informace o vědecké činnosti

Aktuální projekty řešené na katedře

Spolupráce s dr. Kennethem Mavorem, University of St. Andrews (Fond pro podporu strategických partnerství v roce 2021)

V roce 2021 jsme zahájili spolupráci s dr. Kennethem Mavorem ze skotské University St. Andrews. Ken společně s kolegy systematicky aplikuje teorii sociální identity ve vzdělávacím procesu (viz Mavor, Platow, Bizumic, 2017)

Jejich zjištění mohou přispět například k hlubšímu porozumění toho, jaké aspekty ovlivňují vzdělávací zkušenost vysokoškolských studentů, jak předcházet problémům s prokrastinací a jinými problematickými postoji ke studiu a naopak, jak podpořit subjektivně i objektivně pozitivní vzdělávací zkušenosti.

V rámci spolupráce proběhla přednáška dr. Mavora s názvem Social Identities for Learning, záznam si můžete shlédnout na fakultním YouTube kanálu: https://www.youtube.com/watch?v=9Kw52ep0Jb4

Spolupráce bude pokračovat na podzim 2021. V případě dotazů a zájmu o zapojení kontaktujte dr. Machovcovou: katerina.machovcova@pedf.cuni.cz

 

 

 

Vložit link: https://www.youtube.com/watch?v=9Kw52ep0Jb4

Supervize – prevence učitelského vyhoření (TAČR TL01000399)
Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Doba řešení: 2018 – 2021
Poskytovatel: TAČR

Výzkum navazuje na rozsáhlý výzkum učitelského vyhoření, který ukázal silnou souvislost mezi kolegiální podporou na syndromem vyhoření. Techniky kolegiální podpory (supervize, intervize, mentoring, Balint a Wanda) proto byly v tomto výzkumu podrobněji prozkoumány na školách, které je dlouhodobě využívají nebo je právě zavádějí. Využito bylo také rozsáhlé dotazníkové šetření pro vyučující a další pro školní psycholožky a psychology. Výstupem z projektu je příručka pro vedení škol k volbě a zavádění technik kolegiální podpory, která je zveřejněná na webu ucitelskevyhoreni.cz. Hlavní zjištění bude shrnovat kniha publikovaná v únoru 2021.

Webové stránky projektu: ucitelskevyhoreni.cz

 

Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti a efektivita pedagogických intervencí (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016390)
Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Doba řešení: 2020 – 2022
Poskytovatel: MŠMT, OPVV

Interdisciplinární výzkum podpořený v rámci programu Inovace v pedagogice využívá dlouhodobé případové studie s participativními prvky. Jeho cílem je ověřit využívané pedagogické postupy pro snižování rizika školní neúspěšnosti dětí ve 2. ročníku ZŠ. Ve 30 třídách základních škol je prováděn na začátku 2. ročníku komplexní sběr dat od dětí, rodičů a vyučujících. Na něj bude navazovat dlouhodobé pozorování výuky doprovázené dílčími rozhovory. Po 1,5 roce bude komplexní sběr dat opakován. Porovnání údajů z prvního a druhého testování a doplnění o výsledky průběžného pozorování ukáže, které z pedagogických postupů pomáhají snížit riziko školní neúspěšnosti. Podrobnější informace o projektu viz https://pedf.cuni.cz/PEDF-2075.html

Webové stránky projektu: http://skolniuspech.pedf.cuni.cz/

 

Outstanding actions for LGBTI — OUT (881931 — OUT — REC-AG-2019)

Hlavní řešitelka: Prague Pride, o.s.; za partnera doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Doba řešení: 2020 – 2022
Poskytovatel: European Commision

Projekt podpořený Evropskou komisí je řešen Prague Pride, o.s. Naše katedra je partnerem projektu se zodpovědností za výzkum učitelských postojů vůči LGBT+ studujícím a tématům na základních a středních školách. Výzkum bude zahrnovat dotazníkové šetření pro vyučující a specificky pro osoby ve školním poradenském pracovišti, a dále fokusové skupiny. Cílem je zjistit, 1) jaké aktivity na podporu LGBT+ studujících ve školách existují, případně jako jsou jejich silné a slabé stránky, a 2) jaké jsou postoje a zkušenosti vyučujících k těmto aktivitám. Na základě výsledků výzkumu budou v projektu dále připravovány prakticky orientované výstupy pro školy.

 

Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie

(2018TL01000365-S)

Hlavní řešitelka: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Doba řešení: 2018-2021

Poskytovatel: TAČR – ÉTA

Cílem projektu je realizovat standardizační studii, v rámci které by byly vytvořeny normy diagnostických nástrojů pro užití v praxi.  Uživateli výsledků budou školní a poradenští pracovníci, pracující se žáky s gramotnostními problémy, což je v době inkluzivního vzdělávání jedno z nejdůležitějších témat. Nová testová baterie se může dále uplatnit i ve výzkumu a při výuce na VŠ.

Prostřednictvím projektu bude proveden výzkum k dokončení diagnostické baterie gramotnostních dovedností u žáků ZŠ, včetně žáků s riziky. Jednotlivé nástroje vznikly a byly pilotovány v projektu GAČR Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika, nyní budou standardizovány. Jsou potřebné v praxi, ve školách i školských poradenských zařízeních, pro práci psychologů a speciálních pedagogů.

