Lidé na katedře

doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

Kontakt

Emailová adresa (fakultní): lenka.hribkova@pedf.cuni.cz

Telefon:  221 900 544

Číslo místnosti:  M 407

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 

Výzkumné zájmy, aktivity na katedře

Odborný zájem je soustředěn v okruhu: schopnosti, inteligence, tvořivost, nadání, talent, nadaná osobnost, sociokulturní podmínky a jejich vliv na utváření osobnosti, modely nadání, vyhledávání – identifikace nadaných a jejich rozvíjení , pedagogicko-psychologická intervence v práci s nadanými.

Výzkumné projekty, granty a publikační činnost

Projekty a granty

GAČR P 407/11/1740 Kritická místa matematiky na základní škole – analýza didaktických praktik učitelů. (hlavní řešitelé: PhDr. Miroslav Rendl, CSc., doc. RNDr., Naďa Vondrová, PhD.),  výzkumná pracovnice,   ( 2012 – 2015)

GA ČR 406/00/0470 Žák v měnících se podmínkách současné školy. ( hlavní řešitel PhDr. Miroslav Rendl, CSc.), výzkumná pracovnice, (1993 – 2002)

Publikační činnost

HŘÍBKOVÁ, Lenka, ZHOUF, Jaroslav, NEJEDLÝ, Petr. IDENA – Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných. Praha: NÚV, 2018.,  2. vydání, ISBN 978-80-7481-009-1.

HAVLÍČKOVÁ, Radka, HŘÍBKOVÁ, Lenka a PÁCHOVÁ, Anna. Slovní úlohy jako kritické místo matematiky 1. stupně základní školy. In: Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. Praha: Karolinum, 2015, s. 27 132. ISBN 978-80-246-3234-6.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Základní informační zdroje a portály o problematice nadaných v ČR. Svět nadání. 2014, 3(1) 11 17.

HŘÍBKOVÁ, Lenka, PÁCHOVÁ, Anna. Typy žáků v diskurzu učitelů základní školy. In: Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Praha: UK Pedagogická fakulta, 2013, 209 258. ISBN 978-80-7290-723-6.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Diagnostika a podpora rozvoje mimořádně nadaných dětí ve škole. In: Školní poradenství I. Praha: PedF UK. 2013, s. 162-191. ISBN  978-80-7290-710-6.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadané dítě v předškolním věku, jeho vyhledávání a rozvíjení. In: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál, 2010, s. 141 154. ISBN 978-80-7367-627-8.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1998-6