Témata bakalářských a diplomových prací z psychologie – říjen 2022

Témata jsou určena primárně pro studující programu Psychologie. V některých případech je u tématu uvedeno, že je vhodné i pro studující učitelských oborů. I v případě témat bez této explicitní poznámky mohou studující učitelských oborů vyučující kontaktovat a ti jim sdělí bližší informace, kapacitu a podmínky.

V případě bakalářských prací je žádoucí, aby si studující zvolili některé z nabízených témat. V případě diplomových prací je možné eventuálně kontaktovat vyučující i s vlastním návrhem tématu.

Ve většině případů jsou témata zadána poměrně široce a očekává se specifikace tématu na základě konkrétního zájmu studenta/ky.

Při zpracování bakalářských a diplomových prací je třeba řídit se Manuálem katedry psychologie pro zpracování a obhajobu závěrečných prací.

 

PhDr. David Doubek, Ph.D.

Témata bakalářských prací

 1. Vztah učitele a asistenta pedagoga. Etnografická studie.
 2. Subkulturní identity ve škole. Etnografická studie.
 3. Integrace dětí z etnických menšin ve škole z hlediska vrstevnické sociální skupiny. /Etnografie (2x)
 4. Motivace dětí k mimoškolní umělecké výchově. Etnografická studie.

 

Témata diplomových prací

 1. Sociální média ve vrstevnické skupině na ZŠ. Etnografická studie.
 2. Učitelské přístupy v komunikaci s rodiči z etnických menšin. /Etnografie
 3. Individualita a kulturní život na malém městě. /Etnografie

 

 

PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D.

Témata bakalářských prací

Wellbeing ve škole

 • 1 student – kvalitativní či kvantitativní práce – dle upřesnění tématu po konzultaci se zájemci

 

Témata diplomových prací

Evaluace programu primární prevence (program zaměřující se na prevenci duševního zdraví)

 • 1 student – kvantitativní či kvalitativní práce – vyhodnocení efektivity programu PP realizovaného na konkrétní škole, zájemce musí mít přístup k vlastním datům či mít představu, jak je získat

Wellbeing ve škole

 • 1 student – kvalitativní či kvantitativní práce – dle zájmu a zaměření studenta

 

 PhDr. Ondřej Hrabec, Ph.D.

Témata bakalářských prací

 1. Rodičovské konceptualizace, praktiky a prožitky aktivní mediace digitálních technologií u dětí mladšího školního věku (zakotvená teorie, fenomenologie)
 2. Vrstevnický vliv na užívání digitálních technologií u mládeže (zakotvená teorie)
 3. Strategie výběru a hodnocení digitálních her z perspektivy rodiče a dítěte (zakotvená teorie, mikroetnografie)
 4. Mediální výchova v předškolních vzdělávacích zařízeních (etnografická studie)
 5. Role a zkušenost starších sourozenců/prarodičů v regulaci užívání obrazovek (vícečetná případová studie, zakotvená teorie, fenomenologická studie)
 6. Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (studentem navržené téma po domluvě)
 7. Digitální hraní a moderní herní formy v psychologických souvislostech (studentem navržené téma po domluvě)

 

Témata diplomových prací

 1. Rodičovské konceptualizace, praktiky a prožitky aktivní mediace digitálních technologií u dětí mladšího školního věku (zakotvená teorie, fenomenologie)
 2. Vrstevnický vliv na užívání digitálních technologií u mládeže (zakotvená teorie)
 3. Strategie výběru a hodnocení digitálních her z perspektivy rodiče a dítěte (zakotvená teorie, mikroetnografie)
 4. Mediální výchova v předškolních vzdělávacích zařízeních (etnografická studie)
 5. Role a zkušenost starších sourozenců/prarodičů v regulaci užívání obrazovek (vícečetná případová studie, zakotvená teorie, fenomenologická studie)
 6. Komparativní analýza doporučení v oblasti výchovy k užívání digitálních technologií (teoretická práce, evaluační studie)
 7. Digitální technologie ve vzdělávání a výchově (studentem navržené téma po domluvě)
 8. Digitální hraní a moderní herní formy v psychologických souvislostech (studentem navržené téma po domluvě)

 

PhDr. Mgr. David Heider, Ph.D.

Témata bakalářských prací

Očekávané funkce ŠPP dle jednotlivých „stakeholders“ a jejich problematická místa s ohledem na realizaci. Kvalitativní výzkum.

Témata diplomových prací

Vývoj osvojování si psychomotorické dovednosti v závislosti na fyzické existenci předmětu činnosti.

