Kategorie: Aktuality

Témata bakalářských a diplomových prací z psychologie 2018/2019

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019


Bakalářské práce by měly být zadány do 1. 3. 2019. Období října až prosince využijte k oslovení vyučujících, jejichž témata vás zaujala. Vyučující vám sdělí svá očekávání a podmínky pro spolupráci, případně vás budou informovat o počtu lidí, kteří již o téma projevili zájem. Optimální je konzultovat více témat s více vyučujícími. Nespěchejte s konečným rozhodnutím, které téma budete zpracovávat. V případě bakalářských prací není tolerováno, aby s návrhem vlastních témat přicházeli sami studující. Snažte se ze seznamu vybrat téma, které je nejbližší vašemu zájmu a navrhněte školiteli/ce, jak by bylo možné z vašeho hlediska téma realizovat - přesné znění témat lze obvykle vyjednat tak, aby vyhovovalo jak školiteli/ce, tak studentovi/ce.

Mgr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Vzdělávací ambice dětí cizinců
• Vzdělávání a disciplína romských dětí

Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
• Multimédia ve výuce informatiky na 1. stupni základní školy: Akční výzkum

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Vztah učitele a asistenta pedagoga. Etnografická studie.
• Subkulturní identity ve škole. Etnografická studie.

PhDr. Veronika Francová
• Podoby a témata kolegialniho sdílení (rozhovory s učiteli, kvalitativní analýza)
• Faktory ovlivňující podobu a rozsah kolegialniho sdílení ve školách (pozorování a rozhovory, tématická analýza)

Mgr. David Heider, Ph.D.

• Postoje studentů středních škol k matematice a analýza faktorů, které postoje ovlivňují. Kvalitativní výzkum

• Metaanalýza psychologicky orientovaných výzkumných studií na téma "mass shooting" v prostředí škol. Zaměření na specifický aspekt jevu: např. osobnost střelce, analýza výskytu s jinými kulturními a socio-demografickými

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Učební styly uplatňované při osvojování zdatnosti ve hraní komerčních videoher
• Strategie (ne)zvládání nadměrného hraní videoher
• LGBT a identita hráče videoher

Doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
• Vztahy rodičů a učitelů nadaných dětí (téma bude upřesněno na základě možností studenta)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Jak umělci (výtvarní, spisovatelé, hudebníci - druh umění bude specifikován podle toho, ke komu má student přístup, ideálně tři osoby) chápou a prožívají svoji tvorbu: analýza rozhovorů

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Grafická produkce ve školní zralosti
• Vývoj osvojování přírodovědných anebo společenskovědních pojmů ve školním věku
• Mravní usuzování dětí předškolního a mladšího školního věku
• Vyprávění adolescentů - jejich folkstories
Témata prací budou konkretizována dle orientace zájmu samotných studujících a dle toho, zda se jedná o práci bakalářskou či diplomovou. Na jedno téma se tak může hlásit i více zájemců.

Mgr. Ivana Křížová
• Vztah k návykovým látkám v dětském věku

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Psychobiografie slavné osoby
• Psychologický rozbor uměleckého textu
• Imaginární postavy u malých dětí

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

  • Počáteční osvojování čtení a psaní - souvislost těchto dovedností
  • Motivace rodičů k výběru alternativních písařských vzorů (Comenia Script, Sassoon atd.)

Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Formy a obsahy spolupráce školního psychologa s rodiči
• Čtení žáků 2. a 4. ročníků metodou Sfumato (dekódování, porozumění)

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Regulace času u hráčů online her (1-2 studenti)

Mgr. Anna Páchová, Ph.D.
• Supervize pohledem vyučujících. Cílem práce bude zmapovat zkušenosti se supervizí u vyučujících. V rámci výzkumu student absolvuje dvě pozorování na skupinové supervizi a provede polostrukturované rozhovory s 10 vyučujícími, které budou zaměřené na jejich konkrétní zkušenost se supervizními setkáními.

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Nudné situace ve škole z pohledu žáků a učitelů
• Vztah k budoucnosti a strach
• Nuda a vztah ke škole

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Co to znamená být asistentem pedagoga?
Kvalitativní design, rozhovory asistenty pedagoga vykonávající svou práci již delší doby
Studie mapující jejich motivy, představy o dané profesi a realitu vykonávané praxe
• Evaluace primárně preventivního programu realizovaného na základní či střední škole. U této práce je třeba, aby byl student v kontaktu s nějakým preventivním programem, který by rád evaluoval.

