Lidé na katedře

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

Kontakt

Emailová adresa (fakultní): veronika.pavlas.martanova@pedf.cuni.cz

Telefon:

Číslo místnosti: M407

Konzultační hodiny (Po dohodě email)

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

Absolventka oboru český jazyk a dějepis na UJEP Ústí nad Labem a oboru psychologie se speciální pedagogikou na Pedf UK v Praze, kde později získala doktorát z psychologie. Absolvovala dlouhodobý sebezkušenostní systematický výcvik v Gestalt psychoterapii a postupem let i výcvik v supervizi. Členka asociace při Českomoravském institutu pro supervizi a koučing a EASC (European Association for Supervision and Coaching). Absolvovala řadu specializačních kurzů z dětské diagnostiky a psychoterapie.

Pracuje v Pedagogicko – psychologické poradně pro Prahu 6 a vyučuje české i zahraniční studenty na katedře psychologie Pedf UK a na klinice adiktologie 1. LF UK. Věnuje se problematice dětské psychoterapie a poradenství, pracuje s dětmi s problémovým chováním. Má četné zkušenosti s lektorováním dospělých a vedením týmů. Pracuje interaktivně a využívá principů zážitkové pedagogiky. Ráda propojuje nejnovější poznatky z výzkumů s praktickým životem. V posledních letech se věnuje supervizi ve školství a prevenci vyhoření u učitelů.

Ve volném čase běhá, čte a cestuje s rodinou. Má ráda lidi.

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty
 • Projekt GAČR 16-21302S: Učitelské vyhoření – institucionální, vztahové a intrapsychické faktory, v letech 2016-2019.
 • Projekt TAČR „Učitelská supervize“, projekt TL01000399. Od roku 2019 dosud
Publikační činnost
 • Pavlas Martanová, V. (2014). Evaluace dlouhodobého programu indikované prevence v pedagogicko – psychologické poradně. Adiktologie, 2014, 42-53.
 • Miovský, M. & Gabrhelík,R. & Charvát, M., & Šťastná, L. & Jurystová, L. & Pavlas Martanová, V.  (2015). Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze.
 • Pavlas Martanová, V. (2016). Jak můžeme ovlivnit vztah dítěte se specifickou poruchou chování ke škole. Integrace a inkluze ve školní praxi, III (9), 16-19.
 • Pavlas Martanová, V. (2015) Selektivní a indikovaná prevence. In Kalina, K. (Ed.), Klinická adiktologie. Praha: Grada.
 • Pavlas Martanová, V., Frombergerová, A. (2018). Evaluation of a Czech Adaptation of the Boys and Girls Plus Prevention Programme. Adiktologie, 18(3–4), 189–197.
 • Vanek, M.Pavlas Martanová, V.Kulhánek, A.(2019). Formativní evaluace školského programu specifické tabákové prevence „Típni to I“. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 2(1), 14–22.

 

 • Pavlas Martanová, V., Smetáčková, I., Topková, P., & Viktorová, I. (2019). Ředitelská vize a vztahy v učitelském sboru: srdcaři, manažeři a přežívači. Psychologie pro praxi.
 • Smetáčková, I. & Pavlas Martanová, V. (2020). Strategie zvládání stresu mezi vyučujícími na základních školách. Orbis Schole.
 • Pavlas Martanová, V. & Konůpková,O. (2019). Odlišné světy učitelů a rodičů: interakce s rodiči jako zdroj stresu učitele. Pedagogická orientace.
 • Valentová,L. et.kol. (2013) Pedagogicko – psychologické poradenství II. Praha: Pedf UK. (2 kapitoly: Primární prevence rizikového chování v podmínkách školy; školní třída)