Otázky k závěrečným zkouškám z KLINICKÉ PSYCHOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

Otázky k SZZ z klinické psychologie a psychopatologie

1. Základní vlastnosti testů, validita, reliabilita, standardní skóry.
Neurologická problematika dětského věku – ( DMO, epilepsie atd. – etiologie, symptomatologie, diagnostika, možnosti terapie, prognóza).

2. Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie.
Poruchy vědomí, pozornosti a paměti.

3. Vývojové škály.
Poruchy osobnosti a chování u dospělých, přetrvávající změny osobnosti, návykové a impulzivní poruchy, poruchy pohlavní preference a identity.

4. Psychodynamická psychoterapie.
Poruchy vnímání.

5. Klinické diagnostické metody.
Poruchy chování v dětském věku (etiologie, symptomatologie, diagnostika, možnosti terapie, prognóza).

6. Na osobu zaměřená a prožitková psychoterapie.
Poruchy myšlení.

7. Testy inteligence u dospělých.
Hyperkinetická porucha (etiologie, symptomatologie, diagnostika, možnosti terapie, prognóza).

8. Gestalt terapie.
Poruchy emocí, pudů a vůle.

9. Testy jednotlivých psychických funkcí a speciálních schopností.
Pervazivní vývojové poruchy (etiologie, symptomatologie, diagnostika, možnosti terapie, prognóza).

10. Kognitivně behaviorální terapie.
Organické duševní poruchy (demence, amnestický syndrom, delirium, organická porucha osobnosti).

11. Testy osobnosti – Rorschachova metoda a Tématický apercepční test.
Mentální retardace.

12. Rodinná terapie.
Poruchy vyvolané psychoaktivními látkami (poruchy vyvolané užíváním alkoholu, opioidů, kanabinoidů, sedativ a hypnotik, kokainu a stimulancií, halucinogenů, organických rozpouštědel).

13. Dotazníky.
Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka, školních dovedností, motorických funkcí.

14. Systemická terapie.
Schizofrenie (příznaky, typy schizofrenie, průběh), schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (porucha s bludy, akutní přechodná psychotická porucha, schizoafektivní psychóza, indukovaná porucha s bludy).

15. Posuzovací stupnice.
Neurotické poruchy v dětském věku (etiologie, symptomatologie, diagnostika, možnosti terapie, prognóza).

16. Existenciální psychoterapie.
Děti ohrožené prostředím.

17. Standardy psychologického vyšetření a diagnostický setting.
Neurotické poruchy (fobické a jiné úzkostné poruchy, obsedantní poruchy, reakce na závažný stres, poruchy přizpůsobení, disociativní poruchy, somatoformní poruchy).

18. Účinné faktory psychoterapie.
Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství.

19. Inteligenční testy pro děti.
Afektivní poruchy (deprese, mánie).

20. Formy a prostředky psychoterapie.
Behaviorální syndromy (poruchy příjmu potravy, neorganické poruchy spánku).

21. Projektivní techniky.
Porucha pohlavní identity v dětství.

22. Psychoterapeutický vztah, proces a psychoterapeutická změna.
Poruchy sociálních vztahů se vznikem specifickým pro dětství a adolescenci.

Literatura

Hort, V., Hrdlička, M., Kocourková, J., Malá, E. a kol.: Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha, Portál, 2008
Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Praha, Portál, 2006
Procházka, J.O., Norcross, J.C.: Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi. Praha,Grada,1999
Raboch, J., Zvolský P. et al.: Psychiatrie. Praha, Galén, 2001
Říčan,P., Krejčířová,D. a kol.: Dětská klinická psychologie. 4.vydání Praha, Grada,2006 (a pozdější vydání)
Svoboda, M.(ed.), Krejčířová, D., Vágnerová, M.: Psychodiagnostika dětí a dospívajících, Praha, Portál, 1999/2001
Svoboda, M. (ed.), Humpolíček, P., Šnorek, V. (2013): Psychodiagnostika dospělých. Praha, Portál.
Vymětal, J.a kol.: Obecná psychoterapie. Praha, Grada,2004.
MKN 10- sv.2 . Bomton, 2008.