Lidé na katedře

PhDr. Veronika Francová, Ph.D.

Kontakt

Emailová adresa: veronika.francova@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 545

Číslo místnosti: M406

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

Psychologie ve školní praxi: komunikace v instituci školy, učitelské vyhoření, supervize a kolegiální sdílení v učitelských týmech.

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty

Výzkumné projekty, granty:

Legitimizace stereotypů v české společnosti – ověření a integrace teoretických konceptů, Program: Standardní projekty, Nositel: UK, Poskytovatel: Grantová agentura ČR, (ID projektu: GA14-22000S), Trvání projektu: 01.01.2014 – 31.12.2016

Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání, Program: Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, Nositel: RUK UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.07.2012 – 31.12.2016

Supervize – prevence učitelského vyhoření (TA ČR – ETA 2018TL01000399-S); Hlavní řešitel: Doc. Irena Smetáčková, Ph.D.; Trvání projektu: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2021

Účast v projektech Podpora pregraduálního vzdělávání:

Výuka a publikování v angličtině pro začínající VŠ učitele

Rozvoj kompetencí studentů-budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky

Publikační činnost

Smetáčková I., Štech, S. a kol. Učitelské vyhoření. Praha: Portál, 2020.

Smetáčková, I., Viktorová, I., Štech, S., Pavlas-Martanová, V., Páchová, A., Francová, V., & Ptáček, R. (2019). Syndrom vyhoření a jeho souvislosti u vyučujících na českých základních školách. Československá Psychologie63(4), 386-401.

Páchová, A., & Francová, V. (2019). Sociální reprezentace vyhoření z pohledu vyučujících: „vyhoření“ mezi zkušeností a analytickou kategorií. Pedagogická orientace29(1).

Páchová, A., & Francová, V. (2019). Vedení školy jako činitel spokojenosti učitelů. Scientia at Societas, 15(1), 34 – 53.

Smetáčková, I. & Francová, V. (2020). Souvislosti mezi vnímanou kvalitou vztahů v pedagogických sborech a syndromem vyhoření u vyučujících ZŠ. Studia paedagogica, 25(1), 9- 32.

Smetáčková, I., Francová, V., Raboch, J., & Ptáček, R. (2016). Lékařské vyhoření: kvalitativní studie. Československá psychologie, 60 (5), 510-524.

Francová, V. & Hnilica, K. (2014). Empatie v lékařské etice. In R. Ptáček a P. Bartůněk (Eds.), Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha: Grada.

Smetáčková, I., Bariekzahyová, T., Francová, V., & Hnilica, K.: Dehumanizace v medicíně: Rizika a přínosy. In R. Ptáček a P. Bartůněk (Eds.), Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha: Grada, 2014

Francová, V., & Komárková, T. (2017). Teorie ospravedlňování systému a její přínos k poznání meziskupinových vztahů. E-psychologie (E-psychology)11(1), 59-71.

Francová, V. (2018). Model obsahu stereotypu a fenomén dehumanizace. In Hnilica, K. (Ed.), Stereotypy a legitimizace sociální stratifikace. Praha: Pedagogická fakulta UK, 182 – 197.

Francová, V. (2018). Stereotypy etnických a národnostních kategorií v české společnosti. In Hnilica, K. (Ed.), Stereotypy a legitimizace sociální stratifikace. Praha: Pedagogická fakulta UK, 198 – 217.

příspěvek Smetáčková I., Páchová A., Viktorová I., Francová V., Pavlas Martanová V.: Teacher Burnout and Self-Efficacy: Implications for Teacher Training ECER 2018 (Bolzano, Italy: 05.09-09.09.2018)

příspěvek Francová, V.: Describing the Prototypes of Social Categories: A Qualitative Study. 14th European Conference of Psychology, 7 – 10 July 2015, Milan, Italy