Granty a projekty


Variabilita vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí s rizikem vzniku specifických poruch učení (GAUK č. 364911) 2011 - 2013

Hlavní řešitel: Bc. Tereza Kučerová

Možnosti kognitivní stimulace (GAUK č. 298811) 2011 - 2013

Hlavní řešitel: Mgr. Anna Páchová

Morální vývoj předškoláků a školáků - jeho paradigmatické výzvy dle J. Piageta a jeho pokračovatelů (GA ČR P407/10/0807) 2010 - 2012

Hlavní řešitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

Elektronické studijní opory Edukačního modulu navazujícího magisterského studia Psychologie (FRVŠ 2011 č. 685) 2011 - 2011

Hlavní řešitel: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Komunikace rodiny a školy: nové rysy setkávání (GAČR 406/09/0910) 2009 - 2011

Hlavní řešitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Encyklopedické a specializované stáže studijního programu psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (FRVŠ 2010 F5 733) 2010 - 2010

Hlavní řešitel: PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Enhancing literacy development in European languages (Seventh Framework Programme; PEOPLE-2007-1-1-ITN Marie Curie Action: Networks for Initial Training) 2008 - 2012

Hlavní řešitel: PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.; Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Faktorová analýza (FRVŠ 2010 F5 504) 2010 - 2010

Hlavní řešitel: Alena Škaloudová, Ph.D.

Development of Norwegian-Czech Project (Concerning Prevention of Sexual Harassment in University Environment) B/CZ0046/3/0042 2010 - 2010

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Funkce kulturních modelů ve vzdělávání (GAČR 406/08/0805) 2008 - 2010

Hlavní řešitel: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.

Pěstounská péče u dospívajících (GAUK 258-133) 2008 - 2010

Hlavní řešitel: Mgr. Olga Pařízková

Slabé stránky strukturovaného studia psychologie na UK v Praze – PedF (Rozvojový projekt UK v Praze – PedF; v rámci RP MŠMT ČR 2008 - 6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy) 2008 - 2008

Hlavní řešitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

Průzkum ke zmapování vzdělávacích potřeb u dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 2008 - 2008

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.; PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (koordinátor)

Hry školních dětí (GA ČR 406/06/1311) 2006 - 2008

Hlavní řešitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

Motivační struktura – její vnitřní vztahy, možnosti jejího ovlivňování v kontextu učení a vyučování (Analýza žákovské motivace) (GA ČR 406/06/0438) 2006 - 2008

Hlavní řešitel: doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (JCU PedF); doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (UK PedF)

Vývoj koncepcí textu u dětí mladšího školního věku (GA ČR 406/06/1425) 2006 - 2007

Hlavní řešitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Vzdělání a jeho hodnota z hlediska Romů (Pohled na vzdělání očima romských matek) (GAČR 406/05/P560) 2005 - 2007

Hlavní řešitel: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.

Transformace pětiletého magisterského studijního programu Psychologie s ohledem na požadavky European Diploma in Psychology (Rozvojový projekt UK v Praze – PedF; v rámci RP MŠMT ČR 2005 – Program 1 na podporu rozvoje struktury... 2005 - 2005

Hlavní řešitel: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

Antropologie dětství a mládí z hlediska výchovy (Výzkumný záměr – MSM 114100002) 1999 - 2004

Hlavní řešitel: doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc.