Stát se učitelem

OBSAH:

PŘEDMLUVA


SPOR O "PROFESI" - O ČEM A JAK SE MLUVÍ
Stanislav Štech

Etymologie základních termínů
Sociologie: je učitelství profese, semiprofese, řemeslo?
Parametry opravdové profese
Profesionalizace a profesní socializace
Změny obsahu profesní socializace
Jaké jsou tlaky a co se mění: kompetence a kvalifikace
"Konflikt interpretací" obsahu učitelské činnosti
Klinický pohled na učitelství - rizika povolání
Příprava na profesi - co se lze vůbec naučit?
Profesionalizace, poznatky a profesionální "habitus"
Schemata, "habitus" a profesní kompetence
Snaha přivést habitus "k řeči"
Shrnutí

UČITELSKÁ PROFESE A PŘÍPRAVA NA NI OČIMA STUDENTŮ

COMMITMENT A VĚČNÉ ROZPORY UČITELSKÉHO POVOLÁNÍ
Miloš Kučera

I. část: HLAVNÍ TEXT
Úvod
Metoda a vzorek
Pojem commitmentu
Výpis výrazů commitmentu
Průvodce commitmentem: jednotlivé rozpory profese jako celku
Fiktivní úvahy svatého Martina jako učitele
Samaritáni SPPG
Pastýři ZŠ
Misionáři VVP
Partnerský vztah?
Popis prvků schématu
Commitment SPPG
Commitment ZŠ
Commitment VVP
Závěrečná poznámka

II. část: DISKUSE
Problém
Commitment budoucích učitelů náboženství
Seznam výrazů commitmentu
První přiblížení
Commitment budoucích stomatologů
Seznam výrazů commitmentu
První přiblížení
Rekuperace "dávání" (závěrečné srovnání)
Hodnotové schéma stomatologů
Hodnotové schéma speciálních pedagogů (samaritánů)
Hodnotové schéma učitelů náboženství (misionářů)
Poznámky

STUDENTI PEDAGOGICKÉ FAKULTY K PROFESI UČITELE
Ida Viktorová

Pedagogický vztah: učitel - žák
Autorita učitele
Co je a co není autorita
Zločin ve škole
Závěrem
Poznámky
Příloha

NĚKTERÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POSTOJ POSLUCHAČŮ
PEDAGOGICKÉ FAKULTY K VÝUCE

Věra Semerádová, Dana Bittnerová

Úvod
Metoda "Indexu"
Metodika
Výzkumný vzorek
Předcházející výsledky
Katedry a studijní skupiny
Katedry a studijní skupiny
Tabulka výsledků
Shrnutí
Životní dráha a spokojenost se studiem
Rodinná a osobní anamnéza, plánovaná kariéra
Tabulky výsledků
Shrnutí
Závěr
Poznámky

COMMITMENT STUDENTŮ PEDAGOGICKÉ FAKULTY K JEJICH PŘÍŠTÍ
PROFESI - POKUS O KVANTITATIVNÍ ANALÝZU

Miroslav Rendl
Úvod
Struktura commitmentu
Konstanty profese Charakteristické rozdíly oborů
Individuálně kritické oblasti commitmentu
Některé souvislosti s ročníkem studia
Souvislosti commitmentu s dotazníkem
Na závěr
Poznámky
Přílohy

KLINICKÝ SEMESTR A "COMMITMENT" STUDENTŮ aneb KDYŽ SE VIZE PROFESE A STUDIA STŘETÁVAJÍ S PRAXÍ
Miroslav Klusák

Rekapitulace
Kritická relevance "praxe" ve studiu na fakultě
- a dvě studentské vize
- resp. "Commitment" studentů
Klinický semestr a zkušenost studentů
Orientace a organizace KLS ve fakultním programu
Klinický semestr a studentské vize studia a profese
- resp. povaha commitmentu u studentů se zkušeností z klinického semestru
- resp. povaha vize profesní přípravy na fakultě u studentů se zkušeností z klinického semestru
Závěrem - k dalším perspektivám
Poznámky k textu

JAK VYJÍT VSTŘÍC STUDENTŮM, KDYŽ PŘI UNIVERZITNÍM STUDIU POŽADUJÍ VÍCE VÝUKY PRAKTICKÝM DOVEDNOSTEM?
Miroslav Klusák

Úvod
"Měli bychom chodit víc do škol, víc si to zkoušet a dělat víc vlastní badatelské práce"
Klinický semestr z perspektivy učitelů z praxe
Co dělali studenti?
Jak to "fakultní učitelé" hodnotili?
Využívání času v pedagogické praxi studentů a teorii učitelů
"Čas v tý škole - oni tady jsou a nejsou"
"Měli by děti vidět v tý situaci, o kterou se konkrétně jedná!"
"Měli by děti vidět v tý situaci"
Závěr
Poznámky k textu

NORMATIVNÍ MODEL PŘÍRAVY A JEHO ODCHYLKY

STÁT SE UČITELEM A STÁT SE LÉKAŘEM
Hana Kasíková - na základě podkladů Ireny Krámové a Vladimíry Spilkové

Deskripce modelu učitelské přípravy na FF UK
Kontext vzniku modelu
Struktura přípravy
Koncepce přípravy učitele
Deskripce modelu učitelské přípravy na PedF UK
Učitelství 1.stupně
Učitelství 2. a 3.stupně
Stát se lékařem a stát se učitelem

