vztahy, možnosti jejího ovlivňování v kontextu učení a vyučování (Analýza žákovské motivace) (GA ČR 406/06/0438)
  Hlavní řešitel: Doc. Iva Stuchlíková, CSc. (JCU PedF); Doc. Isabella Pavelková, CSc. (UK PedF)
  Doba řešení: 2006 – 2008

 

 • Projekt: Vývoj koncepcí textu u dětí mladšího školního věku (GA ČR 406/06/1425)
  Hlavní řešitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
  Doba řešení: 2006 – 2007

 

 • Projekt: Vzdělání a jeho hodnota z hlediska Romů (Pohled na vzdělání očima romských matek) (GAČR 406/05/P560)
  Hlavní řešitel: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
  Doba řešení: 2005 – 2007

 

 • Projekt: Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.48/02.0013)
  Hlavní řešitel: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
  Doba řešení: 2013 – 2014

 

 • Projekt: ESF – www.cteme.eu, koordinátor KA 3 k diagnostice čtenářských dovedností u žáků
  Hlavní řešitel: Doc. Anna Kucharská, Ph.D.
  Doba řešení: 2012

 

 • Projekt: Development of Norwegian-Czech Project (Concerning Prevention of Sexual Harassment in University Environment) B/CZ0046/3/0042
  Hlavní řešitel: PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
  Doba řešení: 2010

 

 • Projekt: Enhancing literacy development in European languages (Seventh Framework Programme; PEOPLE-2007-1-1-ITN Marie Curie Action: Networks for Initial Training)
  Hlavní řešitel: PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.; Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
  Doba řešení: 2008 – 2012

Blíže o projektu: www.eldel.cz

 

 • Projekt: Antropologie dětství a mládí z hlediska výchovy (Výzkumný záměr – MSM 114100002)
  Hlavní řešitel: Doc. Stanislav Štech, CSc.
  Doba řešení: 1999 – 2004