Pro LS 2023/2024 otevíráme pro studenty denního studia tyto povinně volitelné/doporučené volitelné předměty:

Bakalářské studium – Programy se zaměřením na vzdělávání

OPBZ1Q005B Metakognitivní schopnosti a jejich rozvíjení

OPBZ1Q006B Stres a strategie jeho zvládání

OPBZ1Q007B Sociálně-emoční dovednosti

Navazující magisterské studium – Programy učitelské

OPNZ1Q026B Poruchy učení a chování

OPNZ1Q027B Zprostředkované učení a rozvoj kognitivních funkcí

OPNZ1Q028B Prevence syndromu vyhoření

OPNZ1Q029B Efektivní komunikace ve škole (učitel, ředitel, žák, rodič a asistent)

OPNZ1Q030B Vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí

Bakalářské studium – Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

Povinně volitelné

OPBP3Q502B Psychoanalytický vhled: Pud u Freuda

OPBP3Q504B Primární prevence rizikového chování

OPBP3Q603B Stres, coping a resilience

OPBP3Q604B Psychologie motivace

OPBP3Q608B Praktika z experimentální psychologie

OPBP3Q607B Analýza a interpretace kvalitativních dat

Doporučení volitelné

OPBP3Q604C Práce se skupinou

OVP13011 Stáž konferenční

OPBP3Q502C Četba anglických odborných textů v psychologii

Navazující magisterské studium – Psychologie

Povinně volitelnésložka 1a)

OPNP3Q204B Práce se třídou

OPNP3Q408B Psychodidaktické aspekty gramotnosti

Povinně volitelné – složka 1b)

OPNP3Q402B Psychosémiotika – interpretační seminář

OPNP3Q409B Zprostředkované učení a rozvoj kognitivních funkcí

OPNP3Q412B Techniky vedení rozhovoru

OPNP3Q413B Školní neúspěšnost – kazuistické semináře

OPNP3Q418B Klinická adiktologie pro psychology

Doporučené volitelné předměty

OPNP3Q400C Counseling Theory and Practice