Mgr. Hana Novotná

  • Náhradní rodinná péče
  • Ústavní výchova v ČR

Mgr. Michaela Pejchalová
• Školní třída (diagnostika, prevence, intervence) - zpřesnění podle zájmu studenta
• Humor ve škole (učitelský humor, žákovský humor, humor ve výuce) - zpřesnění podle zájmu studenta

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Okolnosti a důvody odkladů povinné školní docházky
• Plánování rodičovství a časová perspektiva u studentek VŠ (téma zadáno)
• Psychologické aspekty přínosů a limitů polytechnické výchovy v MŠ (téma určeno pro studující předškolní pedagogiky, jedná se o výzkumnou práci, sběr dat bude probíhat v Praze a ve Středočeském kraji)

Doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
• Souvislost fonematického povědomí a krátkodobé slovní paměti v předškolním věku
• Diagnostické ukazatele procesu dekódování v raném školní věku
Zadání BP určuje tematickou oblast pro zpracování BP. V rámci tematické oblasti je možné hledat vhodné formáty zpracování dle východisek a preferencí studenta a je třeba je prodiskutovat do podoby výsledného zadání BP.

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• Supervize z perspektivy školních psychologů/žek
• „Bavit se o práci": podpůrná, normalizační a demotivující funkce kolegiálního sdílení
• Vliv mimoškolních zkušeností na úspěšnost školního učení
• Sexismus v mezigenerační perspektivě

PhDr. Hana Sotáková
• Rodiná perspektiva poruch autistického spektra
• Metoda FIE a její využití ve školní praxi
• Náhradní rodinná péče (obsazeno)

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
• Přechodná pěstounská péče ano, či ne?

Mgr. Marian Vanek
• Motivace k užívání elektronických cigaret u dětí či adolescentů

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Práce učitele základní školy s rodiči (co poradit nastupujícímu učiteli)
• Co by potřebovali učitelé a vedení školy ke konstruktivnější práci s rodiči
• Co by potřebovali rodiče ke konstruktivnější práci se školou

Mgr. Michal Voldřich

  • Rodiče a učitelé dětí s poruchovým a problémovým chováním (téma bude specifikováno po domluvě se studentem)


TÉMATA DIPLOMOVÉ PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019


Diplomové práce by měly být zadány do 1. 3. 2019. Období října až prosince využijte k oslovení vyučujících, jejichž témata vás zaujala. Vyučující vám sdělí svá očekávání a podmínky pro spolupráci, případně vás budou informovat o počtu lidí, kteří již o téma projevili zájem. Optimální je konzultovat více témat s více vyučujícími. Nespěchejte s konečným rozhodnutím, které téma budete zpracovávat. V případě diplomových prací je možné oslovit vyučující s vlastním návrhem tématu. V případě diplomových prací je tolerováno, když s návrhem vlastních témat přichází sami studující.

Mgr. Dana Bittnerová, Ph.D.
• Vzdělávací ambice dětí cizinců
• Vzdělávání a disciplína romských dětí

Mgr. David Doubek, Ph.D.
• Sociální média ve vrstevnické skupině na ZŠ. Etnografická studie.

PhDr. Veronika Francová
• Podoby a témata kolegialniho sdílení (rozhovory s učiteli, kvalitativní analýza)
• Faktory ovlivňující podobu a rozsah kolegialniho sdílení ve školách (pozorování a rozhovory, tématická analýza)

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
• Hravost a ego integrita u seniorů (případové studie, podmínkou je přístup ke zkoumané skupině)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
• Integrita a moudrost ve stáří: analýza rozhovorů (interpretativní fenomenologický analýza)
• Vývoj spirituality: bílé místo (či vytěsněné téma?) ve vývojové psychologii - teoretická práce, srovnání několika škol (Piagetovská a Kohlbergovská škola, tj. Fowler a Oser, vývojové pojetí Kena Wilbera ad., literatura bude doporučena a zčásti poskytnuta)

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
• Grafická produkce ve školní zralosti
• Vývoj osvojování přírodovědných anebo společenskovědních pojmů ve školním věku
• Mravní usuzování dětí předškolního a mladšího školního věku
• Vyprávění adolescentů - jejich folkstories
Témata prací budou konkretizována dle orientace zájmu samotných studujících a dle toho, zda se jedná o práci bakalářskou či diplomovou. Na jedno téma se tak může hlásit i více zájemců.

Doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
• Pop-panteon (volba idolů) ve vývojové a rodinné perspektivě
• Psychobiografie slavné osoby
• Psychologický rozbor uměleckého textu
• Imaginární postavy u malých dětí

Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

  • Počáteční osvojování čtení a psaní - souvislost těchto dovedností
  • Motivace rodičů k výběru alternativních písařských vzorů (Comenia Script, Sassoon atd.)

