Diplomové práce na KPgŠPs

Zadání diplomových prací pro rok 2007/2008

Obhájené diplomové práce jsou uložené v archívu UK a v knihovně PedF UK

Autor

Název

Č. j.

Vedoucí práce

 

1997

 

HYBŠOVÁ Bohdana

Dětské potřeby se zaměřením na potřebu jistoty a bezpečí a její vliv na potřebu kladného sebehodnocení.

1308/97

PhDr. Marie Vacínová, CSc.

 

ROZKOŠNÁ Jitka

Biografie učitele: kariéra učitele a jeho životní příběh.

1273/97

PhDr. Ida Viktorová

 

TUMOVÁ Simona

Percepce a akceptace hračky u dětí mladšího školního věku.

1259/97

PhDr. Josef Duplinský, CSc.

 

VODA Jan

Přístupy učitelek 1. stupně ZŠ k řešení náročných výchovných situací.

1055/97

Doc. PhDr. Marta Langová, CSc.

 

1998/I.

 

HOLEČKOVÁ Pavla

Deficity dílčích funkcí

905/98

Doc.PhDr. Věra Pokorná

 

HORÁČKOVÁ Irena

Analýza videozáznamu hry dětí s LMD v rámci psychorelaxačních cvičení příloha - videokazeta

961/98

PhDr. Kavale-Pazlarová

 

KŠAJT Pavel Mgr.

Školní třída v pedagogicko-psychologickém poradenství

929/98

PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

 

PETRÁSEK Daniel

Pojetí snu u psychoterapeuticky orientovaných autorů

906/98

PhDr. Oldřich Čálek

 

1998/II.

 

FRÝVALDSKÁ - BETINSKÁ Markéta

Stimulace sociálních dovedností neslyšcích adolescentů

2258/98

Doc. PhDr. Věra Pokorná

 

BLATNÍKOVÁ Šárka

Úzkost a možnosti jejího ovlivnění

2227/98

PhDr. Zuzana Hadj-Moussová

 

BERÁNKOVÁ Alena

Co"dělá" škola rodinám

2221/98

Doc. PhDr. Stanislav Štech

 

VÍCHOVÁ Veronika

Vlivy zátěže ve výkonové (zkouškové) situaci na SŠ a VŠ

2226/98

Doc. PhDr. Stanislav Štech

 

LANGOVÁ Alžběta

Konfrontace rodičů a učitelů na základní škole

2222/98

Doc. PhDr. Stanislav Štech

 

1998/III.

 

DOKSANSKÁ Jana

Prevence vzniku specifických poruch učení u dětí předškolního věku.

2757/98

Doc. PhDr. Věra Pokorná

 

JANů Irena

Aplikace diagnosticko-nápravného programu Flying Start Denise H. Stotta pro děti se specifickými poruchami učení v českých podmínkách.

2680/98

Doc. PhDr. Věra Pokorná

 

MAJEROVÁ Jiřina

Diagnostické a terapeutické možnosti Scenotestu G. von Staabsové u dětí s kombinovanými vadami.

2753/98

PhDr. Josef Duplinský, CSc.

 

ŠKRABÁNKOVÁ Jitka

Pojetí deficitů dílčích funkcí B. Sindelarové. Praktické oveření metodiky "Předcházíme poruchám učení" u dětí předškolního věku.

2801/98

Doc.PhDr. Věra Pokorná

 

1999/I.

 

KOTKOVÁ Darina

Strach ve škole : Subjektivní pojetí pubescentů

780/99

PhDr. Marie Vacínová, CSc.

 

NOSKOVÁ Helena

Burn-out syndrom u učitelů

652/99

PhDr. Vlasta Rezková

 

NOVÁCKOVÁ Irena

Test hvězd a vln a jeho možnosti využití v psychodiagnostice dětí předškolního věku

841/99

PaedDr. Anna Kucharská

 

PTÁČEK Radek

EEG-Biofeedback v nápravě lehkých mozkových dysfunkcí

1000/99

PaedDr. Anna Kucharská

 

SMETÁČKOVÁ Irena

Vztahy učitele k rodičům žáků + přílohy

917/99

Doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

 

ŠIMŮNKOVÁ Veronika

Netradiční pojetí vztahu rodiny a školy

885/99

Doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

 

ŠITINOVÁ Markéta

Rodné jméno : jak ho rodiče vybírají a děti přijímají + příl.

