< návrat zpět

Elektronické studijní opory Edukačního modulu navazujícího magisterského studia Psychologie (FRVŠ 2011 č. 685) 2011 - 2011

Hlavní řešitel: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Anotace:

Navazující magisterské studium Psychologie na PedF UK je postaveno na kompatibilitě vzdělání absolventů s evropskými požadavky a jeho mezinárodní otevřenosti umožňující mobilitu studentů v rámci EU. Studium je akreditováno jako profesionalizační. Jeho kořeny tvoří tři základní moduly: Teoretický modul, Edukační modul a Klinický modul.

Projekt FRVŠ č. 682/2011 umožnil dopracovat studijní opory pro kurzy Edukačního modulu. Katedra psychologie měla již připraveny základní sylaby pro navazující magisterské studium Psychologie; zatím však nenabízela ani jeden tzv. on-line kurz (využívající aplikaci Moodle; s distančními prvky pro podporu studia). Cílem projektu bylo připravit tuto podobu studijních opor, současně provést revizi a aktualizovat stávající sylaby Edukačního modulu. Rozšířené sylaby jsou také dostupné na webových stránkách studijního informačního systému (SIS).

Aktivity k přípravě elektronických studijních opor pro Edukační modul navazujícího magisterského studia Psychologie probíhaly za spolupráce pracovníků katedry a odborníků ze školní vzdělávací a poradenské praxe, podílející se na výuce.

Příprava elektronických opor se vypořádává s riziky, která jsou spojena s náročností studia i poměrně velkým podílem Edukačního modulu na studiu (36 kreditů ze 120). Výsledky projektu budou užity jak stávajícími studenty navazujícího magisterského studia Psychologie, tak v budoucnu studenty připravované kombinované formy studia, která by měla rozšířit stávající akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Psychologie na PedF UK v Praze. Inspirativní však mohou být i pro další uživatele (studenti jiných oborů na PedF UK v Praze, jiné VŠ, kde se realizuje navazující magisterské studium psychologie aj.).