Doc. PaeDr., PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
• Čtenářské strategie (zadáno)
• Sebepojetí u studentů s dyslexií na vysokých školách (zadáno)
• Expresivní psaní u žáků s SPU na 2.st. ZŠ

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
• Regulace času u hráčů online her (1-2 studenti)

Mgr. Hana Novotná

  • Náhradní rodinná péče
  • Ústavní výchova v ČR

Mgr. Anna Páchová, Ph.D.
• Supervize pohledem vyučujících. Cílem práce bude zmapovat zkušenosti se supervizí u vyučujících. V rámci výzkumu student absolvuje dvě pozorování na skupinové supervizi a provede polostrukturované rozhovory s 10 vyučujícími, které budou zaměřené na jejich konkrétní zkušenost se supervizními setkáními.

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
• Nuda a volní charakteristiky žáků
• Zaujetí úkolem

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.
• Supervize na základní škole (Kvalitativní design, rozhovory, zakotvená teorie)
• Supervize v mateřské škole (Kvalitativní design, rozhovory, zakotvená teorie)

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

• Jinakost a xenofobie
• Jinakost a poruchy osobnosti

• Validizace nástrojů na měření traumatu
• Reyova komplexní figura - validizace nových skórovacích kritérií
• Test rodinných vztahů ADOR - vývoj nových norem
• Sebeposouzení a posouzení depresivity u dětí - Children Depression Inventory

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
• Vliv partnerky na utváření otcovské role (téma zadáno)
• Souvislost attachmentové vazby na rizikové a závislostní chování

Doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
• Využité moderních technologií pro podporu slabých čtenářů na druhém stupni základní školy
• Vývoj fonematického povědomí na prvním stupni základní školy
• Vývoj ortografických schopností dítěte předškolního a raného školného věku s důrazem na konstrukci screeningových diagnostických nástrojů
Zadání témat DP určuje tematický kruh pro studium a profilaci studenta. Ve všech případech navrhovaných témat je zpracování DP přednostně rozmýšleno jako empirický výzkum vtahující studenta do stávajícího výzkumného projektu vedoucí práce.

Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
• Supervize a jiné formy kolegiálního sdílení z perspektivy ředitelů (škol) nebo supervizorů
• Klima v učitelských týmech účastnících se supervize
• Aktivity pro učitelské týmy ze strany školních psychologů/žek

PhDr. Hana Sotáková
• Sourozenci dětí s PAS (obsazeno)
• Test strange stories u dětí s PAS

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
• Psychologické aspekty osvojování cizího jazyka

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
• Analýza akceptace vs. odmítání inkluzívního vzdělávání učiteli/učitelkami
• Povinná předškolní příprava očima učitelek mateřských škol

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
• První tři roky v životě člověka

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
• Spolupráce vedení školy a učitelů v komunikaci s rodiči (manuál kontaktů). Porovnání dvou škol.
• Formy učitelského sdílení profesních otázek. Porovnání dvou škol

Mgr. Michal Voldřich

  • Rodiče a učitelé dětí s poruchovým a problémovým chováním (téma bude specifikováno po domluvě se studentem)

print Formát pro tisk

Komentáře


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8   další »
, Best Homemade Sites odpovědět

Hi there,

That's pretty stunning site I've found, while was surfing a web. Not much, just some <a href=http://www.besthomemadepornsites.com/>real amatuer homemade porn</a> <a href=http://www.besthomemadepornsites.com/>the best amature porn</a> here :)

Have a good day!

, cbd edibles jfxtg odpovědět

https://cbdoilamericano.com/# ultra cell cbd oil
<a href="https://cbdoilamericano.com/#">cbd cream for pain relief</a>
<a href="https://cbdoilamericano.com/#">cbd oil colorado</a>

, metronidazole for f... odpovědět

<a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole 500mg</a> - metronidazole topical cream
metronidazole and alcohol - <a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole reviews from users</a> https://metronidazole.ooo/

, metronidazole 250 d... odpovědět

<a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole vaginal gel</a>, metronidazole without a doctors prescription
metronidazole for dogs dosage chart - <a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole uses</a> https://metronidazole.ooo/

, metronidazole topic... odpovědět

<a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole 500 mg</a> - metronidazole 500mg for dogs
metronidazole tablets, <a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole without prescription</a> https://metronidazole.ooo/

, metronidazole revie... odpovědět

<a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole vaginal gel</a> - metronidazole vaginal gel
cheap metronidazole, <a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole 500mg</a> https://metronidazole.ooo/

, metronidazole onlin... odpovědět

<a href=" https://metronidazole.ooo/ ">buy cheap metronidazole</a>, metronidazole for dogs diarrhea
online metronidazole, <a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole 500mg</a> https://metronidazole.ooo/

