TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

 

Následující seznam obsahuje nejprve nabídku témat pro bakalářské práce a níže nabídku témat pro diplomové práce.

Podle interních katedrových zásad by práce měly být zadány do 1. 4. 2022. Období října až prosince využijte k oslovení vyučujících, jejichž témata vás zaujala. Vyučující vám sdělí svá očekávání a podmínky pro spolupráci, případně vás budou informovat o počtu lidí, kteří již o téma projevili zájem. Optimální je konzultovat více témat s více vyučujícími. Nespěchejte s konečným rozhodnutím, které téma budete zpracovávat.

Témata jsou obvykle formulována jako obecnější téma a vedoucí jsou otevřeni specifikaci tématu podle zájmu studenta/studentky.

Témata jsou určena primárně pro studující oboru psychologie. U některých témat je explicitně uvedeno, pokud jsou určena pouze nebo také pro studující učitelských oborů. U témat, kde informace uvedena není, ale téma se jeví pro učitelské obory vhodné, mohou zájemci z učitelských oborů kontaktovat příslušné vyučující a dotázat se na vhodnost a možnost vedení práce.

 

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

 

PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D.

 • Motivace dobrovolníků vstupujících do věznic s duchovním programem

 

Mgr. Michal Božík

michaelo.bozik@gmail.com

 • Postoje študentov pedagogických smerov, mladých začínajúcich učiteľov a skúsených pedagógov s praxou k využívaniu videohier vo vzdelávaní a výchove v súvislosti s ich predchádzajúcimi skúsenosťami s videohrami – dotazníkové skúmanie (konkrétne dodefinovanie témy po dohode)
 • Závislostné správanie vo vzťahu k nakupovaniu tzv. lootboxov vo free to play videohrách – dotazníkové skúmanie (konkrétne dodefinovanie témy po dohode)
 • Efekt hrania videohier s morálnym posolstvom / morálnymi dilemami / vlastným hodnotovým systémom hry na hráčove vnímanie vlastnej morálnosti a etickosti – experiment/ kváziexperiment (konkrétne dodefinovanie témy po dohode)
 • Videohry, ktoré nás učia empatii a tolerancii – efekt na zmenu postojov k marginalizovaným skupinám / minoritám (utečenci, minority, náboženské skupiny, lgbti atď) – experiment / kváziexperiment (konkrétne dodefinovanie témy po dohode)

 

Mgr. Veronika Brémová

veronika.bremova@seznam.cz

 • Kolegiální sdílení v ústavní výchově

 

Mgr. Martin Brumer

martinbrummer@seznam.cz

 • Možnosti psychobiografie v českém kulturním prostředí.

 

Mgr. David Doubek, Ph.D.

 • Vztah učitele a asistenta pedagoga. Etnografická studie.
 • Subkulturní identity ve škole. Etnografická studie.
 • Integrace dětí z etnických menšin ve škole z hlediska vrstevnické sociální skupiny. /Etnografie (2x)
 • Motivace dětí k mimoškolní umělecké výchově. Etnografická studie.

 

Mgr. Nikola Doubková

 • Temná a světlá triáda (Téma bude konkretizováno podle zájmu studenta.)

 

Mgr. Anna Frombergerová

 • Primární prevence rizikového chování – prevence duševního zdraví (kvalitativní či kvantitativní práce – dle upřesnění tématu po konzultaci se zájemci)

 

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.

 • Digitální hraní a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)
 • Mediální výchova prarodičů (explorační případová studie)
 • Role a zkušenost starších sourozenců v regulaci užívání obrazovek (vícečetná případová studie, zakotvená teorie, fenomenologická studie)
 • Otcovské styly mediálního rodičovství (explorační případová studie)
 • Analýza podloženosti systémů výchovných doporučení ohledně užívání digitálních technologií

 

Mgr. Petra Kacafírková

 • Vliv jazykových předpokladů na úspěšnost žáků v cizojazyčné výuce.
 • Role paměti a všímavosti při osvojování si anglického jazyka.

 

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

 • Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ – přehledová studie výzkumů daného jevu
 • Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ – empirický výzkum

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

 • Psychobiografie slavné osoby (možno víc zájemců)
 • Psychologický rozbor uměleckého textu (možno víc zájemců)

 

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

 • Poradenství na vysokých školách – studijní strategie (téma bude zpřesněno dle zájmu studenta)
 • Klima školní třídy a jeho vliv na školní úspěšnost žáků (téma zadáno)
 • Spolupráce rodiny a mateřské školy v procesu adaptace dítěte (téma pro studenty/studentky oboru předškolní pedagogika)

 

Doc. PaedDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.

