< návrat zpět

Vzdělání a jeho hodnota z hlediska Romů (Pohled na vzdělání očima romských matek) (GAČR 406/05/P560) 2005 - 2007

Hlavní řešitel: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.

Spoluřešitelé:

Anotace:

Cílem projektu bylo monitorování problému střetu kultur, české a romské, v oblasti vzdělávání. Těžiště výzkumu bylo zaměřeno na získání pohledu romských rodičů na vzdělávání svých dětí, zda je pro ně vzdělání hodnotou či antihodnotou, zda vystupuje romská minorita v České republice jako celek nebo se ve svých postojích různí dle příslušnosti k etnické subskupině či kastě. Pohled rodičů byl srovnáván s pohledem zástupců většinové kultury, a to především s učiteli a sociálními terénními pracovníky. Zajímalo mne, co znamenají různé nálepky a stereotypní prohlášení, jak na straně představitelů většinové kultury, tak menšinové.

Vstup do terénu proběhl prostřednictvím zadávání dotazníku na jednotlivých školách ve východočeském kraji, a tímto způsobem byla vytipována vhodná lokalita pro výzkumné šetření. V této lokalitě s vyšší denzitou romské populace byl prováděn výzkum v etnografickém duchu jak v rodinách, tak ve škole a během nejrůznějších společenských událostí.

Mimo získání velkého množství dat, jež posloužilo k vypracování projektu „Funkce kulturních modelů ve vzdělávání", byly na základě analýzy dat zachyceny dva příběhy v duchu „grounded theory", a to životní příběh sociální terénní pracovnice a příběh dívky, která přešla ze základní školy na školu základní praktickou.

Publikace:

- Levínská, M. (2007): Value of Education from the Perspective of Romany People. (Relationship between the language, ethnicity and education). In CD Living together: Education and Intercultural dialogue XIII, AEBH.

- Levínská, M. (2008): Romanka. In Brtnová Čepičková I. (ed.) Vzdělávání v sociokulturním kontextu: Diverzita a vzdělávací bariéry. Ústí nad Labem: PF UJEP, s. 41 - 47. ISBN 978-80-7414-035-8.