Spolupracujeme

Katedra spolupracuje s řadou organizací. Na mezinárodní úrovni se jedná zejména o Europsy. Naše studijní obory jsou v souladu s diplomem Europsy, který umožňuje našim absolventům a absolventkám pokračovat ve studiu či zaměstnání v zahraničí.

Jednotliví vyučující jsou rovněž členy různých odborných organizací, např. EFPPA, EERA aj. Na národní úrovni je významná spolupráce s Českomoravskou psychologickou společností, jejímiž členy je většina vyučujících katedry. Silné zastoupení, včetně vedení sekce, máme v sekci pedagogické psychologie při ČMPS

Vyučující se podílejí na vývoji odborného diskursu, a to jak vlastními publikačními aktivitami, tak členstvím v redakčních radách předních časopisů (např. Orbis Scholae, Studia paedagogica , E-psychologie, Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání aj.)