PhD studijní program Pedagogická a školní psychologie

 

Témata pro disertační práce pro akademický rok 2022/2023

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Profesní rozvoj prostřednictvím kolegiálního sdílení profesních zkušeností – ověřování efektivity verbalizace ve skupině pro rozvoj metakognice, self-efficacy, well-beingu, sociální opory v učitelském sboru a dalších profesních charakteristik

Psychologie genderu a LGBT+ psychologie – stereotypy a jejich internalizace ve školním prostředí; rodinné modely; meziskupinové vztahy; růstový potenciál minoritních identit

Učitelská očekávání a jejich důsledky pro školní výkonnost a identitu žáka – přesnost učitelských očekávání; vliv učitelských očekávání na pedagogické strategie; učitelská očekávání a stereotypy

Professional development and collegial sharing of professional experience – effectiveness of verbalization for development of metacognition, self-efficacy, well-being, social support in the teaching staff and other professional characteristics

Gender psychology and LGBT + psychology – role of gender stereotypes (including homonegativity) and their internalization in the school environment; family models; intergroup relations; growth potential of minority identities

Teacher expectations and their consequences for school performance and pupil identity –  accuracy of teacher expectations; teacher expectations and pedagogical strategies; teacher expectations and stereotypes

 

Doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Psychologické aspekty relativní školní neúspěšnosti

Proměny osobnostních charakteristik žáka 2. stupně ZŠ/SŠ.

Psychologické aspekty formativního hodnocení.

Psychologické souvislosti využití čtenářského tutoringu ve výuce při utváření pozitivních postojů k četbě žáků

Programy redukce stresu u žáků (analýza stresorů/realizovaných programů školou, případně návrhy preventivních opatření)

Diagnostika a komparace náchylnosti  žáků ZŠ/SŠ ke stresu – Návrhy preventivních programů s ohledem na konkrétní cílové skupiny.

 

Doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Narativy učitelství a profesní identita učitele.

 

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

Psychobiografie