AUTORIZOVANÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM​

Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina

při Katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

vzniklo v červenci 2012 jako projev snahy skupiny odborníků nabízet a šířit metodu profesora Feuersteina v českém a slovenském prostředí.

Program Instrumentálního obohacování Profesora Reuvena Feuersteina je intervenčním programem s širokým uplatněním v individuální práci i ve třídě. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.


Cíle Instrumentálního obohacování a jeho členění

Prodej instrumentů - spolupracujeme


Termíny pro rok 2016:

FIE I (6 instrumentů)

Kurz seznámí účastníky s teoretickými základy metody Feuersteinova instrumentálního obohacování a s praktickým využitím šesti instrumentů: Uspořádání bodů, Porovnávání, Analytické vnímání, Orientace v prostoru I, Kategorizace a Ilustrace.

 • 22. - 26. 2. a 19. - 23. 3. 2016 (Praha)

celkem 80 výcvikových hodin, každý uvedený den 8 vyučovacích hodin vždy od 8.30 do 16.00 hod.

FIE II (4 instrumenty)

Kurz prohloubí teoretické znalosti metody Feuersteinova instrumentálního obohacování a dá možnost absolventům pracovat s instrumenty Číselné řady, Vztahy v čase, Rodinné vztahy, Instrukce. Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu FIE I.

15. - 26. 8. 2016 (Praha)

celkem 80 výcvikových hodin, každý uvedený den 8 vyučovacích hodin vždy od 8.30 do 16.00 hod.

FIE Basic (8 instrumentů)

Kurz je zaměřen na populaci ve věku přibližně 3 - 8 let, velmi dobře je vyžitelný u dětí se speciálními potřebami, ale i u běžné populace. Na teoretických základech Feuersteinova instrumentálního obohacování předloží 8 instrumentů. Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu FIE I.

 • 8. - 12. 2. a 7. - 11. 3. 2016 (Praha)

celkem 80 výcvikových hodin, každý uvedený den 8 vyučovacích hodin vždy od 8.30 do 16.00 hod.

Lektorky: PaedDr. Eva Váňová, Mgr. Daniela Pokorná
Místo konání: uvedeno v závorce


Cena kurzů FIE I a FIE II: pracující 10 000,- Kč, studující (studenti řádného denního studia) 8 000,- Kč, cizí státní příslušníci 380 eur.

Cena FIE Basic: pracující 10 500,- Kč, studující (studenti řádného denního studia) 8 250,-Kč, cizí státní příslušníci 400 eur.

 • Kurzovné zasílejte na účet PedF UK č. 85236011/0100, VS 6-420-15 nebo 6-426-15 (vyčkejte, prosíme, na pokyn k úhradě) a připojte zkratku FIE + termín ve tvaru např. únorbřezen2015 (v případě termínu na přelomu února a března) + jméno účastníka. Protože se jedná o zdanitelné plnění osvobozené od daně (§57 zákona č. 235/2004), bez nároku na odpočet daně, nevystavujeme daňový doklad (fakturu). Účastník obdrží potvrzení o zaplacení.
 • Kurzovné je možné rozdělit na zálohu (50% částky - k uhrazení nejpozději měsíc před začátkem kurzu) a doplatek (k uhrazení nejpozději 14 dní před začátkem kurzu).
 • Absenci v průběhu kurzu je možné omluvit max. do výše 4 vyučovacích hodin.
 • Absolvování kurzu opravňuje účastníky využívat probrané instrumenty ve své práci - získají osvědčení z PedF UK a z Feuersteinova institutu v Jeruzalémě. Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT.


Kurz se otevírá při minimálním počtu účastníků 18, pokud není kapacita naplněna, vyhrazuje si organizátor kurzů nárok plánovaný kurz 14 dní před začátkem kurzu zrušit. Maximální počet účastníků kurzu je 25.


Přihlašovat se na kurzy nebo se o nich informovat můžete u Ireny Bublíkové prostřednictvím e-mailu i.bublikova8@gmail.com nebo přes tel. č. +420 725 320 605.

Krátce o metodě

Program Instrumentálního obohacování Profesora Reuvena Feuersteina je intervenčním programem s širokým uplatněním v individuální práci i ve třídě. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z  pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

Instrumentální obohacování se využívá

 • u běžné populace a u nadaných dětí jako stimulační prostředek
 • při práci s jedinci se speciálními potřebami (poruchy učení a chování, Downův syndrom, Aspergerův syndrom)
 • jako tréninková metoda u dospělých v jakékoliv hospodářské nebo společenské oblasti
 • při práci s imigranty či kulturními minoritami
 • u psychiatrických pacientů a při rehabilitaci po zranění mozku
 • u seniorů...

Více informací na www.ucime-se-ucit.cz