Školní pedagogicko-psychologické služby

var. A) Školní psycholog, var. B) Školní speciální pedagog

V letech 1999 – 2003 bylo připraveno, ověřeno prostřednictvím grantu Fondu rozvoje vysokých škol a realizováno v rámci DVPP čtyřsemestrové studium školní psychologie (Inovační kurz školní psychologie). Jak na přípravě, tak na realizaci studia se kromě katedry pedagogické a školní psychologie PedF UK podílela katedra psychologie FF UK, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Asociace poradenských pracovníků ve školství ČR a Asociace školní psychologie ČR a SR.

Protože o toto studium projevovali velký zájem speciální pedagogové, vstoupili jsme do jednání s katedrou speciální pedagogiky PedF UK a příslušnými odbornými asociacemi a toto studium uzpůsobili a otevřeli i pro ně, a to v souladu se novinka v systému pedagogicko-psychologického poradenství, kde se předpokládá zapojení nejen psychologů, ale i speciálních pedagogů do poradenství prováděného přímo na školách (vyhláška č. 72 /2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních).

V září roku 2004 byl zahájen vzdělávací program „Školní pedagogicko-psychologické služby“. Jedná se o čtyřsemestrové specializační studium, které má dvě varianty: A) školní psycholog, B) školní speciální pedagog. V roce 2009/2010 bude spuštěn třetí běh tohoto nově připraveného vzdělávacího programu.

Obě varianty vzdělávacího programu jsou zajištěny v rámci fakulty tzv. malou akreditací – podmínky vzdělávání jsou dány zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a vnitřními předpisy Pedagogické fakulty. Získali jsme také akreditaci obou programů na MŠMT ČR.

Charakteristika vzdělávacího programu

Trendem dnešní doby je co neširší dostupnost odborných pedagogicko-psychologických služeb žákům základních, speciálních a středních škol, jejich učitelům a rodičům. Proto se cca od poloviny 90. let uplatňuje stále více na našich školách profese školního psychologa a profese školního speciálního pedagoga, kteří nepracují vzdáleně, na odborném pracovišti, nýbrž přímo v terénu školy. Jejich počet se neustále zvyšuje.

Charakter a náplň práce školních psychologů/speciálních pedagogů je přitom odlišný od práce např. v pedagogicko-psychologické poradně, speciálně pedagogickém centru nebo středisku výchovné péče. Protože se jedná o poměrně novou realitu, nebyli školní psychologové/speciální pedagogové, ale také ti, kteří o těchto profesích zatím jen uvažují, ve většině případů seznámeni s danou tematikou v pregraduálním studiu.

Vzdělávací program by měl prohloubit profesní znalosti a dovednosti a přispět ke zvýšení profesní kompetence školního psychologa / speciálního pedagoga, dát podklady pro zajištění co nejširší dostupnosti odborné psychologické a speciálně pedagogické podpory žákům, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytnout informace o úkolech jednotlivých subprofesí v prostření školy nejen ve vztahu k žákům, nýbrž též ve vztahu k učitelům a rodičům žáků.

Časový plán

Celkový program zahrnuje 250 hodin výuky. Část výuky (150 hodin) mají obě varianty shodnou. Pro variantu A) je navíc zřízen 50 hodinový blok Profese školního psychologa, pro variantu B) Profese školního speciálního pedagoga. 50 hodin činí stáže na odborných pracovištích, samostudium, příprava závěrečné práce.

Na konci studia frekventanty čeká závěrečná zkouška, skládající se ze zkoušky ze školní psychologie (var. A) či ze školní speciální pedagogiky (var. B) a z obhajoby závěrečné práce, která je odborně vedena některým z vyučujících, případně dle domluvy jiným odborným školitelem. Zadání tématu probíhá koncem prvního roku studia.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Absolvent získává osvědčení o absolvování kvalifikačního specializačního studia jako přílohu k vysokoškolskému diplomu.

Organizace výuky

Studium probíhá převážně v prostorách PedF UK, případně v IPPP ČR. Většinou se jedná o jednodenní, 2x za semestr pak 2denní, přednášky a semináře.

Formy výuky: přednášky, cvičení, skupinové formy práce, výcvik, stáže, individuální konzultace.

Vyučujícími jsou pracovníci katedry psychologie PedF UK, katedry speciální pedagogiky PedF UK, katedry psychologie FF, Institutu pedagogicko-psychologického poradenství, vyučující z jiných vysokých škol a další školitelé z odborných pracovišť.

Tematické studijní okruhy

Obecná část programu

· Škola jako instituce – vývoj ve školství, legislativa, vnitřní a vnější síť školy.

· Podpůrný systém ve školství – systém, organizace, legislativa. Úkoly poradenských pracovišť, spolupráce mezi nimi. Školní poradenské pracoviště a jeho úkoly, spolupráce mezi školním psychologem, speciálními pedagogem, školním metodikem prevence, třídním učitelem. Etický kodex pracovníků ve školství.

· Profese učitele a jeho specifika, třídní učitel, stres u učitelů. Péče o psychické zdraví, syndrom vyhoření.

· Problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence sociálně patologických jevů a poruch chování na ZŠ a SŠ, problematika nadaných žáků.

· Sociálně psychologický pohled na školní třídu, sociální dynamika, sociální klima, jedinec rizikový pro skupinu.

· Nové poznatky z didaktiky a psychodidaktiky, hodnocení žáků, alternativní metody výuky, styly učení, principy multikulturní výchovy.

· Rodina – obraz rodiny, styly výchovy, vztahová síť, práce s rodinou.

· Přesahující témata – hranice mezi normou a patologií, novinky z farmakoterapie, systém sociální péče.

 

Speciální část: Profese školního psychologa.
· Historie školní psychologie. Vymezení profesní role poradenského a školního psychologa, specifika psychologické práce v terénu školy.

· Nové trendy ve psychologické diagnostice, kvalitativní a kvantitativní metodologie v práci školního psychologa, dynamické testování, autentická diagnostika – diagnostika postavená na činnosti, portfolio, diagnostika postavená na kurikulu, diagnostika založená na hře, screeningové metody, diagnostika studijních stylů.

· Nové trendy v intervenci u žáků s SPUCH, nadaných žáků, zdravotně postižených žáků, bilingvních žáků, prevence sociopatologických jevů, poruch chování, interaktivní program primární prevence, intervence u žáků etnických a kulturních minorit.

· Některé metody intervence: videotrénink interakcí, krizová intervence, rodinná terapie aj.

· Praktický výcvik: kurz sociálně psychologických dovedností, rozvoj supervizních dovedností.

Speciální část: Profese školního speciálního pedagoga
· Vymezení profesní role školního speciálního pedagoga.
· Principy a metodika integrativní pedagogiky.

· Identifikace speciálních vzdělávacích potřeb u specifických skupin žáků.

· Nové trendy ve speciálně pedagogické diagnostice a intervenci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s SPUCH, zdravotně postižení, bilingvní, žáci etnických a kulturních minorit aj.).

· Alternativy v hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

· Kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

· Praktický výcvik pod supervizí školních speciálních pedagogů.