O nás

 

Katedra psychologie existuje od roku 1982 jako samostatné pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Do té doby byla propojená s katedrou pedagogiky a poskytovala výhradně psychologické základy učitelským oborům. Rozvíjela však už i ryze psychologické výzkumy a postupně se profilovala směrem k pedagogické, poradenské a školní psychologii. Postupně získala právo garantovat oborové studium psychologie.

Naše katedra nabízí možnost studovat obor psychologie již od roku 1993, a to nejprve v kombinaci psychologie a pedagogika, poté psychologie a speciální pedagogika, a následně psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku.

V současné době naše katedra zajišťuje bakalářský studijní program Psychologie (obor psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku) a navazující magisterský program Psychologie (obor psychologie). Dále zajišťuje doktorský program Pedagogická a školní psychologie.

Pro uvedené studijní programy jsme získali akreditaci na nejdelší možné období a s výborným hodnocením. Charakteristiky jednotlivých studijních programů jsou uvedeny v sekci Studium.

Vedle vlastních oborových studentek a studentů katedra pečuje o výuku psychologie pro studenty všech ostatních prezenčních i kombinovaných studijních oborů na Pedagogické fakultě UK. Pro studující celé univerzity katedra nabízí služby psychologické poradny, v rámci Akademické poradny.

Katedra psychologie je také aktivní v celoživotním vzdělávání vyučujících a osob na školním poradenském pracovišti. Nabízí programy pro výkon povolání, a to program Výchovný poradce, program Školní metodik prevence a program Školní poradenské služby.  A dále zájmové programy, jejichž seznam je uveden v sekci CŽV.

Na katedře působí široký tým tvořený lidmi s bohatými zkušenostmi ve výuce, významnými výsledky ve vědě a výzkumu i v psychologické praxi. Aktivity jednotlivých členů katedry jsou představeny na osobních stránkách v sekci Lidé.

Katedra jako celek je v rámci fakulty i univerzity velmi dobře hodnocena za své vědecko-výzkumné počiny. Katedra je zapojena do univerzitních programů Cooperatio v oblasti pedagogiky a v oblasti psychologie.

Také je na katedře průběžně řešeno vždy několik výzkumných projektů, které zvítězily v soutěžích Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, programů ESF+ aj. Ty se ponejvíce týkající učitelství, rozvoje gramotnosti, učení a motivace, dětských her a dalších témat vztahujících se ke školní a/nebo dětské psychologii. Výčet hlavních projektů uvádíme v sekci Vědecká činnost.

Katedra spolupracuje s řadou organizací. Na mezinárodní úrovni se jedná zejména o Europsy. Naše studijní obory jsou v souladu s diplomem Europsy, který umožňuje našim absolventům a absolventkám pokračovat ve studiu či zaměstnání v zahraničí.

Jednotliví vyučující jsou rovněž členy různých odborných organizací, např. EFPPA, EERA aj. Na národní úrovni je významná spolupráce s Českomoravskou psychologickou společností, jejímiž členy je většina vyučujících katedry.

Vyučující se podílejí na vývoji odborného diskursu, a to jak vlastními publikačními aktivitami, tak členstvím v redakčních radách předních časopisů (např. Orbis Scholae, Studia paedagogica, E-psychologie, Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání aj.)

Katedra se vyznačuje pozitivními vztahy, komorní atmosférou a příjemným prostředím. Na katedře se pravidelně koná řada akcí. Pro studující jsou určeny Studentské psychologické dny, Psychoseznamovák nebo Psychologický vánoční večírek. Pro širší odbornou veřejnost je určena každoroční konference Den se školní psychologií.