Kategorie: Aktuality

Doktorandská konference katedry psychologie - 30.5. od 15 hod

Doktorandská konference katedry psychologie
Čtvrtek 30. 5. 2019 od 15.00 hodin v M306

Na konferenci budou studentkami a studenty doktorského studia psychologie představeny jejich disertační práce. Všichni vyučující i studenti a studentky bakalářského a magisterského stupně jsou srdečně zváni.

Časový harmonogram konference:

15.00 - 15.15 MGR. ANNA FROMBERGEROVÁ
školitelka: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
Disertace: OVĚŘENÍ PODPŮRNÉHO OPATŘENÍ 2. STUPNĚ - NAVÝŠENÍ ČASOVÉ DOTACE O 25 %
Cílem výzkumu je ověřit, zda se žáci se specifickými poruchami učení dostanou, po navýšení časové dotace o 25 %, na stejnou úroveň jako žáci bez SPU v základním čase. Rozlišovat se budou i různé oblasti jejich výkonů. Testování bude probíhat v osmých a devátých třídách s využitím testu IST 2000 R jako hlavního nástroje.

15.15 - 15.30 MGR. PETRA TOPKOVÁ
školitelka: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Disertace: MOUDROST V LAICKÉM A VĚDECKÉM DISKURZU
Cílem výzkumu realizovaného v rámci dizertační práce je přispět k porozumění fenoménu moudrosti z psychologické perspektivy, a to jednak dílčím výzkumem implicitního (laického) pojetí moudrosti v české populaci, a jednak aplikováním existujících vědeckých teorií moudrosti v empirickém výzkumu (zkoumání souvislostí moudrosti s dalšími proměnnými).

15.30 - 15.45 MGR. MICHAELA KARASOVÁ
školitel: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Disertace: PSANÝ PROJEV U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU
Projekt se bude primárně věnovat popisu psaného projevu u dětí mladšího školního věku. Blíže se budeme věnovat dovednosti dětí mladšího školního věku produkovat vlastní text a dále se budeme věnovat hlavním ukazatelům psaného projevu. Dílčím cílem práce je návrh vlastního testu psaného projevu.

15.45 - 16.00 MGR. NIKOLA MINARČÍKOVÁ
školitel: doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.
Disertace: INTRA-INDIVIDUÁLNÍ VARIABILITA VNÍMÁNÍ JINAKOSTI
Pocit jinakosti vzniká v důsledku subjektivně vnímané rozdílnosti druhého od sebe samého. Díky metodě experience sampling, která využívá mobilních telefonů respondentů k opakovanému sběru dat po dobu několika dní v rámci jejich každodenního života, je možné zachycovat intra-individuální variabilitu ve vnímání jinakosti. Předpokladem je, že vyšší míra intra-individuální variability je spojena se stabilnější identitou a také s pozitivnějším vnímáním jinakosti.

16.00 - 16.15 MGR. DENISA URBANOVÁ
školitel: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Disertace: NUDA A JEJÍ ZVLÁDÁNÍ V KONTEXTU ŠKOLY
Práce je zaměřena na zmapování a hlubší prozkoumání různých způsobů prožívání a zvládání nudy u žáků základních a/nebo středních škol, zejména v edukačním kontextu. Hlavním cílem je zachytit a analyzovat typové vzorce nudných situací a s nimi související více či méně efektivní copingové strategie. Prověřovány budou též souvislosti mezi způsobem prožívání a zvládání nudy a některými osobnostními charakteristikami žáků.


