< návrat zpět

Encyklopedické a specializované stáže studijního programu psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (FRVŠ 2010 F5 733) 2010 - 2010

Hlavní řešitel: PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Spoluřešitelé: PhDr. Jana Procházková

Anotace:

Akreditované navazující magisterské studium psychologie na PedF UK (7701T005) je postaveno na kompatibilitě vzdělání absolventů s evropskými požadavky (European Certificate in Psychology - ECP) a jeho mezinárodní otevřenosti umožňující mobilitu studentů v rámci EU. Velký důraz je přitom kladen na stáže v zařízeních praxe. Projekt představuje poslední etapu vytváření podkladů pro realizaci stáží na odborných psychologických pracovištích poradenských a klinických. Jeho cílem je dopracovat sylaby kurzů (Encyklopedická stáž poradenská / klinická, Specializovaná stáž poradenská / klinická); jeho těžištěm je vytvoření konkrétní obsahové náplně stáží v jednotlivých zařízeních, stanovení povinné dokumentace a metod sběru odborných materiálů z praxí. Dalším úkolem je následná práce s odbornými materiály (portfolio) a příprava podkladů pro studenty pro prezentaci stáží na Reflektivním semináři. Příprava těchto aktivit bude probíhat za spolupráce pracovníků katedry a odborníků z terénu, aby byly zpřesněny podmínky pro udělování atestů a odborné podklady korespondovaly se standardy činností jednotlivých pracovišť.

Koncepce stáží na odborných pracovištích se vypořádává s riziky, která jsou spojena s velkou časovou dotací stáží (764 hodin) dle požadavků ECP a z toho plynoucí nutností, aby si je zajišťovali studenti sami. Proto musí být podkladové materiály, sloužící studentům jak pro vyhledávání vhodných pracovišť, tak pro vlastní realizaci odborných aktivit, ale také ke způsobu zakládání dokumentace a k přípravě na atestování, velmi konkrétní a přitom přesné. Atestování nebude probíhat pouze na základě samotného pobytu na pracovištích, nýbrž bude nutné splnění dalších stanovených podmínek.