< návrat zpět

Motivační struktura - její vnitřní vztahy, možnosti jejího ovlivňování v kontextu učení a vyučování (Analýza žákovské motivace) (GA ČR 406/06/0438) 2006 - 2008

Hlavní řešitel: doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (JCU PedF); doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (UK PedF)

Spoluřešitelé: prof. PhDr. František Man, CSc. (JCU PedF); Alena Škaloudová, Ph.D. (UK PedF)

Anotace:

Projekt byl realizovaný jako vnitřně strukturovaný, ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích (garantující řešení).

Řešení projektu přineslo nové výsledky ve zkoumání motivační struktury. Byl analyzován konstrukt motivační struktury a jeho vztahy k ostatním pojmům v psychologii motivace.

Analýza vztahu implicitní a explicitní motivace prostřednictvím motivační struktury ukázala, že tento idiografický přístup umožňuje překonat omezení dosavadních přístupů plynoucích z rozdílů mezi operantní, resp. respondentní povahou implicitních a explicitních motivů. Výsledky pomohou rozvinout program motivačního poradenství při řešení motivačních problémů, které mohou stát v pozadí sociální maladaptace či závislého chování. Pro motivační poradenství je významné řešení vztahu mezi výkonovou motivací a prožitky typu flow. Naše výsledky ukazují vztah mezi zážitky typu flow a obtížností úkolu a doplňují tak pohled na možnosti autoregulace při výkonových aktivitách.

Zkoumání vlivu učitelem preferovaných vztahových norem hodnocení výkonu žáků ukázalo, že optimální pro rozvoj přiměřené výkonové motivace žáků je mírná preference individuálních norem hodnocení. Naopak vysoce individualizované normy nepodporují, jak se v původních jednoduchým modelech očekávalo, rozvoj adekvátních výkonových potřeb.

Významným přínosem projektu je také podrobná analýza motivační struktury žáků ve vztahu k učebním aktivitám. Analýza žákovské motivace byla v rámci grantového projektu realizována ve třech oblastech:

a) Analýza vyučovacích předmětů z motivačního hlediska.

b) Výkonová motivace (možnosti autodiagnostické analýzy).

c) Motivační vlivy převážně snižující žákův školní výkon - analýza nudy ve škole.

Výsledků bude s oporou o vypracovanou autodiagnostiku učitelových motivačních postupů využito v pedagogicko psychologickém vzdělávání učitelů. (Podrobný seznam uplatněných výsledků v RIVu viz CEP GA406/06/0438.)