Otázky Mgr SZZ z pedagogické psychologie a poradenství

1.
A) Vliv školy a školní docházky na pojetí dětství a dítěte.
B) Poradenská psychologie – postavení v rámci ps.disciplín, vznik a vývoj předmětu.
2.
A) Pedagogická psychologie – podmínky jejího vzniku, vývoj jejího předmětu.
B) Profesní poradenství – vznik, vývoj, zahraniční zkušenosti a významní představitelé. Profesní poradenství u nás, hlavní tendence v meziválečné době, poválečné, v 60-80. letech, v porevolučním období, s důrazem na profesní poradenství ve výchově a vzdělávání.
3.
A) Hlavní rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem/metodologií v psychologii a rozdílná pojetí pedagogické psychologie v závislosti na výzkumném paradigmatu.
B) Poradenství ve výchově a vzdělávání v zahraničí a u nás do roku 1989 – trendy, představitelé, rozvoj poradenských služeb, rozvoj školních poradenských služeb.
4.
A) Přínos a slabiny behaviorismu v pedagogické psychologii, responzivní učení a Thorndikův drill and practice – srovnání, hlavní principy Bloomova mastery learning.
B) Poradenství ve výchově a vzdělávání – změny v poradenských službách po roce 1989 – hlavní trendy, odlišnosti oproti minulému období.
5.
A) Obecné principy kognitivistických teorií učení; komputační kognitivismus – zpracování informací a vztah mezi pracovní a dlouhodobou pamětí; mentální reprezentace, schémata, skripty a učení; vymezit přístup J. Piageta k procesu poznávání a ukázat jeho pedagogické implikace.
B) Stávající poradenský systém ve školství, legislativa, členění poradenských institucí a pracovišť, úkoly, cíle, klientela, spolupráce jednotlivých subjektů poradenského systému.
6.
A) Vysvětlit, proč je vztah psychoanalýzy k výchově ambivalentní, rizika pedagogického vztahu, nedirektivní pedagogický vztah podle C. Rogerse.
B) Školské poradenské zařízení – vymezení dle legislativy, úkoly a cíle PPP, SPC, standardní činnosti, slabé a silné stránky současných ŠPZ.
7.
A) Základní teze Vygotského kulturně-historické teorie psychického vývoje (dvojí mediace, interiorizace, zóna nejbližšího vývoje); základní charakteristiky „lidství“ (setkání s kulturními díly jako vstup do lidství) podle Meyersona; metoda „lešení“ (Bruner) v edukaci – uvést konkrétní příklad aplikace; význam školní edukace podle výsledků výzkumů A.R.Luriji ve Střední Asii a M. Colea a kol. v Libérii.
B) Poradenské služby poskytované školou – vymezení a strategie školního poradenství, pracovníci ŠPP a jejich standardní činnosti, slabé a silné stránky. Profese školního psychologa.
8.
A) Základní funkce a znaky rodinné socializace.
B) Koncepce nových forem práce v poradenství a trendy (rozšíření nabídky služeb, odborných aktivit, posun k prevenci a intervenci, rozvoj služeb zaměřených na rizikové chování, rozšíření péče – žáci se ZP, sociálním znevýhodněním, nadaných, rozvoj ŠPP, vysokoškolské poradenství aj.)
9.
A) Základní funkce a znaky školní socializace.
B) Zásady poradenského přístupu, etapy poradenského procesu, osobnost a profesní kompetence poradce.
10.
