Lidé na katedře

PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

Kontakt

Emailová adresa: lidmila.valentova@pedf.cuni.cz

Telefon: 720207416

Číslo místnosti: 407

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

Garantka specializačního studia pro učitele výchovné poradce

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty

Starší projekt ESF – rok 2013 _2015. Inovace studia pro učitele výchovné poradce

Publikační činnost

Valentová, L.: Školní zralost.(Diagnostika, Intervence). In: Hadj Moussová, Z. a kol: Pedagogicko-psychologické poradenství II., Diagnostika. UK PedF, 2002. ISBN 80-7290-101-X.
Valentová, L.: Skupinové poradenství. In: Hadj Moussová, Z. a kol.: Pedagogicko psychologické poradenství III., Intervence. UK PedF, 2004.ISBN 80-7290-146-X
Valentová, L.: Pedagogicko-psychologická intervence v práci se školní třídou. In: Hadj Moussová, Z.: Pedagogicko-psychologické poradenství III., Intervence. UK PedF, 2004. ISBN 80-7290-146-X.
Valentová, L.: Problémy mladšího a středního školního věku. In: Hadj Moussová, Z. a kol.: Pedagogicko-psychologické poradenství I., Vybrané problémy. UK PedF, 2005. ISBN 80-7290-215-6. Valentová L.: Třída jako sociální skupina. In: St. Bendl, A. Kucharská (ed.): Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha: UK PedF, 2008, s. 67-73. ISBN 978-80-7290-366-5.
Valentová, L.: Sociální profesní kompetence třídního učitele na 2. a 3. stupni škol. In: Spilková, V., Vašutová, J.(ed.) Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělání. Praha. UK PedF, 2008, s. 117-123. ISBN 978-80-7290-384-9.

Valentová, L. a kol. Školní poradenství I. Praha: PedF UK, 2013, ISBN 978-80-7290-710-6.
Valentová, L. a kol. Školní poradenství II. Praha, PedF UK, 2013, ISBN:978-80-7290-629-1