< návrat zpět

Transformace pětiletého magisterského studijního programu Psychologie s ohledem na požadavky European Diploma in Psychology (Rozvojový projekt UK v Praze - PedF; v rámci RP MŠMT ČR 2005 - Program 1 na podporu rozvoje struktury: Podprogram a) rozvoj nové struktury a modulární skladba studijních programů) 2005 - 2005

Hlavní řešitel: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

Spoluřešitelé: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.; Mgr. David Doubek, Ph.D.; Doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.; PhDr. Petr Goldmann; PhDr. Zuzana Hadj-Moussová; prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.; prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.; PhDr. Karel Hnilica, CSc.; doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.; Mgr. Eva Chalupová; doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.; PhDr. Miroslav Klusák,CSc.; Alena Kovaříková; doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.; PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.; Mgr. Ludmila Májová; doc. PhDr. Věra Pokorná; PhDr. Jana Procházková; PhDr. Miroslav Rendl, CSc.; Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.; PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.; Alena Škaloudová, Ph.D.; doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.; PhDr. Lidmila Valentová, CSc.; Mgr. Vladimír Vavrda, Ph.D.; PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Anotace:

1. CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu bylo podpořit přechod z dosavadního kontinuálního magisterského SP Psychologie na strukturované studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu. Transformace žádala nejen mechanické kvantitativní rozdělení dosavadního studijního plánu, ale důslednou kvalitativní transformaci s ohledem na mezinárodní standardy připravovaného evropského diplomu v psychologii (European Diploma in Psychology, blíže viz např. http://www.ejop.org/archives/2006/02/european_diplom.html). Z nich vyplývají především tři směry transformace: 1) větší kvalitativní i kvantitativní důraz na výzkumné dovednosti studentů, 2) osvojení praktických profesních dovedností v relevantní oblasti psychologické praxe, 3) vytvoření validního nástroje pro ukončení bakalářského studijního programu a zajištění validních evaluačních postupů přijímacího řízení do navazujícího studijního programu Psychologie pro absolventy nejen bakalářského studijního programu psychologie, ale i programů příbuzných. Řešení projektu bylo rozvrženo do dvou dílčích projektů. První dílčí projekt nazvaný Základ Laboratoře psychického vývoje se zabýval prvním směrem transformace (výzkumné dovednosti). Druhý dílčí projekt Portfolio koncepčně-metodických materiálů uskutečnil 2. a 3. směr transformace.

2. KONTROLOVATELNÉ VÝSTUPY

V projektu byly stanoveny následující kontrolovatelné výstupy: elektronický Archiv výzkumů psychického vývoje a jeho historie (studentská a učitelská část), maketa Digitálního archivu artefaktů dětské kultury, pilotní verze Audiovizuálního archivu školních stavů a událostí; sylabus evaluace kriteriálních poznatků z obecné, sociální a vývojové psychologie, nástroj evaluace kriteriálních znalostí pro uchazeče o navazující magisterské studium, seznam klíčových praktických profesních činností v oblasti poradenské a klinické praxe, metodika evaluace studentských reflexí poradenské a klinické praxe.

3. KONKRÉTNÍ VÝSTUPY

3.1 Základ Laboratoře psychického vývoje

Byl vytvořen elektronický Archív výzkumu psychického vývoje a jeho historie, který se skládá z několika subarchívů:
- z dříve digitalizovaných výzkumných zpráv (z longitudinálního výzkumu od 1. do 8. třídy) a z některých publikací Pražské skupiny školní etnografie
- dále z Archívu studentských prací
- pro užší okruh zájemců byl vytvořen Audiovizuální archív školních stavů a událostí
- na místě pro užší zájemce též funguje Digitální archív artefaktů dětské kultury, sestávající z katalogu památníků a z katalogu záznamů dětských her

Byla vytvořena příruční knihovnička pro studenty a učitele, která se skládá ze dvou částí:
- Psychologie a antropologie
- Piagetovy a piagetovské práce

3.2 Portfolio koncepčně metodických materiálů

3.2.1 Portfolio koncepčně - metodických materiálů k encyklopedickým a specializovaným (poradenské, klinické) stážím

Obsahovou náplní jedné z částí projektu bylo zajištění stáží v průběhu dvouletého magisterského studia. V rámci rozvojového projektu byly řešeny tyto úkoly a zpracovány následující materiály:
- Byla vytvořena koncepce stáží encyklopedických a specializovaných (poradenských, klinických).
- Zpracování profilů vhodných pracovišť pro realizaci stáží v obecné podobě:
- školní poradenské pracoviště
- poradenská zařízení ve školství
- další pracoviště ve školství
- poradenská zařízení mimo školství
- klinická zařízení ambulantní a lůžková, dětská i pro dospělé, státní i nestátní
- Bylo vytvořeno portfolio dokumentů o praxích.

3.2.2 Portfolio koncepčně - metodických materiálů k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia

Hlavním cílem řešení dílčího projektu bylo vytvoření základních materiálů, které budou sloužit jako východisko pro detailní přípravu strategie a konkrétní způsob výběru uchazečů o strukturované studium Psychologie na Pedagogické fakultě UK. Byla realizována:
- analýza právních předpisů, které se obecně týkají strukturovaného studia a zejména přijímání do následného magisterského studijního programu
- zmapování způsobů přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia na vybraných vysokých školách ČR
- příprava návrhu na přijímací řízení do bakalářského studia
- obsahová náplň přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Psychologie