Nová testová baterie se vyrovnává se s limity současné psychodiagnostiky: vzniknou aktuální normy, záběr nových testů je širší, než bývá u nás pojímáno. V jedné baterii budou nástroje pro hodnocení gramotnosti ve všech jeho rovinách: testy fonologie a jazykových předpokladů pro čtení, testy dekódování, testy porozumění (naslouchání, čtení hlasité i tiché), sebehodnocení čtení, dotazníky (pro rodiče i školu). Výzkumný vzorek pro standardizaci testové baterie je min. 200 respondentů v každé věkové kohortě (1. – 5. ročník ZŠ).

 

Veřejnost(i), vzdělávání. vzdělávací politika: hodnoty, postoje, argumentace a zkušenosti. (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016402)

Řešitel : prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (v pozici experta)
Doba řešení: 2020 – 2022
Poskytovatel: Výzkumný projekt OP VVV Výzva č. 02_19_076 pro Inovace v pedagogice v prioritní ose 3 OP (řešitelská instituce Sociologický ústav AV ČR):)

Projekt je zaměřený na komplexní šetření názorů obecné populace, populace rodičů dětí ve věku 5 až 20 let a profesní veřejnosti, učitelů a ředitelů, ohledně vzdělávání a vzdělávacích politik. Základními tématy jsou nerovnosti ve vzdělávání, obsah vzdělávání, profil absolventa, participace a reakce rodičů a učitelská profese. Z důvodu zjištění vztahů mezi hodnotami, zkušenostmi a názory na vzdělávací politiku jsou v projektu použity kvantitativní i kvalitativní metody a speciální designy výzkumu.

Důvody nenastoupení absolventů pedagogických fakult do profese učitele/pedagogického pracovníka

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016404)

Řešitel : prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (v pozici garanta věcných výstupů projektu)
Doba řešení: 2020 – 2022
Poskytovatel: Výzkumný projekt OP VVV Výzva č. 02_19_076 pro Inovace v pedagogice v prioritní ose 3 OP (řešitelská instituce PedF UK)

Akutním problémem školství (nejen u nás) je stále výraznější nedostatek učitelů. Jednou z příčin je, že do povolání učitele nenastupuje velká část absolventů učitelských programů (údaje z posledních výzkumů hovoří o jedné čtvrtině). Cílem projektu je definovat a kalibrovat rozsah tohoto problému a důvody, které k němu vedou, identifikovat bariéry bránící zlepšení, vyhodnotit užívané politiky u nás i v zahraničí, ukázat jejich možné důsledky a navrhnout vhodné kroky a opatření, které problém mohou výrazně omezit.

Les inégalités socio-culturelles face à l’école à la maison dans le contexte de confinement lié à la pandémie de Covid-19 (Sociokulturní nerovnosti a domácí škola v době uzavření škol v důsledku pandemie COVID-19,  Výzkumný projekt IDEM (Inégalités dans l’école à la maison)

 

Řešitel : prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (v pozici spoluřešitele za Českou republiku)

Doba řešení: 2020 – 2021
Koordinátor projektu : Centre Emile Durkheim, UMR CNRS 5116, Université de Bordeaux, 3ter Place de la Victoire 33076 Bordeaux Cedex

Zatím bez expertního financování.

Dotazníkové šetření na bázi francouzského dotazníku bylo adaptováno v dalších 8 zemích EU, včetně ČR. Online ho v ČR vyplnilo cca 5 300 rodičů. Analýza směřuje k odpovědím na otázky, které se týkají vlivu strukturálních proměnných (SES rodiny, vybavení domácnosti), proměnných procesuálních (styl výchovy, vzdělávací aspirace pro dítě, proškolní intervence rodičů), způsobu komunikace školy a se školou na spokojenost se situací a na psychologické proměnné jako jsou pocit pedagogické kompetence rodiče, obavy rodičů spojené s přerušením prezenčního vzdělávání ad. Cíle bude komparativní srovnání situace v jednotlivých zemích.

 

Projekty doktorandů podpořené Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (GAUK)

 

  • Videozáznamy jako podpora učitelů při rozvoji čtenářské pregramotnosti

Mgr. Tereza Tetourová
Doba řešení:  2020 – 2023

  • Zachránce zradou: Rozbor osobnosti Emanuela Moravce

Mgr. Martin Brummer
Doba řešení:  2020 – 2022

  • Diagnostické markery vývojové dysfázie v českém jazykovém prostředí 

Doba řešení:2019-2021

Mgr. Alžběta Větrovská Zemánková

 

  • Školní nuda a její zvládání

Doba řešení: 2019-2020

Mgr. Ing. Denisa Urbanová

 

  • Psaný projev u žáků se specifickou poruchou psaní ve 4. a 5. ročnících základních škol

Doba řešení: 2019-2021

Mgr. Michaela Karasová

 

  • Začínající vyučující a žáci se SVP: vliv individuální self-efficacy a kolektivní efficacy

Doba řešení:2019-2020

Mgr. Anna Vozková

 

  • Záměrné učení kolokací ve skupinové výuce

Doba řešení: 2019-2021

PhDr. Petra Kacafírková

 

  • Humor ve výuce matematiky

Doba řešení:2019-2020

Mgr. Michaela Pejchalová