NAUČIT SE UČIT BÝT UČITELEM
Hana Kasíková

Deskripce šetření
Koncepce rozhovoru
Závěr

KLINICKÝ SEMESTR - NOVÁ FORMA UČITELSKÉ PŘÍPRAVY
Reflexe klinického semestru studenty oboru pedagogika za období tří let
Lidmila Valentová

Mapování situace v nové formě pedagogické a psychologické přípravy budoucích učitelů
Zařazení klinického semestru v psychologické přípravě učitelů u oboru pedagogika
Koncepce a obsahové zaměření klinického semestru
Organizace klinického semestru
Problémy klinického semestru a jeho hodnocení
Názory studentů na klinický semestr
Závěry a perspektivní úkoly pro další etapu výzkumu

ALTERNATIVNÍ MODEL PŘÍPRAVY UČITELŮ 1.STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vladimíra Spilková

Úvod
Identifikace základních problémů
Východiska nového modelu přípravy učitelů 1.stupně ZŠ
Dvě dominanty studia
Gradace profesionálního vývoje studenta, pojetí "reflexivní praxe"
Psychodidaktické zaměření studia
Studentský pokus o alternativní studium
Kdo jsou to "HNUSISTI"?
Další profesionální osud "HNUSISTŮ"
Poznámky

MODEL PŘÍPRAVY UČITELŮ 1.STUPNĚ ZŠ V DIDAKTICE MATEMATIKY A JEHO ODCHYLKY
Michaela Kaslová

Úvod
Pojetí praxe z matematiky v přípravě učitelů 1.st.ZŠ
První fáze průběžné praxe
Druhá fáze průběžné praxe
Třetí fáze průběžné praxe
Hodnocení souvislé praxe ve 4.r. studia jako jedno z kriterií pro posouzení kvality přípravy ve 3.r. studia
Alternativní pedagogické směry
Studenti 3.r. studia učitelství 1.st.
Problematika didaktiky matematiky ve 3.r. studia
Alternativní skupiny HS, DAS a ALT
Ústní a kombinované způsoby práce v seminářích didaktiky matematiky
Průběžná pedagogická praxe u alternativních skupin HS a DAS
Studijní skupina ALT
Písemné práce v alternativních a standardních skupinách
Závěr
Učitelé z bývalých alternativních a nealternativních skupin po prvním roce praxe
Bibliografie

CO SE UČÍ TÍM, ŽE UČÍ

DIVADLO, DÍLNA A TĚŽKÝ ŽIVOT V PROFESNÍ REFLEXI UČITELŮ
Jan Slavík, Dana Čapková

Úvodní poznámka
Teoretické hledisko
Metafora dílny
Metafora divadla
Vyučovací hodina jako drama?
Korespondence
Diskuse
Empirické hledisko
Předmět zkoumání
Záměr
Otázky
Materiál
Postup
Kdo? Co?
Jak? Proč?
Závěry
Formálně-obsahové úrovně
Srovnání mezi typovými grupami
Hodnotové srovnání
Poznámky

MODALITA TĚŽKÉHO ŽIVOTA V UČITELSKÉ PROFESI
Jan Slavík

Úvodní poznámka
Teoretické hledisko
Modalita jako významovost pedagogické situace
Sémiopsychodidaktický model pedagogické situace
Empirické hledisko
Předmět zkoumání
Záměr
Otázky
Materiál
Postup
Těžký život v profesních reflexích
Závěr
Poznámky

OBRAZY PROFESE

POVOLÁNÍ UČITELE Z PERSPEKTIVY ŽÁKA
Věra Semerádová

Úvod
Formální analýza
Obsahová analýza
Commitment
Žákovské kategorie a dimenze
Frekvence výskytu jednotlivých kategorií, dimenzí a subkategorií
Být či nebýt učitelem
Srovnávací analýza
Shrnutí
Poznámky
OBRAZ UČITELSKÉ PROFESE - OPTIKOU UČITELŮ SAMOTNÝCH
Vladimíra Spilková

Úvod
Metoda a výzkumný vzorek
Co to je - být učitelem?
Laik - "profesionalizující se laik" - "certifikovaný"
profesionál - "skutečný" profesionál
Místo závěru

UČIT MALÉ DĚTI
Miroslav Rendl

Kariéra: Jak přežít a zůstat normální?
Původní rozhodnutí
To dobré
To špatné
Vystoupit z kolotoče?
Jak učit děti
Rozumět dětem
Co učit: obsah
Jak (na)učit: didaktika a metodika
Jak rychle učit: tempo
Hodnocení, známkování
Organizace
Chování
Jak se sejdou děti
Jací jsou rodiče
Život s třídou
Co fakulta nenaučila
Ty záhadné bytosti: skryté koncepce "dítěte" a "dětství"
Začátky a konce
Obecné vlastnosti
Automatismus vývoje a nezadržitelnost změn
Individuální variabilita
Zdroje variability
Explanační a predikční schémata
Etické imperativy
Učitelský úděl
Případ opisování
Naučit, vychovat a nepoškodit:
moc nad bezmocnými, odpovědnost za neodpovědné
Žít v nejistotě
Osudová setrvačnost nebo osudová přitažlivost?
Poznámky

ZÁVĚR