Závěrečné práce z psychologie 2023

Témata jsou určena primárně pro studující programu Psychologie. V některých případech je u tématu uvedeno, že je vhodné i pro studující učitelských oborů. I v případě témat bez této explicitní poznámky mohou studující učitelských oborů vyučující kontaktovat a ti jim sdělí bližší informace, kapacitu a podmínky.

V případě bakalářských prací je žádoucí, aby si studující zvolili některé z nabízených témat. V případě diplomových prací je možné eventuálně kontaktovat vyučující i s vlastním návrhem tématu.

Ve většině případů jsou témata zadána poměrně široce a očekává se specifikace tématu na základě konkrétního zájmu studenta/ky.

Při zpracování bakalářských a diplomových prací je třeba řídit se Manuálem katedry psychologie pro zpracování a obhajobu závěrečných prací.

Nabídka témat bakalářských a diplomových prací 2023_2024