Otázky Mgr SZZ z psychologie osobnosti

1) Psychologie osobnosti
(vznik a vývoj disciplíny, místo psychologie osobnosti v systému psychologických disciplín, definice osobnosti a přístupy k jejímu vymezování, vztah k blízkým pojmům).
2) Základní témata studia psychologie osobnosti
(problematika struktury osobnosti a přístupy ke strukturaci, dynamika, vývoj, integrace, patologie osobnosti aj., teorie osobnosti).
3) Metodologie a metody psychologie osobnosti
(nomotetický, typologický a idiografický přístup v psychologii osobnosti, metody a techniky užívané v psychologii osobnosti).
4) Temperament a biologický základ osobnosti
(vymezení a vlastnosti temperamentu, temperament a chování, teorie temperamentu: Hippokrates, Kretschmer, Sheldon, Pavlov, Haymans-Wiersma, Eysenck, Thomas-Chessová-Birch, Buss-Plomin, Gray, Zuckerman, Cloninger aj.)
5) Schopnosti
(vlohy a schopnosti, schopnosti a výkonové chování, klasifikace schopností, inteligence, druhy inteligence, charakteristika přístupů ke studiu inteligence a teorie inteligence: psychometrický přístup Binet-Terman a následovníci, faktorový přístup Spearman-Thurstone-Guilford aj., biologický přístup Jensen-Eysenck-Reed-Haier, komplexní přístup Sternberg-Gardner a další přístupy, vývoj inteligence, základní spory v učení o inteligenci).
6) Tvořivost

(vymezení tvořivosti, konvergentní a divergentní myšlení, tvořivé schopnosti, tvořivá osobnost, proces tvorby (Wallace) a tvůrčí produkt, teorie tvořivosti osobnostní (Freud, Jung, Adler, Kris, Maslow) a procesuální (Mednick, Kogan), vztah kreativity a inteligence).
7) Kognitivní styly osobnosti
(vymezení a význam kognitivních stylů, charakteristika jednotlivých stylů: závislost x nezávislost na poli (Wittkin), reflexivita x impulzivita (Kogan), šířka kategorizace (Bruner), globalizmus x detailismus, vyostřování x uhlazování (Klein), inovativnost x adaptivnost (Kirton), akční styly (Allport, Lurija).
8) Motivační dispozice
(jednotlivé motivy jako dispozice k vybuzení motivační síly – potřeby (Maslow), motiv výkonu, afiliace a moci, seskupení více motivů směřující k cíli – zájmy, postoje, hodnoty, motivační vlastnosti, dynamika motivace, (homeostatický, pobídkový, humanistický aj. výklad dynamiky motivace)
9) Charakter
(přístupy k vymezování charakteru, charakterologie – výstavba charakteru dle Klagese, Wellek, přístup k charakteru Allporta – teorie Pecka, charakter a vůle – Rubinštejn, Cloningerova teorie charakteru, současný pohled na problematiku charakteru, charakter a pozitivní psychologie, silné stránky charakteru).
10) Integrace osobnosti
(vymezení sebepojetí, historický a současný pohled na sebepojetí, konceptualizace Já a jeho jednotlivé aspekty, sebehodnocení a sebepojetí, identita a autonomie, vymezení identity Bačová, identita v teorii Eriksona, sebedefinování a problematika volby, procesy formování identity – Baumeister, selfing – McAdams)
11) Utváření osobnosti a seberealizace

(k historii individuálního sebeuvědomování a utváření osobnosti (Lurija), utváření fyzického, psychického a sociálního Já v průběhu vývoje, hledání smyslu života, náročné životní situace, krize, stres, frustrace, celoživotní vývoj).
12) Klasifikace teoretických přístupů k osobnosti
(přehled a stručná charakteristika hlavních teoretických přístupů k osobnosti, představitelé)
13) Klasická psychoanalýza – S. Freud
14) Analytická psychologie – C.G. Jung
15) Individuální psychologie – A. Adler
16) Ego psychologie – E. Erikson, A. Freudová, H. Hartmann aj.
17) Neopsychoanalýza – K. Horneyová, E. Fromm aj.
18) Interpersonální teorie – H.S. Sullivan
19) Rysové a faktorové teorie osobnosti – G. Allport, R. Catttell, H.J. Eysenck, Goldberg
20) Humanistická a fenomenologické pojetí osobnosti
– A.H. Maslow, C. Rogers, V.E. Frankl
21) Teorie pole K. Lewina a kognitivní teorie osobních konstruktů
– G. Kellyho
22) Teorie osobnosti emergující z teorií učení
– B.F. Skinner, N.E. Miller a J. Dollar
23) Problematika osobnosti v sociálně-kognitivních teorií učení
– A. Bandura, J.B. Rotter

Pozn. Při výkladu jednotlivých teorií osobnosti se doporučuje postupovat podle schématu: základní předpoklady teorie a autorem používané pojmy, pojetí struktury, dynamiky, vývoje osobnosti, další zvláštnosti teorie.

Literatura

Přehledová a souhrnná literatura:

 • Balcar, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti. SPN: Praha 1983.
 • Blatný, M. A kol.: Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Grada: Praha 2010.
 • Hall, C.S., Lindzey, G., Loehlin, J.C., Manosevitz, M.: Psychológia osobnosti. Úvod do teórií osobnosti. SPN: Bratislava 1997.
 • Ryckman, R.M.: Theories of Personality. 6th Edition. Brooks/Cole Publishing Company: New York 1997.
 • Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. Grada: Praha 2007.

Primární literatura:

 • Adler, A.: Člověk jaký jest – Základy individuální psychologie. Orbis: Praha 1935.
 • Bandura, A.: Social learning theory. Englewood Cliffs N.J., Prentice-Hall 1977.
 • Erikson, E.H.: Dětství a společnost. Argo: Praha 2002.
 • Eysenck, H.J.: The structure of human personality. Methuen: London 1960.
 • Frankl, V.E.: Vůle ke smyslu., Cesta: Brno 1994.
 • Freud, S.: 1. Přednášky k úvodu do psychoanalysy. 2. Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalysy. SZN: Praha 1969.
 • Freud, S.: Výklad snů. Nová tiskárna Pelhřimov: Pelhřimov 1994.
 • Fromm, E.: Strach ze svobody. Naše vojsko: Praha 1993.
 • Horneyová, K.: Neuróza a lidský růst. Zápas o seberealizaci. Triton-Pragma: Prah 2000.
 • Jung, C.G.: Analytická psychologie. Její teorie a praxe. Academia: Praha 1992.
 • Jung, C.G.: Duše moderního člověka. Atlantis: Brno 1994.
 • Kelly, G.A.: The psychology of personal constructs. (2 vols.). W.W. Norton:New York 1955. ( jen 1. díl)
 • Lewin, K.: A dynamic theory of personality. McGraw-Hill: New York 1935.
 • Maslow, A.H.: Motivation and Personality. Harper and Row: New York 1970.
 • Rogers, C.R.: Způsob bytí. Portál: Praha 1998.
 • Rotter, J.B.: The development and application of social learning theory. Selected papers. Praeger: New York 1982.