660/99

PhDr. Miloš Kučera, CSc.

 

1999/II.

 

BÍNOVÁ Helena

Učitel jako rodič. Případová studie učitelky a jejího syna

2670/99

PhDr. Ida Viktorová

 

DORČÁKOVÁ Markéta

Neškolní písemná produkce (u dětí ve třetí třídě)

2683/99

PhDr. Ida Viktorová

 

ČEPELÁK Roman

Charakter sexuality v pubertě

2706/99

PhDr. Miloš Kučera, CSc.

 

ČERNÁ Daniela

Koncentrace pozornosti u dětí s LMD - možnosti nácviku

2668/99

PhDr. Vlasta Rezková

 

HIEKOVÁ Kateřina

Škola jako divadlo

2697/99

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

 

MIKŠÍČEK Ondřej

Identifikace a imitace u současných školáků. Pop Pantheon.

2682/99

PhDr. Miloš Kučera, CSc.

 

1999/III.

 

EINHORNOVÁ - SMETANOVÁ Jana

Náhradní rodinná péče. Specifika vyhledávání náhradních rodičů prostřednictvím televizního programu

3444/99

PhDr. Marie Vacínová

 

FETTERSOVÁ Petra

Postoje studentů středních škol k otázkám partnerství, erotiky a sexuality

3498/99

Doc. PhDr. Jan Kožnar

 

MACHAČOVÁ Lenka

Individuální reflexe hodnot personální a humanisticky orientované psychologie

3592/99

PhDr. Josef Duplinský, CSc.

 

PÁVKOVÁ Jarmila

Sexuální zneužívíní dětí očima studentek a studentů Pedagogické fakulty UK v Praze

3559/99

PhDr. Zuzana Hadj-Moussová

 

2000/I

 

HIRSCHOVÁ Michaela

Budování sbírek a výměnný obchod ve školní třídě

1025/00

PhDr. M. Kučera, CSc.

 

MIKYSKOVÁ Simona

Agresivita u dětí a její odraz v některých psychodiagnostických metodách

951/00

PhDr. Petr Goldmann

 

NEPRAŠOVÁ Alena

"Život jako dialog" (existenciálně analytické pojetí duševního zdraví)

1244/00 + příloha

PhDr. M. Vacínová, CSc.

 

NOVOTNÁ Lenka

Vliv rodiny na zdravý duševní vývoj dítěte

991/00

PhDr. M. Vacínová, CSc.

 

SEVERÝNOVÁ Radka, Bc.

Příspěvek k využití arteterapie u dětí se specifickými poruchami učení

950/00

PaedDr. A. Kucharská

 

SLABÁ Petra

Poznámky do žákovské knížky : analýza jejich komičnosti

1043/00

PhDr. M. Kučera, CSc.

 

TOBOLOVÁ Iva

Primární prevence sociopatogenních jevů (Tvorba a realizace preventivního programu)

1018/00

PhDr. L. Valentová, CSc.

 

VAVRUŠOVÁ Andrea

Některé problémy dospívajících

957/00

PhDr. M. Vacínová, CSc.

 

2000/II

 

HAASOVÁ Petra

Primární prevence sociálně patologických jevů

2623/00

PhDr. L. Valentová, CSc.

 

NACHTMANOVÁ Daniela

Představy předškolních dětí o škole

2556/00

PhDr. L. Hříbková, CSc.

 

OČENÁŠKOVÁ Nada

"Stávám se ženou..." Pojetí ženské role u dospívajících dívek

2562/00

PhDr. Iva Viktorová

 

ŽÁČKOVÁ Gabriela

Srovnání reprezentace rodiny v projektivních technikách u žáků 8. a 9. tříd z odlišného sociokulturního prostředí

2560/00 + příloha

PhDr. M. Kavale

 

2001/I

 

GROHMANOVÁ Hana

Složky inteleigence a školní úspěšnost

3372/00

PhDr. M. Klusák, CSc.

 

Mgr. HAJNÁ Renata

Determinanty profesní orientace žáků na konci ZŠ a při nástupu na SŠ/SOU

3235/00

Doc. PhDr. S. Štech, CSc.

 

NOVOTNÁ Lenka

Vývojové proměny stylizačního schématu v kresbách postavy "pána" u dětí mladšího školního věku.

3381/00

PhDr. M. Klusák, CSc.