 • Diplomová práce bude realizací experimentu s hrou na klavír. Zkoumaná osoba bude požádána o naučení se jednoduché klavírní skladby, přičemž bude sledována vývoj učení pomocí tzv. „motion capture“ rukavic mapující každý pohyb rukou. Diplomant bude mít za úkol realizovat výzkum, podílet se na analýzách a rešerších relevantní literatury.

Cesta k mistrovství (mastered activity) v motorických úkonech s ohledem na (ne)přítomnost předmětu.

 • Diplomová práce mapující subjektivní náhled na vznik mistrovství v dílčích motorických úkonech. Výzkum bude realizován prostřednictvím rozhovorů. Cílem výzkumu je identifikace klíčových faktorů, které subjekt vnímá na cestě k osvojení si určitého motorického úkonu až do podoby mistrovství (nekoriguje pohyb vědomě, dělá jej s vysokou mírou přesnosti).

  

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

Témata bakalářských prací

Krize středního věku (analýza rozhovorů)

 

Témata diplomových prací

Střední věk – krize či růst? (analýza rozhovorů)

 

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

Témata bakalářských prací

Záchvatovité přejídání v kontextu fitness tréninku (obsazené)

Témata diplomových prací

Klima v hodinách tělesné výchovy

 

PhDr. Ivana Křížová, Ph.D.

Témata diplomových prací

 1. Svépomocné materiály v klinické psychologii a psychoterapii
 2. Standardizace klinicko-psychologického procesu
 3. Profesní začátky v klinické psychologii
 4. Téma z oblasti klinické psychologie dle konkr. zájmu studenta/tky

 

 

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. 

Témata bakalářských prací

 1. Psychobiografie slavné osoby (možno víc zájemců)
 2. Psychologický rozbor uměleckého textu (možno víc zájemců)

 

Témata diplomových prací

 1. Psychobiografie slavné osoby (možno víc zájemců)
 2. Psychologický rozbor uměleckého textu (možno víc zájemců)
 3. Biografie u historiků

 

 

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Bakalářské práce 

 1. Adaptace ukrajinských dětí v českých školách (z pohledu učitele)
 2. Školní psycholog a přístupy v rámci podpůrných opatření
 3. Dobrovolnické aktivity a jejich přínos pro budoucí profesionály – psychology

 

Diplomové práce 

 1. Tvorba textu (produktivní psaní) u žáků staršího školního věku (s typickými i odlišným jazykovým vývojem – 2 práce)
 2. Porozumění textům u žáků 2. stupně ZŠ
 3. Percepce aktuálních společenských problémů adolescenty
 4. Předčasné odchody ze vzdělání u studentů vysokých škol

 

  

PhDr. Olga Kučerová, Ph.D.

Témata diplomových prací

Téma v oblasti školní psychologie – (konkrétní téma bude specifikováno po dohodě se studentem)
Student se specifickou poruchou učení na lékařské fakultě.
Coming out žáka na ZŠ – téma pro školního psychologa?

Témata bakalářských prací

Zkušenosti učitelů a učitelek MŠ s ukrajinskými žáky. (téma zadáno)
Studijní strategie u žáků na 2. stupni základní školy a možnosti jejich nácviku.
Coming out žáka na ZŠ – téma pro školního psychologa?

 

PhDr. Kateřina Machovcová, PhD.

Bakalářské a diplomové práce

(kvalitativní výzkum, případně smíšený design)

 1. Přechod mezi stupni studia (vzdělávací tranzice SŠ – VŠ, Bc. – nMgr.), sociální integrace, utváření akademické identity u vysokoškolských studujících z těchto skupin (možnost kombinovat skupiny):
 2. Váleční uprchlíci z Ukrajiny
 3. Studenti, jejichž rodiče sami nemají vysokoškolské vzdělání
 4. Vysokoškolští studenti, kteří studovali učňovské obory a pokračovali v dalším studiu (maturita, VŠ)
 5. Vysokoškolští studenti příjemci sociálního stipendia

 

PhDr. Anna Páchová, Ph.D.

Kázeň ve třídě pohledem vyučujících

 • Práce se bude zabývat problematikou kázně ve školní třídě z pohledu vyučujících prvního stupně. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů a jejich následné analýzy se pokusí odpovědět na otázku, jakým způsobem na kázeň nahlížejí samotní vyučující, a co jim ve vztahu k ní pomáhá. Zajímat nás bude rovněž souvislost mezi pojetím kázně a celkovým psychodidaktickým přístupem konkrétních vyučujících

  

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Témata bakalářských prací

1, Studenti s psychickými potížemi na VŠ
2, Záchvatovité přejídání (téma zadáno)
3, Krize středního věku
4, Sebehodnocení čtení u žáků 2. stupně ZŠ
5, Poradenství pro dospívající a mladé dospělé v náhradní rodinné péči (téma předběžně zadáno)

Témata diplomových prací

1, Rodinné poradenství v kontextu výchovných potíží dětí a dospívajících
2, Partnerské neshody – analýza komunikačních strategií
3, Sexuální rizikové chování adolescentů

  

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Témata bakalářských prací
Znalost písmen v předškolním a raném školním věku- výkonový obraz současného předškoláka

 • Sekundární analýza dat získaných v dřívějších studiích vedoucí projektu (GSM). Cílem projektu je ukázat variabilitu a krásu cest, jakými se děti předškolního věku seznamují s písmeny české abecedy.

