Lidé na katedře

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

Kontakt

Emailová adresa : dana.bittnerova@pedf.cuni.cz, dana.bittnerova@seznam.cz

Telefon: 221 900 545

Číslo místnosti: M404

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

  • Problematika vzdělávání etnických menšin a cizinců; vzdělávání Romů, mladí lidé s migrační zkušeností.
  • Dětská kultura, dětská hra a folklor
  • Metodologický přístup: Školní etnografie, členka Pražské skupiny školní etnografie
  • Pracovnice pracuje také na FHS UK, což rozšiřuje její spektrum odborných zájmů

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty

2015-2016 účast na projektu Kluby FIE a KK: Vliv na kognitivní, jazykové a matematické výkony (NNO ETP Slovensko, aplikovaný výzkum)

2012-2015 – účast na projetu: Rozhodovací procesy pomáhajících profesí v oblasti interkulturních vztahů (GAČR P407/12/0547)

2010-2012 – účast v projektu Sociální diverzita národnostních menšin a cizineckých komunit v  ČR: sociální status jako činitel transmise a změny výchozí kultury (GAČR,  405/10/1524). Publikace: Etnické komunity – integrace, identita. (Praha, FHS UK 2011)

2008-2010 účast v projektu Funkce kulturní modelů ve vzdělávání (GAČR, 406/08/0805). Publikace: Bittnerová, D.; Doubek, D.; Levínská, M.: Kulturní modely ve vzdělávání. Praha, FHS UK, 2011.

2009-2010 – spoluřešitel projektu RRC-IX-17Parental Strategies in Education of Children in the Czech Republic: models formed in families of different ethnic backgrounds (Rodičovské strategie při edukaci dětí v ČR: edukační modely rodičů různých etnických východisek), podporovaného GDN -CERGE.

2008 – vedení projektu zadaného IPPP, Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných. Případ SIM – Středisek integrace menšin. Publikace: Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných. Případ SIM – Středisek integrace menšin. (Praha, Ermat 2009)

2005 – 2007 – účast na projektu Imigranti v České republice. Úloha elit a institucí v integračních a desintegračních procesech. (GAČR 404/05/0779)

2005 – Udělena medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za práci Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy.

2000-2004 – výzkum identity národnostních menšin a imigračních skupin na území ČR v rámci Centra výzkumu vývoje osobnosti a etnicity při Fakultě humanitních studií UK v Praze – publikace.): Kdo jsem a kam patřím. Identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky

2000-2003 – poslední etapa Longitudinálního výzkumu podporovaného GAČR „Žák v měnících se podmínkách současné školy“

Publikační činnost

Bittnerová, Dana: Turismus českých železničních fandů – vzpomínání na cesty do Rumunska v 80. letech 20. století. Národopisná revue 2020, 30 (2), s. 134 -146.

Levínská, Markéta, Kohout-Diaz, Magdalena, Bittnerová, Dana. Les élèves Roms de République tchèque face au processus de la globalisation inklusive. In: Garnier, Bruno,  Jean- Luis Derouet a Régis Malet (eds). Sociétés inclusives et reconnaissance des diversités, Presses Universitaires des Rennes. 2020, s. 121-138. ISBN 978-2-7535-8078-7

Bittnerová, Dana, Moravcová Mirjam (eds.): Diverzita etnických menšin. Festivity jako ukazatel společenského směřování. Prah, FHS 2019, 631 s.

Bittnerová, D.; Moravcová, M. (eds).  Etnické komunity: Neviditelní, zapomenutí, přehlížení. Praha: Praha: Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova. 2019.

LEVÍNSKÁ, M., BITTNEROVÁ, D.,  DOUBEK, D. Roma Minority in the Czech Republic.  In Óhidy, A. , Forray, K.R. (eds.) Lifelong Learning and the Roma Minority in Central and Eastern Europe. Bingley: Emerald Publishing 2019, s- 71 – 96.

KOHOUT-DIAZ,  M., BITTNEROVÁ, D., LEVÍNSKÁ,  M.: Limity inkluze ve vzdělávání romských dětí v České republice: boj o identitu žáka. Pedagogická orientace, 2018, roč. 28, č. 2, s. 235–268.

Páchová, A., Bittnerová, D., Franke, H., Rendl,M., Smetáčková, I.: Školní a mimoškolní vzdělávání žáků z vyloučených lokalit. Praha: Pedf. UK 2018, 340 s.

BITTNEROVÁ, D., LEVÍNSKÁ, M., DOUBEK, D.: Zápas o šťastné dětství. Romano džaniben,  24, 2017 (1), s. 15-46.

LEVÍNSKÁ, M., BITTNEROVÁ, D.,  DOUBEK, D. Dohled a okraj: rozhodovací procesy. Praha: Fakulta humanitních studií UK 2017, 247 s.

BITTNEROVÁ, D., MORAVCOVÁ, M. (eds.). Etnické komunity:  Hrdinové, šibalové a antagonisti Balkánu. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova 2017.

BITTNEROVÁ, D.; MORAVCOVÁ, M. Etnologie a sociokulturní antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, Studia Ethnologica Pragensia, Evropská etnologie dnes. 2017 (3), s. 174 – 181.

NOVOTNÁ, H. BITTNEROVÁ, D. HEŘMANSKÝ M.:“Pop-rurality”: Rurality Interdiscourse in the Village of the Year Competition.  Lidé města 2017, 19, 2, s. 231-283.

DOUBEK, D., LEVÍNSKÁ, M., BITTNEROVÁ, D. Roma as the Others.   Intercultural Education, 2015. http://dx.doi.org/10.1080/14675986.2015.1027084

DOUBEK, D., LEVÍNSKÁ, M., BITTNEROVÁ, D.  Pomoc a pořádek – Kulturní modely v pomáhajících profesích. Praha: Fakulta humanitních studií UK 2015, 308 s.

Bittnerová, D.; Moravcová, M. (eds).  Etnické komunity: Balkánské cesty I a II. FHS UK, Praha 2015. ISBN 978-80-87398-80-7

DOUBEK, D., LEVÍNSKÁ, M., BITTNEROVÁ, D. Pomoc a pořádek, FHS UK, Praha 2015. ISBN 978-80-87398-48-7