< návrat zpět

Funkce kulturních modelů ve vzdělávání (GAČR 406/08/0805) 2008 - 2010

Hlavní řešitel: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.

Spoluřešitelé: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.; Mgr. David Doubek, Ph.D.

Anotace:

Koncept kulturních modelů vychází z kognitivně orientovaných psychologicko-antropologických směrů. Kulturní modely jsou myšlenkové koncepty pomocí nichž je zvnitřňována kultura v mysli jedince. Tyto koncepty jedinec získává v dětství a buduje je během svého dalšího života. Domníváme se, že problematika vzdělávání, rozhodování a voleb dalšího kariérního vzestupu je determinována kulturními modely.

V rámci projektu se nám povedlo provést empirickou studii vybrané lokality, která otestovala jeden z klíčových konceptů psychologické antropologie - teorii kulturních modelů. Ukázalo se, že je vhodným výkladovým rámcem pro příčiny selhávání různých sociokulturních vrstev. Zjistili jsme, že přestože spolu majorita a minorita zdánlivě sdílí jeden svět, jejich koncepty se často míjejí, jakoby geografický prostor byl šachovnicí a jednotliví aktéři, dle postavy, kterou představují, se setkávají či nesetkávají dle herních pravidel, která nemohou bezdůvodně obejít. Jakoby prostor a čas vytvářel speciální enklávy. Současně jsou obě strany dialekticky propojeny a vzájemně na sebe mají vliv, který se ukazuje při výkladových stereotypech. Vzájemná distanciace způsobuje, na základě generalizací, vzájemné hluboké nepochopení a disrespekt.
Vzhledem k tomu, že se nám povedlo otestovat a efektivně využít teorii kulturních modelů jako výkladový rámec příčin selhávání různých sociokulturních vrstev, domníváme se, že cíle projektu v tomto směru byly naplněny.
Výsledky etnografického průzkumu byly prezentovány na několika konferencích, v článcích, v monografii Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných a chystáme monografii Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. (Bittnerová, D., Doubek, D., Levínská, M.: Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Praha: Ermat, s.r.o. - v tisku.)