Co se v mládí naučíš

OBSAH:PŘEDMLUVA (M. Kučera)


ÚVOD (V. Semerádová)


PASPORTIZACE ŠKOL (D. Bittnerová- Moravcová)


DOTAZNÍK- MAPOVÁNÍ (M. Rendl)

Co říkali v dotazníku
Kdo jsou a z jakých rodin pocházejí
Jaké mají materiální a kulturní zázemí
Jak jsou vychováváni
Jak se chovají rodiče ve vztahu ke škole
Co děti říkají o škole
Co je baví, co dělají ve volném čase
Co budou dělat, až vyjdou školu
Co považují v životě za důležité
Souvislosti
Rozdíly mezi chlapci a dívkami
Souvislosti uvnitř skupiny backgroundových charakteristik
Souvislosti backgroundových charakteristik
s pedagogickými charakteristikami rodičů
Vzájemné souvislosti pedagogických charakteristik rodičů
Možné determinace charakteristik jednání a prožívání žáka:
Prospěch - Postoj ke škole jako místu výkonu ("výkonový postoj")
- Postoj ke škole jako místu sociálního styku ("sociální postoj")
- Ambice žáka(ve vztahu k jeho další poznávací dráze) - Způsob trávení volného času ("volný čas")
- Hodnotové deklarace: příklon k "obecným hodnotám"
- Příklon k "privátním hodnotám"
- Příklon k "hodnotám úspěchu" Vzájemné souvislosti charakteristik jednání a prožívání:
Prospěch - Postoj ke škole jako místu výkonu ("výkonový postoj")
- "Sociální postoj" ke škole
- "Ambice žáka" na další vzdělávací dráhu
Shrnutí
Rozdíly mezi třídami
Pokus o "typologii"
Rozbor podle prospěchových pásem:
První prospěchové pásmo (1,00-1,35)
- Druhé prospěchové pásmo (1,35-1,70)
- Třetí prospěchové pásmo (1,71-2,10)
- Čtvrté prospěchové pásmo (2,11-2,50)
- Páté prospěchové pásmo (2,51 a horší)
Neshody v ambicích rodičů a dětí
Pokus o vymezení typových skupin:
A: "děti vysokoškoláků"
- E: "děti vyučených rodičů"
- B: "děti středoškoláků směřující na VŠ"
- C: "děti středoškoláků směřující na SŠ"
- D:"děti středoškoláků směřující na učební obor"
Rozdíly mezi typovými skupinami:
"Ekonomická úroveň"
- "Kulturnost rodinného prostředí"
- "Participace"
- "Strategie rodičů" vůči škole
- "Výchovný tlak"
- "Výchovný styl"
- "Výkonový postoj"
- "Sociální postoj"
- "Typ prožívání školy"
- "Volný čas"
- Hodnotové preference
Příloha ke kapitoleUČENÍ A POZNÁNÍ Z HLEDISKA DĚTÍ: ŽÁKOVSKÉ BILANCE

Kvantitativní analýza poznatkových bilancí: co se vlastně naučili? (S. Štech)
Systém kategorií
Škola v popředí - co to ale znamená?
Jak je důležitý volný čas?
Význam elementární socializace a potřeb každodenního života
Práce na sobě - co je hlavním problémem?
Pohled do budoucnosti
Příloha kapitoly
Etnokoncepty učení (K. Pavlica)
Dogmatici, akademici a skeptici: "vědět předem" v sedmé třídě (M. Kučera)
Úvod
Téma
Filosofický exkurs:
Menonovo sofisma
- Sofisté Protagoras a Gorgias
- Platon (a Sokrates)
- Aristoteles
- Skeptik Sextus Empirikus
- "Vědět předem" v řecké filosofii: přehled
Odpovědi žáků: Kritéria výběru - Výpis výpovědí
Řecké prvky žákovských odpovědí:
Sofistické a skeptické prvky
- Platonsko-sokratovské a aristotelovské prvky
"Filosofové" a škola
Srovnání českých, francouzských a anglických bilancí (V. Semerádová)


CO NENÍ V OSNOVÁCH

Úvod: "skryté osnovy" (M. Klusák)
Školní klima z perspektivy žáků (M.Klusák-A.Škaloudová)
Obecný postoj žáků ke škole
Jak vidí žáci klima své třídy
Školní kariéra ve vztahu žáků ke škole:
Zvláštnosti žáků osmých tříd
- Život ve třídě z perspektivy studentů a nestudentů
Závěry
Přílohy ke kapitole
Interakční žánry ve vyučování (H. Kasíková)
Interakční žánr DIKTÁT
Interakční žánr PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
Interakční žánr PROPŮJČENÍ ROLE
Interakční žánr SOUTĚŽ (M. Klusák)
Interakční žánr KOOPERACE
Závěrečné poznámky
Cestu mou zaplet tak... (I. Viktorová)
Škola jako místo sociálního styku
My a oni
Já a oni
To, co jsem se naučil. Výsledky?
Ztracené dětství (D. Bittnerová-Moravcová)
Závěrem (D. Bittnerová-Moravcová)


RODIČOVSKÉ POHLEDY NA ŠKOLU A VZTAH DĚTÍ K NÍ (S. Štech - I.Viktorová)

Úvod (S. Štech)
Problematika práce
Metodologické otázky
Co dělat po základní škole? (I. Viktorová)
Záměry rodičů s dětmi
Záměry rodičů s dětmi ještě jednou
Rodiče: naše dítě chodí do školy
Rozdělení kompetencí. Profesionalita a lidskost vzájemných vztahů
Co vědí rodiče o škole a co od ní očekávají
Jak znají rodiče školu
Škola jako autorita
Mobilizace dítěte: rodičovské praktiky (S. Štech)
Škola jako život před Životem aneb rodičovský paradox
Mobilizace dítěte aneb mít věci pod kontrolou
K termínu "mobilizace"
Přiblížení škole jako mobilizace sebe
Co konkrétně dělat: kázat - přikázat - ukázat
Rodičovské "teorie" vývoje dítěte


DĚLAT SÁM SVOJE: PROFI-VOLBA Z HLEDISKA IDENTITY (M. Kučera)

Úvod
Identita reprodukce
Sublimovaný charakter profesí, zájmů a učiva
Pozice žáka na konci základní školy
Imaginární a symbolická identifikace v profi-volbě
Otázka projektů
Reprodukce identity?
Optika školy a učitelů


FAKTOR ŠKOLY A TŘÍDY (K. Pavlica - V. Semerádová)

Úvod
Pasportizace sledovaných škol
Styly vedení škol - manažer a pedocentricky orientovaný ředitel
Reprezentace a otevřenost škol vnějšímu světu
Vytváření a kontrola mocenských vztahů na školách
- vztahy k učitelům, žákům a rodičům
Kultura interakcí mezi učiteli a žáky ve sledovaných třídách
Interakce třídních učitelek se svými žáky
Třída při vyučování - některé jevy a pravidla interakcí
Žákovské perspektivy školy a života
Základní charakteristiky textů bilancí
Místo školy a perspektiva další kariéry
Rodinné zázemí žáků
Perspektiva vlastní třídy
ZávěrZÁVĚR (H. Kasíková)

PŘÍLOHY

Dotazník pro žáky s výsledky třídění prvního stupně
Poznatkové bilance - ukázky
Dotazník na klima "Má třída - jaká je a jakou bych si ji přál"