 

TŘÍSKOVÁ Soňa

Oblíbení a neoblíbení žáci

3358/00

PhDr. Z. Hadj-Moussová

 

2001/II

 

BUBÁKOVÁ Jindra

Postoje učitelů k sexuálnímu zneužívání dětí

820/01

PhDr. Z. Hadj-Moussová

 

JIRKOVÁ Lucie

Výzkum vesnickéa městské žákovské kultury prostřednictvím pohádkových textů

878/01

PhDr. M. Klusák, CSc.

 

KORDĚNKO Evžen

Vztah dospívajících žáků k jejich budoucímu povolání

1057/01

Doc. PhDr. S. Štech, CSc.

 

KROHOVÁ Petra

Vstup dítěte do školy - rodičovská očekávání a strategie (Analýza domácí přípravy)

870/01

Doc. PhDr. S. Štech, CSc.

 

MÁLKOVÁ Gabriela

Psychologické a sociální aspekty školního neúspěchu dětí

1123/01

Doc. PhDr. Věra Pokorná

 

POSPÍŠILOVÁ Petra

Postoje učitelů ZŠ k sociálně zanedbávaným dětem

785/01

PhDr. Z. Hadj-Moussová

 

SUŠICKÁ Lucie

Test hvězd a vln u dětí mladšího a středního školního věku

909/01

PaedDr. Anna Kucharská

 

ZIMOVÁ Irena

Pogy aneb aleatorický princip v dětské hře

1066/01

PhDr. M. Kučera, CSc.

 

Autor

Název

Vedoucí práce

 

2002/I

SAMCOVÁ Eva

: Metodika Brigitte Sindelarové k diagnostice a nápravě deficitů dílčích funkcí v  reflexi k historickému kontextu českého prostředí

Doc.PhDr. Věra Pokorná

 

KRŮTOVÁ Kateřina

Porovnání dvou verzí Wechslerových inteligenčních testů pro děti PDW a WISC - III

PhDr. Petr Goldmann

 

LEVÍNSKÝ Martin

SO-RA-D, analýza diagnostických možností

PhDr. Z. Hadj-Moussová

 

ŠILAROVÁ Petra

Paměť na korálky

PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

 

2002/II

DAVIDOVÁ Simona

Výběr zaměstnanců do pomáhajících profesí, jejich zaškolení a další vzdělávání

PhDr. Jana Procházková

 

CHALUPOVÁ Eva

Být v profesi - prestiž učitelské profese zvnějšku a zevnitř

Doc. PhDr. S. Štech, CSc.

 

HLOŽKOVÁ Eva

Implicitní teorie nadání : porovnání teorií budoucích učitelů a učitelů z praxe

PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

 

VLČKOVÁ Helena

SO-RA-D jako možný diagnostický prostředek školní šikany

PhDr. Z. Hadj-Moussová

 

TOPIČOVÁ Tereza

Preventivní a intervenční program při práci se školní třídou

PhDr. L. Valentová, CSc.

 

POLÁKOVÁ Simona

Budoucí plány a cíle romských a českých žáků ze základní a zvláštní školy

PhDr. Z. Hadj-Moussová

 

ULMANOVÁ Jiřina

Kauzální atribuce učitelů ve vztahu k romským žákům

PhDr. Z. Hadj-Moussová

 

KUBÁKOVÁ Markéta

Grafické stopy v žákovských sešitech

PhDr. M. Kučera, CSc.

 

ODVÁRKOVÁ Pavlína

Diagnostika a náprava deficitů dílčích funkcí v oblasti vnímání časového sledu

Doc. PhDr. Věra Pokorná

 

SOTÁKOVÁ Hana

Vzdělávání osob s autismem

Doc. PhDr. Věra Pokorná

 

ŠRAHŮLKOVÁ Apolena

Problematika profesní přípravy sluchově postižených

PhDr. Jana Procházková

 

TÁBORSKÁ Radka

Skupinový program s poradenským vedením při práci se školní třídou

PhDr. L. Valentová, CSc.

 

VINKLEROVÁ Vendula

Využití kresby postavy v diagnostice dětí předškolního a mladšího

Doc. PhDr. M. Vágnerová, CSc.