 • Školní psycholog ve školách s mateřskými školami
 • Rozvoj čtenářských dovedností – důsledky období COVID

 

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

 • Digitální well-being u dětí mladšího školního věku
 • Měření problémového užívání obrazovek a médií u dětí mladšího školního věku

PhDr. Kateřina Machovcová, Ph.D.

 • Studijní motivace a aspirace, studijní dráhy, opora, identifikace se studiem a oborem, akademická identita a další dle dohody specificky u
  vysokoškolských studentů (kvalitativní výzkum): 1) různých minorit – etnické minority, migrační zkušenost,
  minoritní genderová či sexuální identifikace; 2) Studenti, jejichž rodiče sami nemají vysokoškolské vzdělání; 3) Vysokoškolští studenti, kteří studovali učňovské obory a pokračovali v dalším studiu (maturita, VŠ); 4) Vysokoškolští studenti příjemci sociálního stipendia
 • Přechod ze středoškolského studia/zaměstnání do studia na vysoké škole
  (kvalitativní výzkum): Rozhodování o budoucím studiu, zvládání přechodu, zapojování do
  vysokoškolského studia na jeho počátku, přechod na VŠ z různých typů
  středních škol

 

Mgr. Martina Píšová

 • Seberegulace a její měření u různých věkových skupin (systematická přehledová studie)

 

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

1, Možnosti psychologického poradenství pro VŠ studenty (téma bude specifikováno po dohodě se studentem/tkou)
2, Problematika zvažování odkladu povinné školní docházky  (určeno pro studující oboru Předškolní pedagogika)
3,  Sebepoškozování v životě adolescentů

Doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

 • Přehledová, teoretická práce: Zprostředkované učení v  sourozeneckých vztazích. (Téma navrhované práce se v rámci socio-kulturně orientované psychologie věnuje problematice zprostředkovaného učení, resp. analýze dostupných odborných zdrojů k otázce podob realizace zprostředkovaného učení v sourozeneckých interakcích. Rešerše, které by se měla stát podkladem pro tvorbu této přehledové práce by měla začínat studiem prací Pniny S. Kleinové a B. Rogoffové, významných badatelem v této oblasti.  Zpracování tématu předpokládá kompetenci pracovat s odbornými zdroji v angličtině.)
 • Empirická práce: Možnosti využití diagnostického souboru MABEL pro posuzování připravenosti k nástupu do prvního ročníku základní školy. (Téma nabízí prostor pro realizaci výzkumné studie s dětmi předškolního věku v čase před nástupem do prvního ročníku základní školy. Konkrétní formát výzkumné studie by se odvíjel od možností a připravenosti studenta vstupovat do výzkumného terénu, ale vždy by měl podobu individuální práce studenta s dětmi mateřských škol (mateřské školy) s  diagnostickým souborem MABEL (eldel-mabel.net) ve smyslu hodnocení úrovně raných čtenářských a předčtenářských dovedností.)

 

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

 • Metakognice u žáků ve 3. ročníku ZŠ
 • Kdo je úspěšný žák? Představy budoucích vyučujících (téma vhodné i pro učitelské obory)
 • Vztahy mezi dívkami a chlapci v koedukovaných třídách
 • Jak se vyučující staví k homoparentálním rodičům?
 • LGB vyučující na ZŠ a SŠ

 

PhDr. Hana Sotáková

 • Sourozenecké vztahy dětí s poruchou autistického spektra z pohledu rodičů
 • Zprostředkované učení v učitelské praxi
 • Studenti s PAS na VŠ

 

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.

 • Témata budou doplněna

 

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

 • Rodina se žákem se SVP v době distančního vzdělávání – kazuistické studie

Mgr. Denisa Urbanová, Ph.D.

 • Zvládání nudy ve škole

 

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.

