Profil absolventa

 

absolvent Bc. studia

Absolvent se orientuje v základních paradigmatech psychologie a speciální pedagogiky, tj. nejen v poznatcích základních disciplín (obecná, vývojová, sociální, pedagogická, klinická psychologie, psychologie práce; teorie speciální pedagogiky, psychopedie, etopedie, tyflopedie, surdopedie, logopedie, somatopedie), ale i v základních výzkumných postupech a metodologii, které vedou k těmto poznatkům. Má základní přehled o osobnosti dítěte (žáka, studenta) a její vývojové variabilitě, včetně vývojových zvláštností, poruch a specifických potřeb. Ovládá základní poznatky o učitelské (vychovatelské) profesi a o procesech vyučování a učení. Zná psychologické základy řízení dětských skupin a tvorby vhodného edukačního prostředí, včetně uplatnění poradenské psychologie ve výchově a vzdělávání. Orientuje se v základních principech a metodách výzkumných šetření (depistáže, organizace šetření, zpracování dat a jejich interpretace) pro účely výchovných a vzdělávacích zařízení. Má přehled o psychologických a speciálně pedagogických souvislostech, o povaze a fungování institucí výchovy a vzdělávání. Orientuje se v systému integrativní a inkluzivní podpory osob se speciálními potřebami.

absolvent navaz.mag. studia

Absolvent rozumí základním paradigmatům psychologie v jejich historickém vývoji i v současnosti. Má hlubší znalosti ve všech tzv. základních disciplínách (psychologie osobnosti, obecná, vývojová, sociální, pedagogická psychologie). Dále má akademické znalosti a dovednosti umožňující vstup do specializačního vzdělávání v oblastech poradenské psychologie, klinické psychologie a dalších profesních specializacích (kursy poradenské a školní psychologie, psychopatologie obecné i speciální, psychopatologie dětí a adolescentů, psychologické diagnostiky dětí i dospělých, psychoterapie). Velký důraz je kladen na dovednosti psychologického výzkumu, zvláště fenoménů edukace, a na stáže jak ve školských poradenských zařízeních, tak v zařízeních zdravotnických (klinických).
Absolvent především ovládá na pokročilé úrovni základní metodologii výzkumné práce jako nástroj pro orientaci v pojmových a teoretických schématech psychologické práce. Ovládá metody psychologické práce (identifikace, diagnostika, intervence, terapie) s dětmi a adolescenty (individuální úroveň), se skupinami i s institucemi (např. práce s klimatem a etosem školy). Umí přiměřeně vstupovat do procesů výchovy, vyučování a učení, umí pracovat s učiteli a vychovateli. Ovládá hlavní metody nápravy dysfunkcí a poruch klientů (zejména dětí a mladistvých).

absolvent doktorského studia

Doktorské studium je koncipováno jako příprava vědeckých pracovníků v oblasti pedagogické a školní psychologie, kteří se budou prostřednictvím samostatné tvůrčí činností podílet na rozvoji psychologické teorie a výzkumu. Doktorské studium prohloubí znalosti v oboru s uplatněním českých i zahraničních poznatků a výsledků výzkumu, bude dále rozšiřovat metodologické a výzkumné dovednosti i

kompetence doktorandů, podobně jako prezentační dovednosti, a to s důrazem na pedagogickou a školní psychologii, které však budou systematicky zasazovány do širšího kontextu dalších psychologických disciplín a společenských věd. Těžištěm doktorského studia je disertační práce, která má charakter původního vědeckého díla.