< návrat zpět

Průzkum ke zmapování vzdělávacích potřeb u dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 2008 - 2008

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.; PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (koordinátor)

Spoluřešitelé: PhDr. Zuzana Hadj-Moussová; PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.; Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.; PhDr. Jana Procházková; PhDr. Miroslav Rendl, CSc.; PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Anotace:

V roce 2008 získala Katedra pedagogické a školní psychologie (dnes již Katedra psychologie) Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zakázku zmapovat vzdělávací potřeby žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Úkol zadal Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR v rámci projektu SIM - Střediska integrace menšin, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR.

Projekt metodologicky navazuje na přístupy školní etnografie. Akcentuje sociokulturně antropologický přístup v tom smyslu, že klade důraz na holistické pojetí reality, kde psychologická rovina je jednou z proměnných života člověka ve společnosti. Předmětem zájmu se staly děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich vzdělávací potřeby. Výzkum kombinoval techniky kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Zahrnul děti a rodiče ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, jejich učitele a pracovníky SIM. Na jeho základě vznikla závěrečná zpráva, která posléze vyústila v monografii. (Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných. Případ SIM - Středisek intagrace menšin. ERMAT Praha, s.r.o. - 2009) Odpověď na otázku, jaké jsou vzdělávací potřeby dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí přináší:1. analýza publikovaných teoretických konceptů a odborných názorů; 2. statistická analýza profilu sledovaného žáka a jeho vzdělávacích potřeb; 3. pohled pracovníků SIM na tuto problematiku, 4. kazuistiky vzdělávacích potřeb romských žáků a 5. kazuistiky vzdělávacích potřeb žáků z rodin imigrantů.