A) Tři hlavní linie teorií sociokulturního znevýhodnění; v každé linii podrobněji představit alespoň jeden dílčí přístup; popsat vývoj vztahů instituce rodiny a školy; charakterizovat současný diskurz o vztahu rodiny a školy a formy jejich kontaktu; diskutovat jeho vazbu na podobu školního vzdělávání.
B) Etické aspekty poradenské práce, etika poradce, etické kodexy.
11.
A) Základní charakteristiky „profese“ podle sociologie profesí – porovnání s učitelstvím.
B) Kariérní růst poradenských pracovníků a další vzdělávání, profesní sdružení a asociace. Metodická a odborná podpora, supervize v poradenství.
12.
A) Učitelství jako „nemožné“ povolání.
B) Poradenství a psychoterapie, využívání principů či prvků daných škol či směrů s důrazem na osobnost poradce, direktivou, expertní přístupy. Behaviorální a kognitivně behaviorální přístupy, uplatnitelnost v poradenství. Neopsychoanalytické teorie (Ader, Horneyová).
13.
A) Teorie učení – základní zákonitosti učení.
B) Poradenství a psychoterapie, využívání prvků daných škol či směrů s důrazem na klienta, nedirektivní přístupy. Poradenské směry orientované na klienta (Rogers, Frankl), uplatnitelnost principů v poradenství.
14.
A) Druhy učení – senzomotorické učení, učení řešením problémů a učení objevováním (discovery learning), učení osvojováním pojmů.
B) Poradenství a psychoterapie, využívání prvků daných škol či směrů, s důrazem na systemický přístup. Systemické poradenství a rodinná terapie v poradenství.
15.
A) Metakognice a učení – vymezení pojmu, rozdíly mezi kognitivními a metakognitivními strategiemi.
B) Prevence v poradenství, oblasti prevence, preventivní programy ve školství a poradenství. Prevence sociopatologických jevů, možnosti ŠPZ a ŠPP, minimální program prevence, preventivní aktivity v oblasti práce se třídou.
16.
A) Práce s učivem z tzv. psycho-didaktického hlediska (didaktický kruh), definovat pojem prekoncept; odlišit různé varianty pre/konceptů; charakterizovat hlavní didaktické modely využívající pre/koncepty.
B) Úloha diagnostiky v poradenství, obligatorní diagnózy, zásady diagnostiky, zakázka, informovaný souhlas, diagnostický postup. Odlišné principy diagnostické práce v ŠPZ vs. ŠPP, PPP vs. SPC, silné a slabé stránky.
17.
A) Základní podoby situovaného učení: jeho pozitiva a slabiny a specifičnost poznávání/učení ve škole.
B) Poradenské intervence ve prospěch žáka, jeho rodiny a školy a v prostředí školy, úloha ŠPZ a ŠPP.
18.
A) Percepční a postojová schémata učitele vůči žákům, preferenční postoje učitele k žákům – zákonitosti vzniku, projevy a důsledky.
B) Typické problémy v předškolním věku a mladším školním věku, na jejichž řešení se podílí poradce ve školství (ŠPZ i ŠPP) – vývojové, vzdělávací, výchovné.
19.
A) Pedagogická komunikace a interakce.
B) Typické problémy ve starším školním věku, na jejichž řešení se podílí poradce ve školství (ŠPZ i ŠPP) – vývojové, vzdělávací, výchovné.
20.
A) Poradenská psychologie a školní psychologie – základní rozdíly.
B) Poradenství a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Literatura

