Lidé na katedře

doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

Kontakt

Emailová adresa (fakultní): isabella.pavelkova@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 522

Číslo místnosti: M 410

Konzultační hodiny: bude proklik na soubor

Vyučované předměty: bude proklik na SIS

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

 • Motivace žáků (teoretická konceptualizace, diagnostika, rozvoj)
 • Problémy žákovské motivace:
  • Nuda ve škole a její zvládání
  • Strach ve škole
  • Volní charakteristiky žáků
 • Časová perspektiva a vztah k budoucnosti (teoretické analýzy, diagnostika, rozvoj)
 • Autodiagnostika učitele (teorie, postupy, referenční normy)

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty

GAČR: 2006-2008

Motivační struktura – její vnitřní vztahy, možnosti jejího ovlivňování v kontextu učení a vyučování. GAČR 406/06/0438

Hlavní řešitel za JU Prof. Stuchlíková za PedF UK Doc. Pavelková (spoluřešitel Dr. Škaloudová).

Výzkumný záměr: 2007 – 2013

Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání

MSM 0021620862 Hlavní řešitel Prof. Spilková.

Doc. Pavelková a Doc. Hrabal samostatný úkol: Autodiagnostika jako předpoklad a účinný nástroj sebereflexe učitele.

GAČR: 2011-2014

Critical areas of primary school mathematics – analysis of teachers’ didactic practices. Hlavní řešitel: Doc. Stehlíková a Dr. Rendl.

PRVOUK; PROGRES Q 17

Publikační činnost
 • PAVELKOVÁ, Isabella a HRABAL, Vladimír. Mathematics in Perception of Pupils and Teachers. Orbis scholae. 2012, 6(2) 119 132, ISSN 1802-4637.
 • PAVELKOVÁ, Isabella a HRABAL, Vladimír. Možnosti učitelovy sebereflexe v oblasti subjektivních teorií pomocí autodiagnostických metod. Self – efficacy v edukačných souvislosťjach. Bratislava: SPN, 2012, s. 67 83. ISBN 978-80-10-02355
 • HRABAL, Vladimír a PAVELKOVÁ, Isabella. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010.
 • PAVELKOVÁ, Isabella a KUBÍKOVÁ, Kateřina. Assessing school performance and motivation. Polskie Forum Psychologiczne. 2016, 21(1), s. 43 60. ISSN 1642-1043. DOI:10.14656/PFP20160104
 • PAVELKOVÁ, Isabella. Motivační problémy. In: Školní poradenství II. Praha: PedF UK, 2013, s. 11 23. ISBN 978–80–7290-629-1.
 • PAVELKOVÁ, Isabella a URBANOVÁ, Denisa. Nuda v edukačním kontextu: teoretické konceptualizace a výzkumné metody. Československá psychologie. 2018 (v tisku).
 • PAVELKOVÁ, Isabella a HRABAL, Vladimír. Autodiagnostika učitele a autoevaluace školy. In: Školní poradenství I. Praha: PedF UK(2013): s. 129–143. ISBN 978-80-7290-710-6.
 • PAVELKOVÁ, Isabella a HAVLÍČKOVÁ, Radka. Perspective Orientation and Time Dimension in Student Motivation. The Journal of Education Culture and Society. Wroclaw, Poland, 2013, s. 177 189. ISSN 2081-1640.
 • PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci). Praha: PedF UK, 2002.
 • HRABAL, Vladimír, MAN, František a PAVELKOVÁ, Isabella. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN, 1984 (druhé vydání 1989), 232 s.
 • PAVELKOVÁ, Isabella. Postoje žáků k českému jazyku a jejich percepce učiteli. Didaktické studie. 2013, (1) 27 45. ISSN 1804-1221.
 • PAVELKOVÁ, Isabella, STUCHLÍKOVÁ, Iva, ŠKALOUDOVÁ, Alena, KUBÍKOVÁ, Kateřina, a MAN, František. Vztahové normy učitele a jejich vliv na výkonovou motivaci žáků. In: Podpora zdravého psychického vývoje. Praha: EDUKO. 2013, s. 56 84. ISBN 978-80-87204-66-5
 • PAVELKOVÁ, Isabella, TAUCHMANOVÁ, Eliška a MOSS, Kateřina. Schülermotivation und Angst im Mathematikunterricht aus der Sicht tschechischer. Online magazin für Bildung, Beratung, Erzihung und Unterrcht – magazin-auswege. de – 1.7.2015 Lehrer 9.
 • PAVELKOVÁ, Isabella a KMÍNKOVÁ, Eliška. Motivace v diskurzu učitelů matematiky na II. stupni. In: Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Praha: PedF UK v Praze. 2013, s. 183 207. ISBN 978-80-7290-723-6.
 • PAVELKOVÁ, Isabella a DVOŘÁKOVÁ, Irena. Motivace v úkolové situaci. Pedagogika. 2015, LXV (1) 34 56.