 

2002/III

KLIMEŠOVÁ Soňa

Význam barev v malbě hospitalizovaných dětí

PhDr. Z. Hadj-Moussová

 

ŠPAČKOVÁ Klára

Kterému z cizích jazyků (angličtina - němčina) dát přednost? Příspěvek k výuce cizích jazyků u dětí se specifickými poruchami učení

PaedDr. Anna Kucharská

 

2003/I

NĚMCOVÁ Martina

Výchovně vzdělávací program pro vychovatelky z ukrajinského domova pro děti s mentálním a kombinovaným postižením

PhDr. Zuzana HadjMoussová

 

VONDRÁŠKOVÁ Alena

Sebepojetí dospívajícího z národnostní menšiny

PhDr. Zuzana HadjMoussová

 

HRADECKÁ Daniela

Postoje k práci a možnostem uplatnění mladých lidí s postižením a jejich rodičů

PhDr. Josef Duplinský, CSc.

 

HYNKOVÁ Jana

Vliv nonverbální stimulace na emocionální ladění jedince ve školním prostředí

PhDr. Jana Procházková

 

LAŠTOVKOVÁ Anna Drahuše

Postoje studentů a pedagogů středních škol a studentů VŠ k lidské sexualitě

Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc.

 

MÁJOVÁ Ludmila

Projevy úzkosti v kresebných diagnostických technikách u dětí středního školního věku

PaedDr. Anna Kucharská

 

PROCHÁZKOVÁ Věra

Komunikační strategie slyšících a neslyšících matek

PaedDr. Anna Kucharská

 

VLASÁKOVÁ Jana

Motivace žáků k učení

PhDr. Isabela Pavelková, CSc.

 

2003/II

ŠEBELOVÁ Radka

Možnosti uplatnění Stupnice dětského vývoje N. Bayleyové u slabozrakých dětí v ČR

PhDr. Jana Procházková

 

DANĚČKOVÁ Tereza

Životní příběh a osobní identita na prahu dospělosti

PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

 

HEJCMANOVÁ Eva

Specifické rysy vyjádření prostoru a prostorové orientace ve znakovém jazyce a jejich vliv na kognitivní funkce u neslyšících osob

Doc. PhDr.Věra Pokorná

 

HOLÁŇOVÁ Sylvie

Program Georga Spiela :"Vnímání schématu těla a prostorová orientace"

Doc. PhDr.Věra Pokorná

 

MIKULKOVÁ Gabriela

Žák stranící se interakce se spolužáky

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

 

PÝCHOVÁ Jitka

Vztah k poznání žáků osmých tříd základních škol

Doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

 

VEITZOVÁ Štěpánka

Jakobsonovy osy řeči a jejich aplikace na problematiku dyslexií

PhDr.Miloš Kučera, CSc.

 

2003/III

BRŮŽOVÁ Lenka

Přípravný ročník jako předpoklad úspěšného počátku vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

PaedDr. Anna Kucharská

 

MIKULÁŠKOVÁ Lenka

Test stromu u dětí mladšího školního věku

PaedDr. Anna Kucharská

 

HOLOUBKOVÁ Helena

Rodiče neúspěšných žáků - interpretace školního selhávání jejich dětí

Doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

 

HONČÍKOVÁ Lucie

Stát se prvňákem - adaptace dítěte na pravidla platná v první třídě

PhDr. Ida Viktorová

 

DĚDIČOVÁ Barbora

Rozhodování rodičů o volbě další vzdělávací dráhy pro jejich děti v průběhu docházky na ZŠ a před jejím ukončením

Doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

 

ZAPLATÍLKOVÁ Blanka

Sourozencem doma i ve škole

PhDr. Ida Viktorová

 

ŠIMUNIOVÁ Marta

I cizinec může být žákem v české škole

PhDr. Zuzana Hadj-Moussová

 

2004/I

ŠIMEČKOVÁ Michaela

Postoj romských rodičů k organizovanému využití volného času dětí

PhDr. Zuzana Hadj-Moussová

 

2004/II

ERHARDTOVÁ Helena

Vztah temperamentu a kreativity u žáků středního školního věku

PaedDr. Anna Kucharská

 

ŠUPKOVÁ Danuše

Jsem ten, který je tu pro lidi. Sebepojetí pomáhajících…

PhDr. Jana Procházková

 

DUNÍK Štěpán

Vztah českého žáka k romskému spolužákovi ve školní třídě ZŠ

PhDr. Zuzana Hadj - Moussová

 

KRAMAŘÍKOVÁ Miroslava

Postoj učitelů k žákovi z menšiny

PhDr. Zuzana Hadj - Moussová

 

LIPINSKÁ Kateřina

Terapeutické možnosti a limity hipoterapie

PhDr. Josef Duplínský, Csc.