 • Vnímání globálních  ohrožení u mladých dospělých  (2 studenti dle specifikace tématu v rámci předmětu Psychologie osobnosti)
 • Posttraumatické změny u osob s onkologickým onemocněním (zadáno)
 • Terapeutický potenciál shibari (pro studenta s vazbou na osoby praktikující shibari)

 

Mgr. Lenka Vídršperková

 • Psychologická interpretace pohádek (teoretická práce, konkrétní zaměření práce dle domluvy)

 

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

 • Koncept školní úspěšnosti učitele základní školy (kvalitativní výzkum)
 • Koncept školní úspěšnosti v rodině

 

Mgr. Anna Vozková

 • Ženy s PAS
 • Začínající vyučující v učitelském sboru (téma vhodné i pro učitelské obory)
 • Zkušení vyučující a inkluze

 

 

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Mgr. Martin Brumer

martinbrummer@seznam.cz

 • Možnosti psychobiografie v českém kulturním prostředí.

 

Mgr. David Doubek, Ph.D.

 • Sociální média ve vrstevnické skupině na ZŠ. Etnografická studie.
 • Učitelské přístupy v komunikaci s rodiči z etnických menšin. /Etnografie
 • Individualita a kulturní život na malém městě. /Etnografie

 

Mgr. Anna Frombergerová

 • Evaluace programu primární prevence (program zaměřující se na prevenci duševního zdraví)
 • (kvantitativní práce – vyhodnocení efektivity programu PP realizovaného na konkrétní škole)
 • Wellbeing na školách
 • (kvalitativní či kvantitativní práce – dle zájmu a zaměření studenta)

 

PhDr. David Heider, Ph.D.

 • Vývoj osvojování si psychomotorické dovednosti v závislosti na fyzické existenci předmětu činnosti. (Diplomová práce bude realizací experimentu s hrou na klavír. Zkoumaná osoba bude požádána o naučení se jednoduché klavírní skladby, přičemž bude sledována vývoj učení pomocí tzv. „motion capture“ rukavic mapující každý pohyb rukou. Diplomant bude mít za úkol realizovat výzkum, podílet se na analýzách a rešerších relevantní literatury.)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.

 • Digitální hraní a moderní herní formy v psychologických souvislostech (konkrétní volba tématu po domluvě)
 • Mediální výchova prarodičů (explorační případová studie)
 • Role a zkušenost starších sourozenců v regulaci užívání obrazovek (vícečetná případová studie, zakotvená teorie, fenomenologická studie)
 • Otcovské styly mediálního rodičovství (explorační případové studie)
  Analýza podloženosti systémů výchovných doporučení ohledně užívání digitálních technologií

 

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

 • Zkušenost psychoterapeutické práce s klientem po nedokonaném pokusu o sebevraždu (práce je již zadaná)

 

Mgr. Petra Kacafírková

 • Vliv jazykových předpokladů na úspěšnost žáků v cizojazyčné výuce.
 • Role paměti a všímavosti při osvojování si anglického jazyka.

 

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

 • Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ – přehledová studie výzkumů daného jevu
 • Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ – empirický výzkum

Mgr. Ivana Křížová, Ph.D.

 • Svépomocné materiály v klinické psychologii a psychoterapii
 • Standardizace klinicko-psychologického procesu
 • Profesní začátky v klinické psychologii
 • Téma z oblasti klinické psychologie dle konkr. zájmu studenta/tky

 

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

 • Psychologický rozbor uměleckého textu
 • Biografie u historiků
 • Pohřební diskurs jakožto zvláštní druh biografie

 

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

 • Spolupráce školního poradenského pracoviště a učitele v oblasti bezpečného chování na internetu
 • Poradenství na vysokých školách – studijní strategie (téma bude zpřesněno dle zájmu studenta)
 • Klima školní třídy a jeho vliv na školní úspěšnost žáků (téma zadáno)
 • Spolupráce rodiny a mateřské školy v procesu adaptace dítěte (téma pro studenty/studentky oboru předškolní pedagogika)

Doc. PaedDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.

 • Produktivní psaní u žáků s SPU na 2. st. ZŠ
 • Psychologické aspekty předčasných odchodů z vysoké školy
 • Studenti se specifickými potřebami na vysoké škole
 • Aktivity školního psychologa ve prospěch učitelského sboru
 • Aktivity školního psychologa ve prospěch žáků z ohrožených populačních skupin

 

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

 • Digitální well-being u dětí mladšího školního věku
 • Měření problémového užívání obrazovek a médií u dětí mladšího školního věku

PhDr. Kateřina Machovcová, Ph.D.

