Kategorie: Aktuality

Elektronické odevzdání BP a DP

Dle nových Pravidel pro organizaci studia na PedF se práce odevzdávají pouze v elektronické formě (pro odevzdávání - nahrávání do SIS platí stále Opatření rektora č. 13/2017), tedy již ne v listinné (tištěné) podobě.

Této skutečnosti je třeba přizpůsobit prohlášení v závěrečných pracích (viz Opatření děkana č. 35/2017) na samostatném listu za titulním listem, kam uvedou studenti prohlášení autora o původnosti práce potvrzující, že vypracoval práci samostatně, že všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu v následujícím znění (bez vlastnoručního podpisu):

Odevzdáním této bakalářské/diplomové práce na téma (Název práce) potvrzuji, že jsem ji vypracoval/a pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Katedra psychologie si však stanovila interní pravidlo. Pro účely vypracování posudku a obhajoby je třeba odevzdat alespoň jeden výtisk bakalářské/diplomové práce v kroužkové vazbě. Práce bude po obhajobě studentovi/ce vrácena.

print Formát pro tisk

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.