 

JENČEKOVÁ Jiřina

Postoje učitelů k romským žákům

PhDr. Zuzana Hadj-Moussová

 

MAŠATOVÁ Kateřina

Senzorická integrace A.Jean Ayersové

Doc. PhDr. Věra Pokorná

 

PUŠKÁŠOVÁ Irena

Typy dyslexie a některé typy jejich konceptualizace a zkoumání

PhDr. Miloš Kučera, Csc.

 

HIPMANNOVÁ Kateřina

Vztah k poznání u žáků základní školy se sportovním zaměřením

Doc. PhDr. Stanislav Štech, Csc.

 

2004/III

DOBEŠ Jan

Percepce násilí u žáků na 2.st. ZŠ

PhDr. Jana Procházková

 

RŮŽIČKOVÁ Johana

Agresivita mezi romskými a neromskými dětmi

PhDr. Zuzana Hadj - Moussová

 

ŠTEINEROVÁ Magdalena

Attachement a adaptace na školní prostředí

PhDr. Petr Goldmann

 

ŠMÍDOVÁ Pavla

Afektivní poruchy u dětí mladšího školního věku

PhDr. Josef Duplinský, Csc.

 

HERCEGOVÁ Monika

Sebepojetí dyslektických žáků vzhledem ke školnímu zařazení

PaedDr. Anna Kucharská

 

TOMANOVÁ Jana

Mentální bulimie - vztah matky a dcery

Doc. PhDr. Věra Pokorná

 

ŠMÍDOVÁ Zuzana

Profesionální orientace u žáků se specifickými poruchami učení

PaedDr. Anna Kucharská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

Bártová Markéta

vedoucí práce - PhDr. Jana Procházková

"Narušení sociálních vztahů u dívek s  poruchou příjmu potravy"

 

Bílková Kateřina

vedoucí práce - PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

"Využití zážitkové pedagogiky při systematické práci se školní třídou"

 

Branovická Hana 

vedoucí práce - PhDr. Daniel Heller

"Souvislost mezi životní smysluplností a temperamentem člověka"

 

Civínová Lucie

vedoucí práce - PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

"Vedení školní třídy na třetím stupni školy. Metodická pomoc školního psychologa při tvorbě koncepce pedagogického vedení nové třídy."

 

Heider David

vedoucí práce - doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

"Guiseppe Garibaldi - porozumění identitě na pozadí analýzy činnosti"

 

Heřmanová Zuzana

vedoucí práce - PhDr. Ida Viktorová

"Rizikové situace v životě třídy z pohledu rodičů a dětí"

 

Huk Martin

vedoucí práce -. PhDr.Miloš Kučera, CSc.

„Droga v životním příběhu uživatele“

 

Jirásková Pavla

vedoucí práce - PhDr.  Petr Goldmann

"Psychologické aspekty péče o dlouhodobě nemocné a umírající pacienty"

 

Knotková Monika

vedoucí práce - PhDr.Vladimír Chrz, Ph.D.

„Vývoj dětského vyprávění v mladším školním věku a na počátku dospívání“

 

KonrádováTereza

vedoucí práce - PaedDr. Anna Kucharská

"Role pohádky v životě rodiny  s předškolním dítětem"

 

Kováčová Kamila

vedoucí práce - PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

"Otázky ve škole"

 

Králová Monika

vedoucí práce - PhDr. Zuzana Hadj Moussová

"Problémy s adaptací cizince na českou školu"

 

Krčmářová Barbora

vedoucí práce - PaedDr. Anna Kucharská

"Kresba dítěte mladšího školního věku"

 

Kroftová Mariana

vedoucí práce - PhDr. Jana Procházková

"Možnosti a limity náhradní rodinné péče"

 

Machová Helena

vedoucí práce - Doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

"Školní psycholog a jeho vztah k učiteli"

 

Martanová Veronika

vedoucí práce - PhDr. Lilka Valentová, CSc.

"Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko psychologickém poradenství"

 

Novotná Nora

vedoucí práce - PhDr. Jana Procházková

"Sebepojetí chronicky nemocných dětí"

 

Orlíková Barbora

Vedoucí práce - PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

"Internetové poradenství v oblasti drogové problematiky"

 

Piskáčková  Petra

 vedoucí práce - Doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

"Záměrně organizované pohybové aktivity   při osvojování učební látky na 1. stupni ZŠ"

 

Pospíšilová Iva

vedoucí práce - Doc. PhDr. Věra Pokorná

"Kvantitativní analýza chyb v písemných pracích žáků pátého a šestého ročníku základní školy"

 

Prasetová Vanda

vedoucí práce - PhDr. Jana Procházková

"Role a postavení rodiče hospitalizovaného  dítěte"

 

Riglová Hana

vedoucí práce - PhDr. Ida Viktorová

"Volba povolání v posledním ročníku gymnázia"

 

Řezníčková  Kamila

vedoucí práce - Doc. PhDr. Věra Pokorná

"Vnímání schématu těla a prostoru - koncepce Georga Spiela"

 

Skasková Pavla

vedoucí práce - PaedDr. Anna Kucharská

"Sociální role sourozenců dětí s postižením"

 

Sochnová Alena

vedoucí práce - PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

"Chození v osmé a deváté třídě"

 

Škrdletová Gabriela

Vedoucí práce - PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

"Potřeby dětí a vstup do školy"

 

Štochlová Markéta

vedoucí práce - PhDr. Jana Procházková

"Agresivní projevy u dětí v mateřské škole"

 

Titěrová Pavla

vedoucí práce - Doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

"Osvojování"vědeckých" pojmů žáky ZŠ"

 

Valentová Kateřina

Vedoucí práce - PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

"Dětské vyprávění ve 4. ,6.  a 8. třídě, pokus o postižení tendencí vývoje"

 

Vaňková Hana

Vedoucí práce - PhDr. Miloš Kučera, CSc.

"Dračí doupě: vývoj hry podle věkových identifikací hráčů"

 

2006

 

Beranová Andrea

vedoucí práce -  PaedDr.. Anna Kucharská, Ph.D.

"Výuka anglického jazyka u dětí se specifickými poruchami učení na 1. st. ZŠ"

 

Brotánková Tereza

vedoucí práce – PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

"Konfigurace faktorů ovlivňující vznik závislosti na omamných a psychotropních látkách u mladistvých"

 

Figallová Kateřina

vedoucí práce - PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

"Tranzit z kavárny do práce: Volba povolání lidí s mentálním postižením"

 

Francová Markéta

vedoucí práce -   PhDr.Petr  Goldmann

"Jinakost z pohledu vnějšího a vnitřního"

 

Hajná –Rozsívalová Markéta

vedoucí práce -PhDr. Zuzana Hadj-Moussová

"Vztah žáka z menšiny k úspěšnosti ve škole"

 

Jurníček  Pavel

vedoucí práce - PhDr. Vladimír Chrz,Ph.D.

"Jak jsem se dostal do "pasťáku"

 

Kajuková Věra

vedoucí práce - PhDr.  Petr Goldmann

"Suicidální chování u dětí a dospívajících"

 

Korytová Gabriela

vedoucí práce - PhDr. Josef Duplínský, CSc.

"Koncept smrti v 1. třídě"

 

Kovaříková Zuzana

vedoucí práce - PhDr.Petr  Goldmann

"Porodní trauma"

 

Král Josef

vedoucí práce - PhDr. Miroslav Rendl, CSc.

"Srovnání středoškolských učitelů matematiky a občanské nauky"

 

Křečanová Veronika

vedoucí práce - PhDr. Zuzana HadjMoussová

"Postoje žáků k etnickým menšinám na různých typech základních škol"

 

Kuthanová Petra

vedoucí práce - PhDr. Zuzana HadjMoussová

"Genderový rozměr interakce mezi vyučujícími  a studujícími"

 

 Lásková  Marie

 vedoucí práce - PhDr. Ida Viktorová

 "Deníky dívek"

 

Miláčková Markéta

vedoucí práce - PhDr. Petr Goldmann

"Analýza poradensko- terapeutického procesu v rámci substitučního programu Subutexem o.s. Prev-Centrum"

 

Nováková Lenka

vedoucí práce - doc. PhDr. Věra Pokorná

"Využití příběhu při práci s dětmi"

 

Pekárková Simona

 vedoucí práce - PhDr. Zuzana Hadj-Moussová

"Začlenění žáka z menšiny ve škole"

 

Rákosová Julie

vedoucí práce -   PhDr. Ida Viktorová

"Sexuální výchova na základních školách"

 

Sedláková  Jitka

vedoucí práce -  PhDr. Miroslav Rendl, CSc.

