< návrat zpět

Antropologie dětství a mládí z hlediska výchovy (Výzkumný záměr - MSM 114100002) 1999 - 2004

Hlavní řešitel: doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Spoluřešitelé: doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc.; PhDr. Dana Bittnerová, CSc; Mgr. David Doubek; PhDr. Josef Duplinský, CSc.; Oldřich Duzbaba, CSc.; PhDr. Zuzana Hadj-Moussová; Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.; PhDr. Lenka Hříbková, CSc.; PhDr. Vladimír Chrz, PhD; PhDr. Miroslav Klusák, CSc.; PhDr. Miloš Kučera, CSc; PaedDr. Anna Kucharská; Mgr. Markéta Levínská; PhDr. Eva Marádová, CSc.; doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.; doc. PhDr. Věra Pokorná; PhDr. Jana Procházková; PhDr. Miroslav Rendl, CSc.; doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.; Alena Škaloudová, PhD; doc. PhDr. PaedDr. Dobromila Trpišovská, CSc.; PhDr. Lidmila Valentová, CSc.; PhDr. Ida Viktorová

Anotace:

V roce 2002 byl VZ přepracovaný do podoby „Čeští žáci a základní škola po deseti letech: vývoj a změny pohledem psychologie a oborových didaktik". Výzkumný tým se členil na tři podskupiny: tým PSŠE, tým poradenské psychologie a tým didaktiků. Klíčová výzkumná otázka společná všem třem podskupinám týmu zněla: existují historicky a sociálně podmíněné rozdíly v postojích a chování žáků (učitelů, didaktiků, autorů osnov, poradenských psychologů, a nepřímo též rodičů) oproti době před 10 lety, kdy jsme prováděli rozsáhlý empirický výzkum žáků na ZŠ těsně po velkých sociálně-politických změnách v naší zemi?
V únoru 2005 bylo řešení VZ úspěšně obhájeno. Rozsah uplatněných výsledků představuje 232 položek evidovaných v databázi CEZ, resp. RIV (viz http://aplikace.isvav.cvut.cz). Obsah uplatněných výsledků přibližuje v hlavních rysech kapitola 2. Dosažené cíle a uplatněné výsledky ze Závěrečné zprávy o řešení výzkumného záměru.