Vývojový obraz velmi časných ortografických znalostí:

 • Projekt empirického výzkumu s návazností na již dříve zpracované studie vedoucí (GSM). Cílem projektu je popsat cesty velmi časného rozvoje ortografických znalostí předškolních dětí a navrhnout postupy pro jejich screeningovou identifikaci v ped.psych. poradenství.

 

Témata diplomových prácí

Pregramotnostních dovedností u dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

 • Projekt si klade za cíl mapovat strukturu jazykových a raně gramotnostních schopností u dětí ze sociálně a kulturně znevýhodňujícího prostředí (romští předškoláci) a na základě údajů získaných sběrem dat navrhnout screening pregramotnostní výbavy vhodný pro použití v mateřských školách

Přínosy intervenčního plánu pro podporu rozvoje raných gramotnostních dovedností

 • Projekt si klade za cíl realizovat intervenční semi-longitudináolní studii přínosů stávajícího tréninkového programu (Větuška a Slovánek v lese plném hlásek a písmen) pro podporu rozvoje pregramotnostních dovedností ve třídách mateřských škol.

 

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Témata bakalářských prací
Rodiče LGBT+ dětí: sekundární coming out
Metakognice a sebehodnocení ve škole: vzájemný vztah
Žákovská identita dětí se slabými školními výkony: jak o sobě a škole uvažují školně neúspěšné děti?
Genderové vzorce v zapojování dívek a chlapců do výuky: co dělají vyučující a co potřebují studující?

Témata diplomových prací
Kdy vyučující sdělují privátní informace? Důvody, okolnosti a důsledky toho, když vyučující sdělují studujícím či v učitelském sboru osobní informace, např. o rodině, o nemoci, o sexuální orientaci, o víře… Kvalitativní či kvantitativní studie

Transgender studující na základních školách: perspektiva školních psychologů. Kvalitativní či kvantitativní studie.

Genderové vzorce v zapojování dívek a chlapců do výuky. Kvalitativní studie, pozorování. Téma vhodné i pro učitelské obory.

 

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Témata bakalářských prací
1. Komplexní podpora žáka z pohledu školního psychologa
2. Strategie učitelů při rozvoji čtenářských dovedností u žáků na začátku školní docházky

Témata diplomových prací
1. Krizová intervence v práci školního psychologa
2. Studenti s PAS na VŠ (téma bude konkretizováno při zadání práce)

 

 

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací

Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka (vztah vybraných jazykových dovedností v mateřském a cizím jazyce)

Rozvoj čtenářských dovedností u dětí s OMJ

Rozvoj počátečních čtenářských dovedností – hlasité čtení vs tiché čtení s porozuměním

 

 

prof. PhDr. Stanislav Štech, Ph.D.

Témata bakalářských prací
Vztah učitelů ZŠ k vlastní profesi po „covidové“ výuce

Témata diplomových prací
Geneze politického světonázoru z pohledu narativní analýzy

 

Mgr. Jitka Taušová, Ph.D.

Témata bakalářských i diplomových prací

Souvislosti mezi styly vztahové vazby v dospělosti /adult attachment styles/ a procesem kulturní adaptace u vysokoškolských studentů studujících v zahraničí. (Kvantitativní, dotazníková studie. Práce na tématu vyžaduje schopnost pracovat s empirickými studiemi v angličtině. Podrobnosti budou upřesněny při konzultaci se zájemci.)

Ing. Mgr. et Mgr. Petra Topková

Témata bakalářských i diplomových prací

implicitní (laické) teorie moudrosti – dle dohody kvalitativní či kvantitativní design
– souvislost moudrosti s dalšími proměnnými (např. coping, emoční regulace)
– překlad nástrojů pro zjišťování moudrosti do českého jazyka a jejich pilotáž
Kontakt: topkovapetra@seznam.cz

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Témata bakalářských i diplomových prací

Kvalitativní výzkum, kazuistická studie, porovnání několika učitelů nebo tříd apod.
1) Budování vztahu učitele s výukově náročnými žáky
2) Zkušenosti z distanční výuky: žáci, kteří se zlepšili a přenos do současnosti