"Chápání zlomků u dětí ze 7. A 8. třídy"

 

Sittová Gabriela

vedoucí práce - PhDr. Josef Duplinský, CSc.

"Mediální obraz psychogenních poruch  příjmu potravy"

 

Straka Luděk

vedoucí práce - doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

"Objektivizace ducha poutě"

 

Svobodová Tereza 

vedoucí práce -  PhDr. Josef Duplinský, CSc

"Odraz rodinné krize v kresbě dětí mladšího školního věku"

 

Šrahůlková Kateřina

vedoucí práce - PhDr.Petr  Goldmann

"Agresivita a drogová závislost – hledáme souvislost"

 

Veletová Zuzana

vedoucí práce - doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

"Zaujetí žáků školní činností"

 

Veselá Michaela

vedoucí práce - PhDr. Petr Goldmann

"Psychická deprivace u dětí a její odraz v Testu barevného sémantického diferenciálu"

 

Zelenka  Marek

vedoucí práce -PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

"Individuální zkušenost s procesem přeměny pohlaví ve školním prostředí                       

 

2007

 

Albertová Barbora

vedoucí práce: Doc. PhDr. Miloš  Kučera, CSc.

"Psychologické otázky osvojování psacího písma"

 

Andrlová Lenka

vedoucí práce: PhDr. Ida Viktorová

"Školní a mimoškolní četba žáků středního odborného učiliště a nástavbového studia"

 

Barešová Zuzana

vedoucí práce: Vladimír Šavrda, Ph.D.

"Strach předškolních dětí a strategie jeho zvládání"

 

Brožová Kateřina

vedoucí práce: Doc. PhDr. Miloš  Kučera, CSc.

"Periodizace psychického vývoje do dospělosti s důrazem na psychoanalýzu"

 

Čambalová Libuše

vedoucí práce - PhDr.Ida Viktorová

„Působení rodičů v souvislosti se školní docházkou“

 

Částková  Ivana

vedoucí práce: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

"Motivace maturantů a jejich vztah k budoucnosti"

 

Finková Petra

vedoucí práce:  PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

"Školní psycholog očima učitelů základní školy"

 

Francová Veronika

vedoucí práce: PhDr. Miroslav Rendl, CSc.

"Konstrukce autority učitele v komunikaci se žáky"

 

Hanzalová Klára

vedoucí práce: PhDr. Ida Viktorová

"Třídní schůzky"

 

Hrušková Hedvika

vedoucí práce -  PhDr. Zuzana Hadj-Moussová

„Sociální dovednosti dětí s mentálním postižením“

 

Jedličková Renata

vedoucí práce: PhDr. Ida Viktorová

"Učitelka matka"

 

Mullerová Helena

vedoucí práce: PhDr. Ida Viktorová

"Plánování budoucnosti"

 

Myšková Lucie

vedoucí práce -   PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

„Analýza testu školní připravenosti v kontextu vývoje dětí na konci  předškolního věku“

 

Říhová Miroslava

vedoucí práce: Doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

"Řešení úkolů/problémů u žáků základní školy se zaměřením na strategii hádání odpovědi"

 

Šafránková Karla 

vedoucí práce – doc. PhDr. Věra Pokorná

„Sebepojetí  a sebehodnocení dítěte se specifickou poruchou učení“

 

Šveráková Lenka

vedoucí práce: PaedDr.. Anna Kucharská, Ph.D.

"Dospělí lidé s mentálním postižením a náročné životní situace"

 

Žáková Martina

vedoucí práce: PhDr. Josef Duplínský,CSc.

" „Percepce výchovy v rodině s drogově závislým dítětem"

 

 

2008

 

Bariekzahyová Tereza

vedoucí práce –  PhDr. J. Hnilica, CSc

Hodnotová orientace, materialismus a kvalita života českých studentů v závislosti na socioekonomickém statusu života“

 

Bulvová Jana 

vedoucí práce - PhDr.Lidmila Valentová, CSc.

