Zdroj: http:/kps.pedf.cuni.cz/index.php?a=140  •  Vydáno: 16.10.2016 23:03  •  Autor: Irena Smetáčková

Témata bakalářských prací pro akad.rok 2016/2017

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

Bakalářské práce musí být zadány do 1. 2. 2017. Období říjnu a listopadu využijte k oslovení vyučujících, jejichž témata vás zaujala. Vyučující vám sdělí svá očekávání a podmínky pro spolupráci, případně vás budou informovat o počtu lidí, kteří již o téma projevili zájem. Optimální je konzultovat více témat s více vyučujícími. Nespěchejte s konečným rozhodnutím, které téma budete zpracovávat.

Mgr. Dana Bittnerová, Ph.D.
1. Děti migrantů - pozice druhé generace přistěhovalců v ČR: akulturační trhlina - polostrukturované rozhovory s dětmi migrantů.
2. Romské dítě v české škole - viditelná menšina a předsudky majority - kazuistika založená na zúčastněném pozorování ve škole, resp. ve vrstevnické skupině, která se zaměří na vyjednávání pozice dítěte a jeho spolužáků ve třídě, kolektivu.
3. Vzdělávací ambice dětí migrantů. - výzkum na ZŠ, kvalitativní, popřípadě kvantitativní.
4. Rasismus v rodině - reflexe zkušenosti rodičů, kteří si adoptovali dítě s romskými, vietnamskými či africkými kořeny, popřípadě mají dítě z rasově smíšeného svazku - kazuistika, náročné na etiku a komunikaci s informátorem.

Mgr. David Doubek, Ph.D.
1. Integrace dětí z etnických menšin ve škole z hlediska vrstevnické sociální skupiny - etnografie Téma může být modifikováno podle konkrétní situace a dané menšiny, takže se na něj může přihlásit více zájemců.

PhDr. Helena Franke, Ph.D.
1. Homoparentální rodiny - vývoj rodičovství
2. Emoční pohoda matky a zdraví dětí v prvním roce věku.

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
1. Fenomén hry v psychologických souvislostech (empirické i teoretické práce, libovolný kontext: videohry, tradiční hry, vzdělávání atd.)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
1. Imaginace a symbolické procesy

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
1. Dětská kresba v předškolním a školním věku
2. Vývoj osvojování přírodovědných anebo společenskovědních pojmů ve školním věku
3. Mravní usuzování školních dětí
4. Vyprávění dětí školního věku - jejich folkstories
(Témata prací budou konkretizována dle orientace zájmu samotných studujících a dle toho, zda se jedná o práci bakalářskou či diplomovou. Na jedno téma se tak může hlásit i více zájemců.)

Mgr. Ivana Křížová
1. Citová vazba u dítěte školního věku

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
1. Psychobiografie: aspekty života a díla známé osoby: 2-3 zájemci

Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
1. Profesní představy u žáků s SPU aneb Mám na to?
2. Sebepojetí žáků s SPU

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
1. Negativní časová perspektiva u adolescentů - souvislost se self-efficacy a jinými osobnostními charakteristikami (kvantitativní design)
2. Negativní časová perspektiva u adolescentů - hloubková sonda (kvalitativní design)
Obě témata umožňují spolupráci dvou studentů ve fázi sběru dat.

Mgr. Barbora Neuwirthová, Ph.D.
1. Školní psychologie a možnosti její realizace

Mgr. Anna Páchová, Ph.D.
1. Trénink sluchové pracovní paměti u dětí školního věku. Převážně empirická práce s využitím již existujícího počítačového tréninkového programu. Cílem práce je ověřit možnosti tréninku pracovní paměti a poukázat na možný transferový efekt tréninku do dalších oblastí.

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
1. Motivace k učení
2. Motivace a volní vlastnosti žáků

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
1. Vývoj pohledu na to, kde je ideální učitel u dětí na 1. stupni ZŠ - kvalitativní práce (základním předpokladem je, že student je schopný pracovat se školní třídou při sběru dat)
2. Vývoj pohledu na to, kde je ideální učitel u dětí na 2. stupni ZŠ - kvalitativní práce (základním předpokladem je, že student je schopný pracovat se školní třídou při sběru dat)
3. Evaluace primárně preventivního programu realizovaného na základní či střední škole (student musí mít přístup ke konkrétnímu programu individuálně, nezprostředkovávám)

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
1. Vliv sociální žádoucnosti na měření integrity
2. Charakterové přednosti a integrita

PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
1. Souvislost krátkodobé slovní paměti a kvality počátečních čtenářských dovedností (rešerše poznatků zahraniční literatury, empirická studie, kvantitativní zpracování, minilongitudinální šetření)
2. Mapování přínosů užití programu Instrumentálního obohacování v různých vzdělávacích kontextech (dle možností studenta sledování přínosů systematické práce s programem Instrumentálního obohacování ve zvolených vzdělávacích kontextech)

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
1. Dobrý a špatný učitel z perspektivy dětí a rodičů
2. Vliv mimoškolních zkušeností na úspěšnost řešení matematických slovních úloh
3. Coming out - analýza mentoringových konverzací

PhDr. Hana Sotáková
1. Test "Strange Stories" u běžných žáků 2. ročníku základních škol (kvantitativní studie)
2. Náhradní rodinná péče

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
1. Individuální rozdíly v procesu osvojování cizího jazyk

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
1. Náhradní rodinná péče
2. Sebevědomí (téma bude zpřesňováno při zadávání studentovi)

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
1. Strategie dětí při čtení a psaní v předškolním věku
2. Kritická místa v komunikaci učitel - rodiče