< návrat zpět

Pěstounská péče u dospívajících (GAUK 258-133) 2008 - 2010

Hlavní řešitel: Mgr. Olga Pařízková

Spoluřešitelé: PaedDr. PhDr. Anna Kaucharská, Ph.D. (školitelka)

Anotace:

Cílem projektu je postihnout strukturální procesy a adaptabilitu v rodinách, ke kterým dochází po umístění dospívajícího do pěstounské nebo hostitelské péče. Zaměříme se přitom na případy úspěšného zařazení dětí staršího školního věku do rodinného systému.

Lze stanovit tři výzkumné okruhy:

1) Jaké jsou mechanismy, které jsou rodiči v pěstounské rodině vnímané jako ty, které zajišťují funkčnost rodiny?

2) Jak rodiče v pěstounské rodině vnímají proces navazování vztahu s novým dospívajícím, který je umístěn do rodiny (vztah rodič-dítě)?

3) Jak subjektivně vnímá dospívající své umístění v náhradní rodinné péči (vztah dítě - rodiče, vztah dítě - další členové rodiny) - motivace, subjektivní přínos pro dítě, perspektiva.

Cílová skupina respondentů bude tvořena ze členů rodin, které dlouhodobě vykazují známky funkční rodiny - rodiče, kteří byli shledáni jako perspektivní pěstouni na základě šetření a v jejichž péči bylo alespoň jedno osvojené dítě, které dosáhlo zletilosti. Zároveň je v takové rodině stále v péči alespoň jedno dítě staršího školního věku, které bylo přijato do rodiny v období ne starším než je jeden rok.

V roce 2008 proběhne pilotní výzkum na menším vzorku respondentů. Získaná data pak budou podkladem pro stěžejní část výzkumného projektu, jejichž analýza poskytne východiska k výzkumným závěrům.