, realescort bergen e... odpovědět

bbw sex video erotikk <a href=" https://norskdating.eu/deilige-damerumper-erotikk/ ">deilige damerumper erotikk</a> porno sexs massasje <a href=" https://norskdating.eu/norsk-hjemmeporno-sex/ ">norsk hjemmeporno sex</a> gamle nakne damer lesbian <a href=" https://norskdating.eu/chattesider-p-nett-eskorte/ ">chattesider p nett eskorte</a> naturistbilder real escort <a href=" https://norskdating.eu/sex-sandnes-thai-massasje/ ">sex sandnes thai massasje</a> p0rn tube erotikk <a href=" https://norskdating.eu/eskorte-sider-escort/ ">eskorte sider escort</a> kontaktannonser escort <a href=" https://norskdating.eu/norsk-pornostjerne-norske/ ">norsk pornostjerne norske</a> japanese porn site norway <a href=" https://norskdating.eu/wet-hairy-pussy-gratis/ ">wet hairy pussy gratis</a> norway sex <a href=" https://norskdating.eu/sker-elskerinne-norwegian/ ">sker elskerinne norwegian</a> kinky porno massage <a href=" https://norskdating.eu/badoo-chat/ ">badoo chat</a> norsk porni helene rask <a href=" https://norskdating.eu/luksuseskorte-norway/ ">luksuseskorte norway</a> real escort norway aylar

, metronidazole 500 m... odpovědět

<a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole for dogs dosage chart</a> - flagyl metronidazole
metronidazole without prescription - <a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole and alcohol</a> https://metronidazole.ooo/

, metronidazole witho... odpovědět

<a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole</a>, metronidazole 500mg
metronidazole gel - <a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole side effects</a> https://metronidazole.ooo/

, metronidazole topic... odpovědět

<a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole without prescription</a> - metronidazole 250mg
what is metronidazole for dogs, <a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole online</a> https://metronidazole.ooo/

, side effects of met... odpovědět

<a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole tablets</a>, metronidazole dosage
metronidazole gel, <a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole 500mg</a> https://metronidazole.ooo/

, metronidazole onlin... odpovědět

<a href=" https://metronidazole.ooo/ ">cheap metronidazole</a> - interactions for metronidazole
metronidazole alcohol, <a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole gel</a> https://metronidazole.ooo/

, buy metronidazole ... odpovědět

<a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole and alcohol</a>, metronidazole 250mg
metronidazole vaginal gel, <a href=" https://metronidazole.ooo/ ">flagyl metronidazole</a> https://metronidazole.ooo/

, vibrator porn grati... odpovědět

helene rask porn eskorte <a href=" https://norgedating.eu/tube-porno-film-sexy/ ">tube porno film sexy</a> prostata massasje oslo sarpsborg <a href=" https://norgedating.eu/naken-massasje-oslo-escorte/ ">naken massasje oslo escorte</a> naken massasje oslo aylar <a href=" https://norgedating.eu/nuru-massage-kbenhavn-eskortejenter/ ">nuru massage kbenhavn eskortejenter</a> norwegian escorts fitte <a href=" https://norgedating.eu/eskorte-kristiansand-norwegian/ ">eskorte kristiansand norwegian</a> sex kontakt annonser erotiske <a href=" https://norgedating.eu/massasje-sagene/ ">massasje sagene</a> eskorte eu bilder <a href=" https://norgedating.eu/blond-milf-massasje-jenter/ ">blond milf massasje jenter</a> norwegian porn star sexy <a href=" https://norgedating.eu/escort-lillehammer-escorts-in/ ">escort lillehammer escorts in</a> sker sex partner kte <a href=" https://norgedating.eu/livesex-cam-sex-lekety/ ">livesex cam sex lekety</a> xxx norsk norske <a href=" https://norgedating.eu/eskorte-notodden-escorte/ ">eskorte notodden escorte</a> sexkontakt norge tube <a href=" https://norgedating.eu/linderud-bad-kte/ ">linderud bad kte</a> knulle bilder billig

, metronidazole 250 d... odpovědět

<a href=" https://metronidazole.ooo/ ">spiramycine metronidazole</a>, metronidazole topical cream
metronidazole and alcohol, <a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole vaginal gel</a> https://metronidazole.ooo/

, cheap metronidazole... odpovědět

<a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole for dogs</a> - metronidazole 500 mg
cheap metronidazole, <a href=" https://metronidazole.ooo/ ">what is metronidazole</a> https://metronidazole.ooo/

, flagyl metronidazol... odpovědět

<a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole online mail-order pharmacies</a> - metronidazole for dogs dosage chart
metronidazole cream - <a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole without prescription</a> https://metronidazole.ooo/

, spiramycine metroni... odpovědět

<a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole 250 mg</a>, metronidazole 500mg
metronidazole 50 mg - <a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole vaginal gel</a> https://metronidazole.ooo/

, side effects of met... odpovědět

<a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole without a doctors prescription</a> - metronidazole without prescription
metronidazole for cats, <a href=" https://metronidazole.ooo/ ">metronidazole vaginal gel</a> https://metronidazole.ooo/


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8   další »