A) Pedagogická psychologie
Přehledová/učebnicová

 • Čáp, J.; Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001.
 • Bruner, J. S.: The Culture of Education. Cambridge, Harvard University Press 1996
 • Fontana, D.: Psychologie v učitelské praxi. Praha, Portál 1998.
 • Glover, J.; Ronning, R. (eds.): Historical Foundations of Educational Psychology. New York, London, Plenum Press 1987.
 • The Nature and Mission of Educational Psychology. Educational Psychologist, 27, 1992, 2 (monotématické číslo).
 • Salomon, G.: Netradiční úvahy o povaze a poslání současné pedagogické psychologie. Pedagogika, 50, 2000, 2, s. 126-144
 • Miovský, M.: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha, Grada 2006

 

Doporučená literatura k tématickým celkům

 • Štech, S.: Pojetí dětství a dítěte v psychologii a v poradenství In Hadj Moussová, Z. a kol.: Pedagogicko-psychologické poradenství I. Vybrané problémy. Praha UK-PedF, 2005, s.7-33. ISBN 80-7290-215-6
 • Corsaro, W.A.; Miller P. (eds.): Interpretive approaches to children´s socialization. San Francisco, Jossey Bass 1992.
 • Štech, S.: Škola, nebo domácí vzdělávání? Teoretická komplikace jedné praktické otázky. Pedagogika, 53, 2003, č. 4, s. 418-436.
 • Havlík, R. a kol. : Učitelské povolání z pohledu společenských věd. Praha, UK-PedF 1998
 • Povolání: učitel. Pedagogika, 44, 1994, 4. Monotématické číslo.
 • Psychoanalytické inspirace pro výchovu. Pedagogika, 49, 1999, 4. Monotématické číslo.
 • Schoen, D.A.: The Reflective Practitioner. New York, Jossey Bass 1983.
 • Brown, A.L., Campione, J.C.: Communities of Learning and Thinking or A Context by Any Other Name. Human Development, 1990, 21, s.108-125.
 • Flavell, J. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906-911.
 • Paris, S., & Winograd, P. (1990). How metacognition can promote academic learning and instruction. In B.F. Jones & L. Idol (Eds.), Dimensions of thinking and cognitive instruction (pp. 15-51). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Rendl, M.: O konstruktivismu ve vyučování matematiky. Pedagogika, 58, 2008, 2, s.167-204.
 • Slavík, J. (ed.): Obory ve škole (metaanalýza empirických poznatků oborových didaktik matematiky, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy a výchovy ke zdraví z let 1990 – 2004). Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2005, s. 4 – 10.
 • Tonucci, F.: Vyučovat, nebo naučit? Praha, UK-PedF 1991
 • GFEN: Všichni na jedničku! Praha, Karolinum 1991.
 • Výrost, J.; Slaměník, I.: Sociální psychologie/Sociálna psychológia. Praha, ISV 1998.
 • Mareš, J.; Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno, MU 1995
 • Watzlawick, P., Bavelas, J.B.; Jackson, D.D.: Pragmatika lidské komunikace. Interakční vzorce, patologie, paradoxy. Hradec Králové, Konfrontace 1999 (pův. 1967)
 • Bloom, B.S.: Human Characteristics and School Learning. New York, McGraw Hill 1983.
 • Sedláková, M.: Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Mentální reprezentace a mentální modely. Praha, Grada 2004.
 • Sternberg, R.J.: Kognitivní psychologie. Praha, Portál 2002.
 • Mareš, J.: Styly učení žáků. Praha, Portál 1999.
 • Pupala, B.; Osuská, Ľ.: Vývoj, podoby a odkazy teórie konštruktivizmu. Pedagogická revue, 2000, 2, s.101-114.
 • Vygotskij, L.S.: Myšlení a řeč. Praha, SPN 1976.
 • Vygotskij, L.S.: Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha, SPN 1976.
 • Olson, D.R. (1994): The World On Paper: the conceptual and cognitive implications of writing and reading. New York: Cambridge University.
 • Resnick, L.B. (1987): Learning in school and out. Educational researcher, 16 (9), s. 13-20.
 • Rogoff, B. (1990): Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context. New York: Oxford University Press.
 • Bernstein, B.: Class, Codes and Control. Vol. 1: Theoretical Studies Towards a Sociaology of Language. London and Boston: Routledge and Kegan Paul 1971
 • Štech, S.: Sociálně kulturní pojetí handicapu. In Vágnerová, M., HadjMoussová, Z. a Štech, S. (eds.): Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 1999, s.33-56.
 • Rabušicová, M. a kol.: Škola a (versus) rodina. Brno, Masarykova univerzita 2004.
 • Štech, S. a Viktorová, I.: Vztahy rodiny a školy – hledání dialogu. In Kolláriková, Z. a Pupala, B. (eds.): Předškolní a primární pedagogika/Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001, s.144-164.
 • Štech, S.: Angažovanost rodičů ve školní socializaci dětí. Pedagogika, 54, 2004, č. 4, s. 374-388.

 

B) Poradenství
Přehledová/učebnicová

 • BROWN D.-LENT.W. Handbook of counseling psychology. New York 2000.
 • HADJ MOUSSOVÁ, Z.; VALENTOVÁ, L. Poradenské teorie a strategie. Praha: UK PedF, 2002.
 • HRABAL, VL.st. Přehled poradenských teorií a strategií. In HADJ MOUSSOVÁ, Z.; VALENTOVÁ, L. Poradenské teorie a strategie. Praha : PF UK, 2002.
 • DRAPELA,J.V.; HRABAL, VL.:Vybrané poradenské směry: Teorie a strategie. Praha: UK, 1995.
 • DRAPELA, J.V. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997.
 • DRYDEN,W.: Poradenství. Portál: Praha, 2008.
 • GABURA J.; PRUZJNSKA, J. Poradenský proces. Praha: Slon, 1995.
 • GLADDING, S.T. Counselling a coprehensive profession. New York: 1992.
 • KOŠČO, J. a kol. Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1988.
 • KOMÁRKOVÁ, R. a kol. Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada, 2001.
 • MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.
 • MICHALÍK, J. Školský poradenský systém. Olomouc : UP, 2008.

