Kategorie: Aktuality

Témata diplomových prací pro akad.rok 2016/2017

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017
Téma diplomové práce je nutné mít zadáno do 31. 12. 2016.

Mgr. Dana Bittnerová, Ph.D.
1. Děti migrantů - pozice druhé generace přistěhovalců v ČR: akulturační trhlina - polostrukturované rozhovory s dětmi migrantů.
2. Romské dítě v české škole - viditelná menšina a předsudky majority - kazuistika založená na zúčastněném pozorování ve škole, resp. ve vrstevnické skupině, která se zaměří na vyjednávání pozice dítěte a jeho spolužáků ve třídě, kolektivu.
3. Vzdělávací ambice dětí migrantů. - výzkum na ZŠ, kvalitativní, popřípadě kvantitativní.
4. Rasismus v rodině - reflexe zkušenosti rodičů, kteří si adoptovali dítě s romskými, vietnamskými či africkými kořeny, popřípadě mají dítě z rasově smíšeného svazku - kazuistika, náročné na etiku a komunikaci s informátorem.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
1. Integrace dětí z etnických menšin ve škole z hlediska vrstevnické sociální skupiny. - etnografie. Téma může být modifikováno podle konkrétní situace a dané menšiny, takže se na něj může přihlásit více zájemců.

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
1. Fenomén hry v psychologických souvislostech (empirické i teoretické práce, libovolný kontext: videohry, tradiční hry, vzdělávání atd.)
2. Učební styl versus herní styl: Srovnání kognitivních strategií hráčů videoher ve školním a virtuálním prostředí (případová studie)

Mgr. Radvan Hrubý
1. Současný stav PBSP (Pesso Boyden psychomotorické terapie)
2. Význam sebezkušenostního výcviku pro práci psychoterapeuta

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
1. Výzkum resilience ve stáří: interpretativně fenomenologická analýza

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
1. Dětská kresba v předškolním a školním věku
2. Vývoj osvojování přírodovědných anebo společenskovědních pojmů ve školním věku
3. Mravní usuzování školních dětí
4. Vyprávění dětí školního věku - jejich folkstories
(Témata prací budou konkretizována dle orientace zájmu samotných studujících a dle toho, zda se jedná o práci bakalářskou či diplomovou. Na jedno téma se tak může hlásit i více zájemců.)

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
1. Psychobiografie: aspekty života a díla známé osoby: 2-3 zájemci
2. Kresba začarované rodiny: 1
3. Pohádka jako noční sen: 1
4. Případný vlastní návrh studenta

Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
1. Tiché čtení u dětí mladšího školního věku
2. Čtenářské strategie

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
1. Teorie síly sebekontroly - replikace experimentů

Mgr. Barbora Neuwirthová, Ph.D.
1. Školní psychologie a možnosti její realizace

Mgr. Anna Páchová, Ph.D.
1. Možnosti tréninku sluchové pracovní paměti. Jedná se o teoreticko-empirickou práci. V první fázi bude třeba na základě teoretického studia navrhnout tréninkový plán v rámci prostředí již existujícího počítačového programu. V další fázi pak bude úkolem pomocí navrženého experimentu ověřit efektivitu zvoleného přístupu.

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
1. Zvládání nudy

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
1. Problematický žák z pohledu učitele - kvalitativní studie
2. Vztah dítěte s ADHD a jeho rodiny ke škole - kvalitativní práce
3. Dětské skupiny v poradenství
4. Evaluace primárně preventivního programu realizovaného na základní či střední škole (student musí mít přístup ke konkrétnímu programu individuálně, nezprostředkovávám)

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
1. Opakovatelná neuropsychologická baterie (první zkušenosti, kazuistiky, opakovaná měření kognice)
2. Prosociální intervence prostřednictvím moderních technologií - aplikace ve firemní sféře
3. Vliv sociální žádoucnosti na měření integrity
4. Charakterové přednosti a integrita

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
1. Reflexe změn v prožívání u adolescentních chlapců

PhDr. Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
1. Intervenční postupy v oblasti rozvoje slovní zásoby předškolního dítěte
(rešerše poznatků zahraničních studií, návrh a realizace programu podpory slovní zásoby v předškolním věku pro české děti, lze zpracovat i pro různé rizikové populace)
2. Konstrukce testu pro posouzení krátkodobé slovní paměti v raném školním věku (rešerše poznatků zahraniční literatury, návrh a ověření testu krátkodobé slovní paměti, kvantitativní metodologie)

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
1. Homoparentální rodiny
2. Školní psycholog/psycholožka a učitelské vyhoření

PhDr. Hana Sotáková
1. Psychologické aspekty postižení dítěte a jejich dopad na rodinu
- dítě s PAS (či jiným postižením) z pohledu intaktního sourozence
- dítě s PAS (či jiným postižením) a jeho vliv na rodinnou dynamiku

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
1. Jazykové dovednosti mateřského jazyka v procesu osvojování cizího jazyka
2. Individuální rozdíly v procesu osvojování cizího jazyka
3. Porozumění textu u dětí mladšího školního věku - hlasité čtení vs. Poslech

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
1. Náhradní rodinná péče
2. Sebevědomí. (téma bude zpřesňováno při zadávání studentovi)

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
1. Strategie dětí při čtení a psaní v předškolním věku
2. Kritická místa v komunikaci učitel - rodiče

print Formát pro tisk

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.