Využití prvků systemického přístupu v poradenském programu pro závislé matky

 

Halfarová Kateřina 

vedoucí práce -  PhDr. Jana Procházková

Možnosti a limity v práci psychologa u adolescentů s poruchami chování v institucích

 

Holúbková Kristína

vedoucí práce -  PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Žiak s postihnutím očami spolužiakov

 

Chlumská Lucie 

 vedoucí práce – Prof.  PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Učební strategie úspěšných a neúspěšných žáků na příkladu dějepisné látky

+ PŘÍLOHA

 

Jablečníková Olga 

vedoucí práce –  PhDr.Miroslav Klusák, CSc.

Kresba dětí v předškolním věku- téma Pán

 

 Jiránková Helena 

vedoucí práce – Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

Stát se schizofrenikem

 

Kadlecová Eva 

vedoucí práce -  PhDr. Ida Viktorová

Vývoj dětské kresby od pěti do osmi let

Kocmanová Lucie 

vedoucí práce - Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

Žákovské připisování příčin po úspěchu a neúspěchu   

 

Koštová Kateřina 

vedoucí práce – Doc. PhDr.Lenka Hříbková, CSc.

Náměty kreseb předškolního věku v 2.úloze Torranceho testu tvořivého myšlení v r. 2001 a v r. 2006

 

Kotábová Lenka

 vedoucí práce – PhDr. Petr Goldmann

Zvládání stresových situací u žen závislých na alkoholu

 

Kratochvílová Kristina 

vedoucí práce –  PhDr. Zuzana Hadj-Moussová

Vliv školy na identitu žáků se sluchovým postižením

 

Kravcová Jana 

vedoucí práce - Doc. PhDr.Miloš Kučera, CSc.

Idoly u dětí školního věku

 

Křoustková Lucie 

vedoucí práce -  PhDr. Ida Viktorová, CSc.    

Třídní schůzky na základní škole

 

Kropáčková - Malá Lenka

vedoucí práce -  PhDr.Josef Duplinský, CSc.

Obezita dětského věku

 

Libert Tomáš

vedoucí práce - PhDr.Lidmila Valentová,CSc.

Možnosti využití metod koučování v práci školního psychologa

 

Lipský Matěj

vedoucí práce -  PhDr. Jana Procházková

Podpůrná vývojová muzikoterapie pro děti od tří měsíců do tří let

 

Lívancová  Šárka

vedoucí práce –  PhDr. Zuzana Hadj-Moussová

Kontakty rodiny a školy na škole málotřídního typu

 

Málková Ivana 

vedoucí práce - PhDr.Jana Procházková

Aspekty sebepojetí u dívek adolescentního věku  s nadváhou a obezitou

 

Marelová Jitka

vedoucí práce -  PhDr. Hana Krykorková, CSc.

Možnosti využití problémové úlohy pro metakognitivní výcvik

 

Menšíková Veronika 

vedoucí práce -  Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

Vztah studentů k budoucnosti

 

 Mlezivová Monika 

 vedoucí práce - PhDr. Jana Procházková

Umisťování dětí do diagnostického ústavu v kontextu společenských změn

 

Mračková Jana 

vedoucí práce -  PhDr. Ida Viktorová

Práce s pohádkovým textem u dětí 5. třídy

 

Nevoralová Monika

vedoucí práce -  PhDr. Jana Procházková

Krize – rozpad rodiny- očima dítěte

 

Pavlová Marcela

vedoucí práce - Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

Vztahování se k budoucnosti a hodnotová orientace

 

Pekárková Kateřina

vedoucí práce - Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

Mediace významu ve hrách na hrdiny

 

Purková Veronika 

vedoucí práce – PhDr. Jana Procházková

Sociální dovednosti dětí v dětských domovech

 

Rosová Beata

vedoucí práce - PhDr.Lidmila Valentová, CSc.

Děti s odloženou školní docházkou

 

Ryšánková Gabriela 

vedoucí práce -  PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

Zkušenost rodičů s autismem

 

Schoffelová Miroslava

vedoucí práce – PhDr. Miroslav Rendl

Porozumění  slovním úlohám o pohybu   

 

Šeflová Pavlína 

vedoucí práce -  PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Kresebný projev dětí vyrůstajících v dětském domově

 

Urbanová Radka

vedoucí práce – Prof.  PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Být učitelkou primární školy- vztah teorie a praxe v přípravě na profesi

 

Vísnerová Tereza

vedoucí práce - Doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

Adaptace dětí na role školáků