 • Studijní motivace a aspirace, studijní dráhy, opora, identifikace se studiem a oborem, akademická identita a další dle dohody specificky u
  vysokoškolských studentů (kvalitativní výzkum): 1) různých minorit – etnické minority, migrační zkušenost,
  minoritní genderová či sexuální identifikace; 2) Studenti, jejichž rodiče sami nemají vysokoškolské vzdělání; 3) Vysokoškolští studenti, kteří studovali učňovské obory a pokračovali v dalším studiu (maturita, VŠ); 4) Vysokoškolští studenti příjemci sociálního stipendia
 • Přechod ze středoškolského studia/zaměstnání do studia na vysoké škole
  (kvalitativní výzkum): Rozhodování o budoucím studiu, zvládání přechodu, zapojování do
  vysokoškolského studia na jeho počátku, přechod na VŠ z různých typů
  středních škol

 

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

 • Posttraumatický stres  – validizace dotazníkových metod (pomoc s probíhající studií NUDZ,  sběrem dat, analýzou vybraných proměnných)
 • Druhá generace po holocaustu (analýza vybraných dat ze studie, výsledky krátkého strukturovaného rozhovoru)

 

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

 • Motivace zaměstnanců diagnostických ústavů (téma již zadáno)
 • Negativní myšlenky matek  (téma již zadáno)

 

Doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

 • Přehledová, teoretická práce: Zprostředkované učení v  sourozeneckých vztazích. (Téma navrhované práce se v rámci socio-kulturně orientované psychologie věnuje problematice zprostředkovaného učení, resp. analýze dostupných odborných zdrojů k otázce podob realizace zprostředkovaného učení v sourozeneckých interakcích. Rešerše, které by se měla stát podkladem pro tvorbu této přehledové práce by měla začínat studiem prací Pniny S. Kleinové a B. Rogoffové, významných badatelem v této oblasti.  Zpracování tématu předpokládá kompetenci pracovat s odbornými zdroji v angličtině.)
 • Empirická práce: Možnosti využití diagnostického souboru MABEL pro posuzování připravenosti k nástupu do prvního ročníku základní školy. (Téma nabízí prostor pro realizaci výzkumné studie s dětmi předškolního věku v čase před nástupem do prvního ročníku základní školy. Konkrétní formát výzkumné studie by se odvíjel od možností a připravenosti studenta vstupovat do výzkumného terénu, ale vždy by měl podobu individuální práce studenta s dětmi mateřských škol (mateřské školy) s  diagnostickým souborem MABEL (eldel-mabel.net) ve smyslu hodnocení úrovně raných čtenářských a předčtenářských dovedností.)
 • Empirická práce: Vývojová souvislosti pozornosti a pregramotnostních dovedností. (Téma nabízí prostor pro realizaci výzkumné studie s dětmi předškolního a raně školního věku a to formou studie mapující vzájemné vývojové vztahy pozornosti, počátečního čtení a psaní, rychlého jmenování a fonematického povědomí. V ideálním případě by se jednalo o semilongitudinální projekt se sběrem dat umožňujícím zachycení vývoje pozornosti a pregramotnostních dovedností na konci mateřské a na začátku základní školy. S ohledem na malou zastoupenost tohoto tématu v domácím výzkumu předpokládá tato práce ochotu i kompetenci studenta pracovat s odbornými zdroji publikovanými v anglickém jazyce.)

 

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

 • Školně neúspěšné dítě: srovnání učitelského a rodičovského pohledu (studie v širším výzkumu)
 • Vztah kognitivních dispozic a školních výkonů (kvantitativní analýza, studie v širším výzkumu)
 • Identita školně selhávajících dětí (smíšený design, studie v širším výzkumu)
 • Vztah školy a homoparentálních rodin: případové studie
 • Nebinární osoby (kvalitativní studie)

 

PhDr. Hana Sotáková

 • Sociální vztahy jedinců s poruchou autistického spektra
 • Úzkost u dětí na ZŠ z pohledu školního psychologa

 

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.

 • Témata budou doplněna

 

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

 • Způsoby práce s učivem v době distančního vzdělávání (Čj, M, cizí jazyk) a poučení z něj – učitelská perspektiva
 • Důvody podpory selektivity vzdělávacího systému mezi učiteli

 

PhDr. Hana Valentová, Ph.D.

 • Hodnotové a postojové změny v mateřství

 

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

 • Koncept školní úspěšnosti učitele základní školy (kvalitativní výzkum)
 • Koncept školní úspěšnosti v rodině