Doporučená literatura k tématickým celkům

 • HLOUŠKOVÁ, L. Co se píše v etických kodexech. In Pedagogicko-psychologické poradenství. Zpravodaj č. 48/2007, IPPP ČR, s. 19-24.
 • KOHOUTEK,R.: Historie pedagogicko – psychologického poradenství. CERM, Brno 1999.
 • KOPRIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.
 • VÁGNEROVÁ, M., KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících . Praha, Karolinum, 2008.
 • KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997.
 • LANGMEIER, J.; BALCAR, K.; ŠPITZ, J. Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2000.
 • SLAVÍKOVÁ, I. Jak dál s poradenským systémem ? Zpravodaj Výchovné poradenství, IPPP ČR, 24-25/, 2000, str. 17-20.
 • PROCHASKA, J.O.; NORCROSS, J.C. Psychoterapeutické systémy – průřez teoriemi. Praha: Grada Publishing, 1999.
 • THOMSON, CH.; CRISTIANI, T. Counselling children. New York: Brooks-Cole, 1992.
 • BROŽEK, J., HOSKOVEC, J. Počátky poradenství pro volbu povolání v Československu. Čs. psychologie, 1991, 35, 1, s. 82 – 86.
 • BUBELÍNI, J. Psychológia profesionálného vývinu mládeže. Bratislava: SPN, 1981.
 • HADJ MOUSSOVÁ, Z. Pedagogicko-psychologické poradenství I. Vybrané problémy. Praha: UK PedF, 2005.
 • HADJ MOUSSOVÁ, Z. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: UK PedF, 2002.
 • HADJ MOUSSOVÁ, Z. Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: UK PedF, 2004.
 • HANÁK, P. Postavení speciálně pedagogických center v integrovaném systému českého školství. In VÍTKOVÁ, M. (ed.). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: PedF MU v Brně, katedra speciální pedagogiky, 2004, s. 126-140.
 • HOŘÁNKOVÁ, V. Poradenství k volbě povolání na úřadech práce. Výchovné poradenství. Zpravodaj IPPP ČR a APPŠ. Příloha Výchovný poradce. 1998, 16, s. 83-85.
 • KOLAŘÍKOVÁ, O. Volba povolání a hledisko rozvoje osobnosti. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 23, 1988,4, s. 291-303.
 • KOL. Možnosti zařazení předmětu volba povolání do výuky. Výchovné poradenství. Zpravodaj IPPP ČR a APPŠ. Příloha Výchovný poradce. 1998, 16, s. 80-83.
 • KOL. Pedagogicko-psychologické poradenství ve školství ČR I. – II. Výchovné poradenství. Zpravodaj IPPP a APPŠ. 1997, 12, s.35-55.
 • KUCHARSKÁ, A. Profesní poradenství ve školství.. In Pedagogicko-psychologické poradenství II: Diagnostika. Praha: PedF UK, 2002, s. 123-142.
 • KUCHARSKÁ, A. a kol. Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v SPC. Praha : IPPP ČR, 2007.
 • MALÁ, I. Instrukce k vedení skupinového vyšetření. Praha: PPP NVP, 1982.
 • MALOTÍNOVÁ, M. Několik poznámek k vývoji poradenství pro volbu povolání v Československu. Výchovné poradenství. Zpravodaj IPPP ČR a APPŠ. 1998. 15, s. 32-35.
 • MERTIN, V. Historie školní a poradenské psychologie ve světe. Výchovné poradenství, č. 20/1999, IPPP ČR, s. 5-20.
 • SLAVÍKOVÁ, I., HRABAL, V. PPP dnes a zítra očima svých ředitelů a pracovníků. Výchovné poradenství. Zpravodaj IPPP ČR a APPŠ. 1995, 5, s. 28-35.
 • SLAVÍKOVÁ, I., HANÁK, P. Pracovníci, klienti a výkony školských poradenských zařízení. Pedagogicko-psychologické poradenství, Zpravodaj č. 44/2005, IPPP ČR, s. 54-62.
 • VENDEL, Š. Profesijný vývin žiakov gymnázií. Psychológia a patopsychológia dieťaťa 26, 1991, 3, s. 305-318.
 • VODĚRKOVÁ, J. Vzdělávací cesta a profesní orientace žáků. Výchovné poradenství. Zpravodaj IPPP ČR a APPŠ. 1996, 8, s.26-33.
 • VÁGNEROVÁ, M. Poradenství pro volbu povolání. In Svoboda, M. (ed.), Krejčířová, D., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha, Portál 2001, s. 679 – 693.
 • ZAPLETALOVÁ, J., VAŇKOVÁ, H. Kariérové poradenství – přítomnost a budoucnost. Praha : IPPP ČR, 2006.
 • ZAPLETALOVÁ, J. a kol. Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v PPP. Praha : IPPP ČR, 2006.
 • ZAPLETALOVÁ, J. Pedagogicko-psychologické poradenství. In PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2010.

Legislativa

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb. a č. 217/2007 Sb.
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb. a č. 264/2006 Sb.
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb.
 • Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 62/2007 Sb.,
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.
 • Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.
 • Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášek č. 389/2006 Sb. a č. 226/2007 Sb.
 • Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče
 • Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
 • Vyhláška MŠMT č. 60/2006 Sb., o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)
 • Vyhláška MŠMT č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
 • Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999
 • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 28 275/2000-22, Věstník MŠMT sešit 1/2001
 • Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14, Věstník MŠMT sešit 3/2002
 • Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j. 11 691/2004-24, Věstník MŠMT sešit 6/2004
 • Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2005-2008 (10 844/2005-24)
 • Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci, sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, č.j. 20 006/2007-51 c