Typy žáků

OBSAH:


Predmluva


POPISY ŽÁKŮ: TYPY NEBO STEREOTYPY?
Miloš Kučera

Úvod
Několik kazuistik
Premiant a propadlík
Hodná nebo geniální?
Učitelé a jejich třída
Druhy dat
Hlavní literární odkaz: Woodsova kritika slovního hodnocení
Přehled dimenzí popisů žáků
Obsah dimenzí
Komentář dimenzí: srovnání s Woodsem
Rozdíly mezi učiteli
Škola jako pracoviště
Potenciální studenti a nestudenti
Otevřené problémy
Žákovská a učitelská kultura
Učitelské ideologie


TYPIZAČNÍ POSTUPY RODIČŮ A UČITELŮ NA ZAČÁTKU 2.STUPNĚ ZŠ
Stanislav Štech, Ida Viktorová

Úvod: Škola jako most
Hledání výchozího místa
Analýza učitelova slovníku
Prospěch třídy a sledovaných žáků
Instituce střetnutí rodičů s učiteli
Co skrývá "managing" typu - kazuistické ilustrace
Pavel: Život mimo školu ve škole
Václav: "Chtěl bych se naučit nekazit věci"
Ondra: Od "podivínského vědátora" k "potměšilému průměru"
Kamila: Když je průměr neúspěchem aneb "co vlastně chtějí ?"
Dan: Strach z deviace - "být v pořádku s učiteli"
Autorita rodiny a autorita školy ve vzájemné interakci:
Autorita a legitimita hodnocení
Srovnávání škol
Uznání autority rodiny
"Špatný učitel"
Situace vyjednávání
Co je školním úspěchem?
Spontánní dosahování úspěchu
Školní práce
Úspěch kvůli rodičům
Prvky etnoteorie typizování dětí na začátku 2.st.ZŠ
Zvětšovací sklo
Hic Rhodos, hic salta
Naděje na změnu


STŘET ZÁJMŮ - KULTURNÍ KONFLIKT MEZI UČITELI A ŽÁKY
Dana Bittnerová

Úvod
Stát se žákem
První krůčky v instituci školy
Veni, vidi, vici
Sebeobrana či útok?
V jednotě je síla
Toreadoři
Jsme jiní - jsme děti
Závěrem


MÍSTO NA SLUNCI
Věra Semerádová

Boj o místo na slunci
Vlivní a oblíbení?
Jak se navzájem vidí
Závěrem
Poznámky


JAK SE DĚTI UČÍ
Miroslav Rendl

Etnokoncepty školních standardů: co je normální
Jak (dobře) se učí: prospěch a osobní standard
Jak (mnoho) se učí: formy a stupně aktivity, standardní aktivita
Jak je to se šprty
Učit se bez učení aneb naučit se bez námahy
Když to člověku jde a když mu to nejde: pozitivní a negativní cyklus
Kdyby je to bavilo a jak je to nebaví
Možnosti korekce
A. Rodinná mobilizace
B. Působení učitele: co má a nemá dělat, jaký má a nemá být
Kdo jsou (vývoj identity k autonomii)
Škola a individualita
K čemu je škola


ZKOUŠENÍ OČIMA ŽÁKŮ
Oldřich Čálek

Úvod
Prožívání zkouškové situace
Známkování
Úloha zkoušejícího
Zkouška podle přání žáků
Závěr


JAKÉ TO JE, BÝT "DOBRÝ ŽÁK"
Věra Semerádová

"Dobrý žák" - pojem relativní?
Perspektiva učitele
Perspektiva žáka
Romové - dobří žáci?
"Dobrý žák" - pojem relativní!
Několik kazuistik
Vzorná žákyně
Úspěšní mladí muži
Dobrý žák?
Poznámky


MUSÍTE BÝT SEBEVĚDOMÍ!!! (???)
Hana Kasíková

Úvodem
Sebevědomý žák
Sebevědomí žáků


UČITELSKÉ STRATEGIE PRÁCE S KVALITOU TŘÍDY
JAKO KRITÉRIUM KONSTRUKCE TYPICKÉHO KLIMATU VE TŘÍDĚ

Miroslav Klusák

Úvod
Metoda výzkumu
Vymezení výzkumného zájmu
"Působnost" učitelské strategie práce s kvalitou třídy
Vynořující se "kulturní téma/centrální kategorie" - postupné upřesnění a teoretická reflexe
Strategie "povinného závazku"
Strategie "pedagogického ideálu"
Závěrem
Poznámky