16.15 - 16.30 MGR. MARTINA BARCAJ
školitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Disertace: JAK SE LIŠÍ OSOBNOSTI STUDENTŮ RŮZNÝCH OBORŮ VYSOKÝCH ŠKOL A JAK SE V PRŮBĚHU STUDIA VYVÍJEJÍ?
Přestože téma výběru oboru vysoké školy je zkoumáno, málo pozornosti je věnováno osobnostní struktuře jako možnému prediktoru k výběru vhodného oboru studia a školní úspěšnosti. Předmětem mého výzkumu bude osobnostní struktura studentů českých vysokých škol napříč různými obory. Ve svém výzkumu bych se ráda zabývala otázkou, jestli jednotlivé fakulty přitahují specifické studenty ve smyslu struktury jejich osobnosti a jejich tendencí k určitému chování jako je overclaiming přehánění) nebo jestli jednotlivé obory ovlivňují dotváření osobnosti svých studentů a dalo by se tak říct, že se podílí na vytváření typických absolventů s určitými osobnostními rysy.

16.30 - 16.45 MGR. MARTIN BRUMMER
školitel: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Disertace: EVOLUCE ZRÁDCE: PSYCHOLOGICKÝ ROZBOR JEDNÁNÍ EMANUELA MORAVCE
Práce má za cíl popsat osobnost kolaboranta druhé světové války - Emanuela Moravce. Aplikováním psychologických konceptů na data získaná z primárních pramenů se pokusí o deskripci a vysvětlení hlavních motivů Moravce ke kolaboraci s nacistickým Německem.

16.45 - 17.00 MGR. VERONIKA HOZÁKOVÁ
školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Disertace: JAK JE SUPERVIZNÍ PROCES VNÍMÁN SAMOTNÝMI SUPERVIZORY?
Práce se bude zaměřovat na oblast supervize, supervizní proces však bude nastíněn pohledem supervizorů, kteří s učiteli supervize realizují. Mnoho prací a článků se zaměřuje na proces supervize ze strany supervidovaných, byly popsány charakteristiky supervize a podmínky, které by měly být splněny pro proces supervize jako takový. Jaká specifika školních supervizí supervizoři vnímají? Jaká je dle supervizorů efektivita jejich práce se skupinou učitelů, učitelek? Jaké podmínky musí supervizní skupina splňovat, aby mohl být proces naplněn?

17.00 - 17.15 MGR. LENKA VÍDRŠPERKOVÁ
školitel: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Disertace: POHÁDKA A SEN VE VZÁJEMNÉM VZTAHU
Disertace zkoumá vztah snů a pohádek jakožto dvou modalit, skrze které se projevuje nevědomí. Práce se opírá o učení Freuda a jeho nástupců, a rozvíjí tezi Róheima, že pohádky jsou sociální transformace původně individuálních snů. Ke zkoumání bude využita psychoanalytická interpretace folklorních pohádek a dětských snů.

17.15 - 17.30 MGR. ENAV OR GORDON
školitel: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Disertace: THE TALKING CURE IN A FOREIGN TONGUE - PSYCHOLOGISTS WORKING IN A DIFFERENT LANGUAGE AND CULTURE
In this project, I would like to explore aspect of psychotherapy being performed in a foreign tongue, and in a context of a foreign culture. This, from the perspective of the therapist. The qualitative research will focus on psychologists working in more than one language and explore the process of adjusting to more than one language, transference and countertransference issues and the role of language itself in therapy.

17.30 - 17.45 MGR. ALŽBĚTA VĚTROVSKÁ ZEMÁNKOVÁ
školitelka: doc. PhDr. Gabriela Seidlová-Málková, Ph.D.
Disertace: DIAGNOSTICKÉ MARKERY VÝVOJOVÉ DYSFÁZIE V ČESKÉM JAZYKOVÉM PROSTŘEDÍ
Cílem výzkumného projektu je identifikace a deskripce diagnostických markerů vývojové dysfázie, které jsou vzhledem k českému jazykovému prostředí dosud neznámé. Na základě získaných dat bude možné sestavit test vhodný k odhalení rizika vývojové dysfázie u dětí předškolního věku. Výzkum by tedy měl vést ke sjednocení pohledu na diagnózu vývojové dysfázie a k možnosti jejího včasného zachycení, odlišení od jiných poruch jazykového vývoje a k včasnému zahájení adekvátní terapie. Projekt byl podpořen grantovou agenturou UK.

print Formát pro tisk

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.